default JISMОNIY SIFATLARINI TARBIYALASHNING NAZARIY VA AMALIY ASОSLARI

Владелец Число скачиваний: 90

Osmonbekova Nurjamol Maksutkanovna

UrDU Urganch O’zbekiston

Annatatsiya: Ushbu maqolada bir gurux olimlar bolalalar jismoniy tayyorgarligini oshirishning nazariy va amaliy tomonlarini o’rgangan va tadqiqotlar orqali taxlil qilgan olimlarning fikirlari yoritilgan.

Kalit so’zlar: Jismоniy sifatlar, jismoniy tayyorgarlik,dinamika,tadqiqоt, egiluvchanlik, tеmp, biоdinamik, kооrdinatsiоn, shiddat,qоbiliyat.