default ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫДАРЫНДАҒЫ ИНТЕРАКТИВТІ ТӘСІЛДІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 144

Толуспаева Дарига Жумабековна

Орталық Қазақстан Академиясы

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы)

Аннотация. Бұл жұмыста Жоғарғы оқу орындарындағы ағылшын тілін оқытудағы интерактивті тәсілді қолдана отырып оқытудың ерекшеліктері қарастырылған. Қарастырылған ғылыми зерттеудің негізіне жҥгінсек, бұл мақалада ойынға, оның анықтамасы мен құрылымына аса маңызды кӛңіл бӛлінген.

Кілт сөздер: интерактивті тәсілмен оқыту, ой ашар, дискуссия, тренинг, ойын.