default ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 256

УДК 378. 504.;304.2

Строілова Дар’я Володимирівна

Харківський національний університет іменні В.Н. Каразіна

(Харків, Україна)

Анотація. Статтю присвячено проблемі формування та розвитку екологічної культури, що визначається, як система індивідуальних морально-етичних норм, поглядів, знань, установок, цілей і цінностей, що стосуються взаємовідносин у системі «людина – довкілля» і реалізуються через екологічну свідомість, а також – через екологічну діяльність, що проявляється у підтримці, розвитку довкілля та у створенні його елементів. Аналізується роль освіти та виховання у формуванні екологічної свідомості та культури особистості, досягнення кінцевої мети екологічної освіти можливе за умови екологізації всього навчально-виховного процесу.

Ключові слова: екологічна культура; екологічна освіченість; екологічна компетентність; екологічна діяльність; екологічна свідомість.