default МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМ СУБЪЕКТІСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ СӚЙЛЕУ ӘРЕКЕТІ ТҮРЛЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ

Владелец Число скачиваний: 83

УДК 929:811.512.122

Есенова Калбике Умирбаевна

КазНПУ имени Абая

(Алматы, Казахстан)

Аннотация: Бұрынырақта адамдар арасындағы «қарым-қатынас құрал» ретінде танылған тіл қазіргі кезде ұлтаралық, мемлекетаралық, халықаралық қатынастардың негізгі құралына айналды. Осы тұрғыдан алғанда, тілді оқыту барысында лингвистикалық деректер негізінде елтанымдық, лингвомәдениеттанымдық, когнитологиялық, психологиялық, философиялық мәселелердің қамтылуы арқылы бұл міндеттің мазмұны айқындала түспек. Бір сөзбен айтқанда, қазақ тілі аталмыш салалардың тоғысында тұрған түп қазық ролін иемденуі тиіс. Болашақ көп тілді маман қазақ тілі сабағы арқылы лингвистикалық материалдан бөлек этнографиялық, елтанымдық және этномәдени мазмұндағы ақпаратпен де қаруланады.

Кілт сөздер: сөзжұмсам, айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым, аудиовизуалды құралдар, ұлттық-мәдени ақпарат.