folder Менеджмент и маркетинг

Документы

default ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

УДК 330.101:330.142

Воробей Юлія Миколаївна

Київський національний торговельно-економічний університет

(Київ, Україна)

Анотація. У статті проаналізовано результати зарубіжних і вітчизняних учених до трактування поняття «інтелектуальний капітал» та «інтелектуальний капітал підприємства». Розглянуто проблеми визначення структури інтелектуального капіталу підприємства. Розглянуті основні підходи до виділення основних елементів. Обґрунтовується необхідність розгляду не тільки людського капіталу, але й структурного, ринкового та споживчого в процесах формування та використання інтелектуального капіталу підприємства.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуальний капітал підприємства, людський капітал, споживчий капітал, структурний капітал, ринковий капітал

default ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ НА МОТИВАЦИОННЫЙ ТИП РАБОТНИКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 327

УДК: 005.95/.96

Давидов Пинхас

Открытый Университета Израиля

(Иерусалим, Израиль)

Аннотация. В статье анализируются секторные особенности мотивации трудовой мотивации работников первого и второго сектора экономики Израиля. Исследование определило преобладающий тип мотивации среди работников государственных учреждений и организаций частного сектора. Ключевые слова: мотивация персонала, госсектор, частный сектор, типологическая модель Герчикова.

default ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Искакова Деянира, Кирдасинова Касия Александровна

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

 

(Астана, Казахстан)

Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы управления предприятием. Авторами акцентировано внимание на особенности управления в области риск-менеджмента. На основании полученных результатов видна необходимость и актуальность более глубокого изучения проблем оценки предпринимательских рисков.

Ключевые слова: предприятие, риски, управление рисками, методы изучения рисков, предпринимательство.

default ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ У ПЕРІОД XVIXVII СТОЛІТТЬ Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

УДК 338.2

Турецков Тарас Євгенович

Донецький державний університет управління

(Маріуполь, Україна)

Анотація: У статті розкрито умови управління підприємництвом. Проаналізовано економічне життя того часу, сукупний вплив економічних складових, котрі формували бізнес-середовище. Досліджено виникнення соціального ефекту в процесі господарської діяльності підприємницьких структур.

Ключові слова: економічна політика, регулювання підприємницької діяльності, важелі впливу, підприємницька активність.