folder Экологические науки

Документы

default ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 316

УДК 336.748.

Альпенова Баян Асановна

Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати

(Тараз, Казахстан)

Аннотация. В статье раскрывается особенности налогообложения субъектов малого препринимательства, определены принципы налогообложения казахстанской налоговой системы. Ключевые слова: налоговый учет, малый бизнес, налоговое законодательство, специальный налоговый режим, упрощенная налоговая декларация.

default АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Пласконь Світлана Андріївна

Тернопільський національний економічний університет

(Тернопіль, Україна)

Анотація. У статті аналізується ефективність використання іноземних інвестицій для зростання економіки України. Побудовані економетричні моделі, що відображають вплив залучення іноземних інвестицій для зростання валового продукту. Проаналізовано кореляційну функцію залежності виробленої валової продукції від вкладених іноземних інвестицій.

Ключові слова: іноземні інвестиції, регіони України, економетрична модель, функція Кобба- Дугласа, валовий продукт.

default ГРІНМЕЙЛ ЯК ЗАГРОЗА ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАЦІЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

УДК 347.725.04

Поплавська Валерія Олександрівна, Туболець Ірина Іванівна

Університет митної справи та фінансів

(Дніпро, Україна)

Анотація. Досліджено суть та методи застосування грінмейлу як форми корпоративного шантажу. Виділено класичні способи грінмейлу та зазначено, що державі потрібно приймати корпоративні закони, щоб зробити грінмейл невигідним і неможливим.

Ключові слова: грінмейл, корпоративний шантаж, недружнє поглинання, економічна безпека, корпоративний конфлікт.

default ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

УДК 378. 504.;304.2

Строілова Дар’я Володимирівна

Харківський національний університет іменні В.Н. Каразіна

(Харків, Україна)

Анотація. Статтю присвячено проблемі формування та розвитку екологічної культури, що визначається, як система індивідуальних морально-етичних норм, поглядів, знань, установок, цілей і цінностей, що стосуються взаємовідносин у системі «людина – довкілля» і реалізуються через екологічну свідомість, а також – через екологічну діяльність, що проявляється у підтримці, розвитку довкілля та у створенні його елементів. Аналізується роль освіти та виховання у формуванні екологічної свідомості та культури особистості, досягнення кінцевої мети екологічної освіти можливе за умови екологізації всього навчально-виховного процесу.

Ключові слова: екологічна культура; екологічна освіченість; екологічна компетентність; екологічна діяльність; екологічна свідомість.

default ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 357

УДК 336.027

Савченко Максим Миколайович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

(Київ, Україна)

Анотація. У статті досліджено стан банківського сектору України за підсумками 2015 року. Визначені основні економічні показники діяльності банківської системи України у 2015 році. У статті проаналізовані основні статті доходів та витрат банків України. Визначено один із шляхів збільшення прибутку банків.

Ключові слова: банківська система, прибуток, збиток, доходи, витрати, Національний банк України, оптимізація.

default РАННИЕ ЭТАПЫ ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЕС РЫНОК Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Ожаровский Олег

Краковский экономический университет

(Краков, Польша)

Аннотация. Интеграции финансового ЕС и банковского сектора является одной из важнейших тенденций в Европейской экономике. Это очень важно знать, как интеграция ЕС финансового рынка состоялась. Это может предотвратить некоторые ошибки, допущенные в прошлом.

Ключевые слова: интеграция, финансовый рынок, валюты.

default РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 350

УДК 336.1

Богданова О.Ю., Богославцева Л.В., Карепина О.И.

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

(Ростов-на-Дону, Россия)

Аннотация. В настоящее время роль государственных внебюджетных фондов в России довольно высока, так как они являются вторым «социальным» бюджетом государства.

Ключевые слова: государственные внебюджетные фонды, бюджеты государственных внебюджетных фондов.

default СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 324

УДК 65.011.4

Газаева Юлия Олеговна

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ

(Шахты, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрена система сбалансированных показателей (ССП), которая используется для оценки эффективности коммерческих организаций. Рассмотрены четыре составляющие, которые позволяют достичь баланса между жесткими объективными критериями и более мягкими субъективными показателями.

Ключевые слова: эффективность, система сбалансированных показателей, финансы, стратегия, клиенты, бизнес процессы, оценка, оценка деятельности.

default СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТЬ "ЗДАТНІСТЬ" І "ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ" Популярные

Владелец Число скачиваний: 319

Андрющенко І. Є.

Запорізький національний технічний університет

(Запоріжжя, Україна)

Анотація. Життєздатність підприємства приваблює практиків і теоретиків. Визначення "життєздатності" є предметом досліджень вчених з різних галузей науки, як економічних, так і соціально- гуманітарних. Наведено істотний доказ "життєздатності": відкритості, нестабільності та нелінійності, автономії і цілісності у науковому описі тих процесів, які відбуваються.

Ключові слова: здатність, життєздатність, завод, семантичне моделювання, семантичні характеристики.

default УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА Популярные

Владелец Число скачиваний: 359

УДК 657.4.471

Альпенова Баян Асановна, Кожабеков Совет Сейтханович, Тажибаева Айжан Сериковна

Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати

(Тараз, Казахстан)

Аннотация: В статье раскрывается возможности системы управленческого учета, как элемента информационной системы предприятия.

Ключевые слова: Управление затратами, система управленческого учета, места возникновения затрат, центры ответственности.

default ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МАҚТА САЛАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ, ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 340

УДК 338.4:621

Дарханбай Болысбек

Ғылыми жетекші: Женисхан Д.Ж.-э.ғ.к.,аға оқытушы

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

(Астана, Қазақстан)

Аннотация. Әлемдік рынокта мақтаға деген сұраныс қазіргі таңда өте жоғары болып отыр. Қазақстанда жер кең. Бірақ мақта өсіретін аймақ оңтүстік қана. Бұл өңір бүкіл Қазақстандағы суармалы жердің 1⁄4 бөлігін алып жатқанын ескерсек, осынау байлықтың бағасы мен мақтаның мүмкіндігін тиімді пайдалана білуіміз керек.

Ключевые слова: мақта, экономика, талшық, интервенция, ауыл шаруашылығы, техника, жер.