folder Филологические науки

Документы

default UILYAM SHEKSPIR- UYG`ONISH DAVRI INGLIZ ADABIYOTINING BUYUK VAKILI Популярные

Владелец Число скачиваний: 313

Халилова Шахло Жалиловна

город Карши, республика Узбекистан

Feodalizm sharoitida shakllana boshlagan kapitalistik munosabatlar G`arbiy Yevropada Renessans (uy`gonish) harakatiga asos bo`ldi. Madaniyat tarixida Renessans nomi bilan yuritiladigan bu harakat dastlab Italiyada va ko`p o`tmay Yevropaning boshqa mamlakatlarida ham boshlanadi.

default СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЛОКАТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

УДК: 81.374

Сулайманова Нилуфар Жабборовна

Самаркандский государственный институт иностранных языков

(Самарканд, Республика Узбекистан)

Аннотация. Данная статья исследует категорию локативности в английском языке и демонстрирует все модели еѐ выражения в английских предложениях. Автор перечисляет виды обстоятельства места и полностью раскрывает проблему выражения локативности и еѐ место в структуре предложения. Ключевые слова: категория локативности, локативный, предикативность, предлог, обстоятельство места, субстанциональный, темпоральный, трансформация, сема.

default СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 337

УДК: 81.374

Тагаева Тамара Баходировна

Самаркандский государственный институт иностранных языков

(Самарканд, Республика Узбекистан)

Аннотация. Данная научная статья исследует стилистическое значение английских фразеологических единиц в различных словарях, сравнивая их стилистические пометы, выявляя сходства и различия. Автор представляет самые достоверные лексикографические описания содержательной стороны английских фразеологических единиц. Теоретическое содержание статьи доказывается многочисленными примерами.

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, смысл, семантика, стилистический потенциал, словарная помета, лексикографический источник.

default ФРАЗЕОЛОГИК БИРИКМАЛАР ТАРКИБИГА КИРГАН ҚЎШМА РАВИШЛАРНИНГ СТРУКТУРАЛ- СЕМАНТИК ТАҲЛИЛИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Элмуродова Гулрух

город Карши, республика Узбекистан

Инглиз тили грамматикасидан бизга яхшм маълумки, равишлар одатда феъллардан англашилган ҳаракатнинг бажарилиш тарзини билдириб, бу ҳаракат маъносига аниқлик киритади. Масалан: He drives the car саrefully. Айрим тоифа равишлар эса сифатлар билан бирикиб унинг маъносига ҳам қўшимча аниқлик киритади. A very interesting book. Юқорида кўриб отганимиздек, тилда қўшма сўзларнинг ҳосил қилиниши жараёнида равишлар ҳам фаол иштирок этадилар. Ҳосил қилинган қўшма равишларнинг айримлари ўз ҳусусиятларини сақлаб қолгани ҳолда айримлари қўшимча маъно кашф этадилар. Инглиз тилида мавжуд бўлган равишларнинг таърифи ва таснифи билан танишиб чиққач шундай хулосага келдикки, равишлар анъанавий тарзда ўз шаклини ўзгартирмайдиган ва асасан, кўрсатиш (дейксис) вазифасини бажарадиган сўзлар тоифасига киритилади.

default ҚЎШМА СЎЗЛАРНИ ЛЕКСИК-ГРАММАТИК ТАМОЙИЛ АСОСИДА ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Некбоева Раъно Зокировна

город Карши, республика Узбекистан

Қўшма сўзларни ҳам тузилиш (структура), ҳам семантик (маъно плани) нуқтаи назардан классификациялаш масаласи, умуман барча тилларда ҳам, хусусан бизнинг тадқиқот объекти бўлган инглиз ва рус тилларида ҳам анча мураккаб ва ҳалигача тўла ҳал бўлмаган масалалардан ҳисобланади. Бунда тилшунослар дуч келиши аниқ бўлган муаммолардан бири барча тиллар учун универсал характерга эга бўлган тадқиқот мезонларини ишлаб чиқишдир. бўлганда ҳам бутунлай тузилиш жиҳатидан бир-биридан узоқ бўлган инглиз ва ўзбек тиллари учун умумий характерга эга бўлган классификация мезонини топиш ёки ишлаб чиқиш ҳозирги кундаги долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

default ENRICHING VOCABULARY TO IMPROVE SCORE ON INTERNATIONAL STANDARDIZED TESTS Популярные

Владелец Число скачиваний: 320

Zokhidova Guzal Elbekovna

Tashkent University of Information Technologies Abstract

The article reveals the techniques of improving band scores in international testing systems by enriching ones vocabulary. Lexical tricks of tests and synonyms’ role in finding right answer are explained with examples.

Key words enriching vocabulary, international testing systems, improving band scores, synonyms, words, techniques.

default HOW TO SUCCEED IN TEACHING ESP STUDENTS Популярные

Владелец Число скачиваний: 321

Наира Степанян

Ереванский государственный универститет

Ереван, Армения

The article presents the analysis of the scientific vocabulary of English, the ways of developing reading and writing competences and highlights the role of the teacher in the educational process. Keewords: Register analysis, reading skills, scanning, summary, paraphrase

default IMPLEMENTATION OF THE LEARNING STYLES IN TEACHING PROCESS Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

Сатторов Улугбек Хасанович

город Карши, республика Узбекистан

Much of the published material that aims to help teachers understand the concept of learning puts a lot of stress on the notion of different learning styles. There are some fundamental problems with this premise. It is clear there are different ways to learn and that many of learners find it easier or more comfortable to absorb and process information if it is presented to us in a certain way. There are three basic types of sensory learning styles. The three most common are visual, auditory, and kinesthetic. To learn, we depend on our senses to process the information around us. Most people tend to use one of their senses more than the others. This has led some experts to believe that classroom activities should only be presented in the preferred 'learning style' of the students, in order to reduce barriers to learning and make it easier for students to succeed.

default INCREDIBLE BENEFITS OF TEACHING EFL WITH SONGS Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Yusupova Ziynat Djumanazarovna

Urgench State University

(Khorezm, Uzbekistan)

Abstract. Effective ways and benefits of English songs in teaching ESL are discussed in this article. And the article looks at why songs benefit pupils, and also how to use songs in a fun and productive way and be motivated to use music with ESL students.

Keywords. Songs, productive, teaching, fluency, comprehension, language learning skills and styles.

default «КОНЕЦ ТУРГЕНЕВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ» Н.Н. БЕРБЕРОВОЙ: ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 322

УДК 821.161.1 – 31 "19"

Вышинская Евгения Игоревна

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

(Харьков, Украина)

Аннотация. Статья посвящена художественным особенностям мемуарного очерка Н.Н. Берберовой, который стал первым шагом на пути к созданию главного труда писательницы автобиографии «Курсив мой». В статье анализируется синтез художественного и публицистического стилей, представленных в тексте произведения.

Ключевые слова: мемуарный очерк, очерковая проза, жанровая дифференциация, позиция автора-повествователя.

default БЛОГ ТА E-MAIL ЯК ЖАНР ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 313

УДК 80

Коваленко Оксана Юріївна

Харківский національний економічний університет ім. Семена Кузнеца

(Харків, Україна)

Анотація. У статті даються пояснення понять інтернеткомунікації, жанру, а також їх характеристики. Розглянута жанрова своєрідність інтернет-комунікації відповідно до сучасних тенденцій розвитку мережі Інтернет. Розглянуто суть і специфіку комунікативних стратегій.

Ключові слова: блог, e-mail, Інтернет-жанр, Інтернет-комунікація, комунікативні стратегії.

default КАЛЕНДАРНЫЕ ЛЕГЕНДЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРАЗДНИКА НАВРУЗ Популярные

Владелец Число скачиваний: 325

Калбаева Гулпаршын Сарсенбаевна

Каракалпакский государственный университет,

Нукус, Узбекистан

Аннотация: В тезисе анализируются один из общенародных праздников восточных народностей Навруз и легенды, дающие сведения о его происхождении, народные традиции, торжества, появившиеся в связи с этим праздником.

Ключевые слова: Навруз, праздник, легенда, традиция, происхождения.

default КӚМЕКШІ ЕСІМДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 320

УДК 81.366.5

Балтабаева Жаналик Клышевна, Есенова Калбике Умирбаевна

Казахский национальный педагогический университет

(Алматы, Казахстан)

Аннотация. Мақалада қазақ тіліндегі көмекші есімдердің қолданылу ерекшеліктері жайында айтылған. Көмекші есімдердің морфологиялық жағынан түрленуі, сөздерге тіркескендегі қосатын мағыналары сөз болған. Кілт сөздер: көмекші есімдер, зерттелуі, қолданылуы, түрленуі.

default ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ОБРАЗНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ГОТИЧНОМУ РОМАНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 307

УДК 811.111

Єфименко Тетяна Миколаївна

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

(Миколаїв, Україна)

Анотація. У статті висвітлено лінгвокогнітивний підхід до аналізу образності в англомовному готичному романі. Розглядається методика концептуального аналізу словесних образів. Словесний образ розглядається як лінгвокогнітивний конструкт, що інкорпорує передконцептуальну, концептуальну та вербальну сторони або іпостасі.

Ключові слова: когнітивна поетика, троп, образність, концепт, архетип.

default ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ М. Д. РАХЛИНОЙ (СБОРНИК «ДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ») Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

УДК 821.161.1 – 1 ‟19/20” (477.54)

Галаган Яна Викторовна

(Харьков, Украина)

Аннотация. Данная работа представляет собой анализ дебютного сборника «Дом для людей» харьковской поэтессы М. Д. Рахлиной. Предпринимается попытка подробно рассмотреть магистральные темы, мотивы и образы сборника, характеризуются отдельные особенности творчества поэтессы. Автор также подмечает близость лирики М. Д. Рахлиной к классическим традициям русской литературы.

Ключевые слова: дебют, традиция, лирика, тема, мотив, образ.

default ЛОВЧИЕ ПТИЦЫ В ЛИНВОКУЛЬТУРЕ КАЗАХОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ Е.А. БУКЕТОВА «ДЕТСКИЕ ГОДЫ КАНЫША») Популярные

Владелец Число скачиваний: 332

УДК 81.1: 39

Оразгалиева Гульфарида Шамсуловна

Академия «Болашак»

(Караганды, Казахстан)

Аннотация. В статье говорится о ловчих птицах, их приручении, обучении. Традиционно кочевники были не только скотоводами, но и отличными охотниками. Издавна казахи охотились с собаками, ловчими птицами.

Ключевые слова: кречет - ительге, корм, испытание, охота, обычаи.

default МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМ СУБЪЕКТІСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ СӚЙЛЕУ ӘРЕКЕТІ ТҮРЛЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 321

УДК 929:811.512.122

Есенова Калбике Умирбаевна

КазНПУ имени Абая

(Алматы, Казахстан)

Аннотация: Бұрынырақта адамдар арасындағы «қарым-қатынас құрал» ретінде танылған тіл қазіргі кезде ұлтаралық, мемлекетаралық, халықаралық қатынастардың негізгі құралына айналды. Осы тұрғыдан алғанда, тілді оқыту барысында лингвистикалық деректер негізінде елтанымдық, лингвомәдениеттанымдық, когнитологиялық, психологиялық, философиялық мәселелердің қамтылуы арқылы бұл міндеттің мазмұны айқындала түспек. Бір сөзбен айтқанда, қазақ тілі аталмыш салалардың тоғысында тұрған түп қазық ролін иемденуі тиіс. Болашақ көп тілді маман қазақ тілі сабағы арқылы лингвистикалық материалдан бөлек этнографиялық, елтанымдық және этномәдени мазмұндағы ақпаратпен де қаруланады.

Кілт сөздер: сөзжұмсам, айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым, аудиовизуалды құралдар, ұлттық-мәдени ақпарат.

default ТИЛ ЛУҒАТ СОСТАВИНИ ЎРГАНИШНИНГ АСПЕКТ ВА МЕТОДЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 326

Шакурова Наргиза

город Карши, республика Узбекистан

Тилнинг луғат состави ўз ривожланиш, бойиш ва ўзгариш жараёнида мураккаб ички қонуниятларга амал қилади. Ушбу қонуниятларнинг харакатерини ҳар бир тилнинг лингвистик табиати, грамматик структураси, тил ривожидаги тарихий жараёнлар, ижтимоий муҳит, тилнинг тарқалиш доираси, даражаси, шунингдек, бу тилнинг бошқа қариндош ва қариндош бўлмаган тиллар билан ўзаро алоқаси ва ҳамкорлиги натижасида юзага келувчи хусусиятлар белгилайди.

default ФОРС ТИЛИДА СИНТАКТИК БИРИКМА ТЕРМИНЛАР ИФОДАСИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 321

УДК: 809.15-2

Мирзахмедова Ҳулкар Василовна

Тошкент давлат шарқшунослик институти

(Тошкент, Ўзбекистон)

Аннатация. Мақолада форс тили транспорт терминларининг таркибида учровчи синтактик бирикма терминларнинг таркибий таҳлили амалга оширилган. Муаллиф синтактик бирикмаларни уч йирик гуруҳга тақсимлаб таҳлил қилади. Шунингдек, бу бирикмалар таркибидаги бош ва тобе сўз муносабатларини ўрганиб чиқади.

Калит сўзлар: термин, терминология, форс тилида бирикма термин, синтактик бирикма термин, морфологик бирикма термин, фразеологик бирикма термин.