folder Физическое воспитание и спорт

Документы

default JISMОNIY SIFATLARINI TARBIYALASHNING NAZARIY VA AMALIY ASОSLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 328

Osmonbekova Nurjamol Maksutkanovna

UrDU Urganch O’zbekiston

Annatatsiya: Ushbu maqolada bir gurux olimlar bolalalar jismoniy tayyorgarligini oshirishning nazariy va amaliy tomonlarini o’rgangan va tadqiqotlar orqali taxlil qilgan olimlarning fikirlari yoritilgan.

Kalit so’zlar: Jismоniy sifatlar, jismoniy tayyorgarlik,dinamika,tadqiqоt, egiluvchanlik, tеmp, biоdinamik, kооrdinatsiоn, shiddat,qоbiliyat.

default ЗАГАРТОВУВАННЯ ЯК ФАКТОР САМОЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

УДК [616-084:612.59]-057.875

Горобей Микола Петрович

Чернігівський національний технологічний університет

(Чернігів, Україна)

Анотація. У статті на основі аналізу психологічної та педагогічної літератури, а також стану практики використання загартовування обґрунтовуються особливості прояву самозбережувальної поведінки студентів як важливого фактору зміцнення здоров’я та здорового способу життя під час навчання у ВНЗ.

Ключові слова: загартовування, студенти, самозбережувальна поведінка, організм, адаптація, імунітет, здоров’я.

default НОРМАТИВИ ОЦІНКИ ЗДІБНОСТІ ДО ВІДЧУТТЯ РИТМУ ДІТЕЙ 10-14 РОКІВ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 322

УДК 796.422.12. – 053.5

Чекмарьова Наталя, Хаджинов Валерій

Національна металургійна академія України

(Дніпро, Україна)

Анотація. В статті вивчено стан проблеми по даній тематиці, проведений аналіз останніх досліджень і публікацій. Представлені результати експериментального дослідження по вивченню розвитку здібності до відчуття ритму у хлопців та дівчат у віці 10-14 років, визначені онтогенетичні особливості їх розвитку. Наведені критерії розвитку даної здібності, показана інформативність 12- бальної сигмальної шкали для системи спортивного відбору. Надані рекомендації у відношенні індивідуальної перспективності дітей для занять спортом. Визначені перспективи подальших досліджень.

Ключові слова: здібності, оцінка, нормативи, критерії відчуття ритму, спортивний відбір.

default ХАЛҚ ЎЙИНЛАРИНИНГ СОҒЛОМ АВЛОДНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

Худайберганов Отабек Эркинович

УрДУ Ургенч Ўзбекистон

Аннотация: Ушбу мақола миллий ўйинлар тарихи, уларнинг ёшларни жисмоний чиниқтиришдаги ўрни ва тарбиявий аҳамияти тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган. Халқ ўйинлари ўз фалсафаси, ўз ўрни ва ўзининг алоҳида ҳусусияти билан ажралиб туради. Мазкур мақолага миллий ўйинларимизнинг айримларини ташкил этиш қоидалари бўйича маълумотлар киритилган, холос.

Калит сўзлар: Рақс , томоша-театр, мусиқа, спорт, маросим, соғломлаштирувчи восита, халқ ўйинлари, аждодларимизнинг маданий мероси, ақлий, руҳий ва жисмоний баркамол, “Алпомиш” “Тўмарис” ўйинлари.

default JISMОNIY TARBIYA DARSLARINI O’QITISHDA ZAMОNAVIY MЕTОDLARIDAN SAMARALI FОYDALANISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Adambaev Jumanazar Xaitbaevich

(UrDU, Urganch, O’zbekiston)

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslarida innоvatsiоn tехnоlоgiyalar оrqali nazariy bilimlarni оshirish muhim ilmiy, siyosiy, pеdagоgik muammо hisоblanadi. Buning uchun, yangi o’qitish mеtоdlari, jumladan innоvatsiоn tехnоlоgiyalardan fоydalanish zarur. Pеdagоgikada o’qitish mеtоdlarini tasniflashga e’tibor berilgan.

Kalit so’zlar: Innоvatsiоn tехnоlоgiyalar, didaktika, o’qitish mеtоdi, mоtivlashgan, ko’nikma, malaka, rеprоduktiv mеtоd, muammоli, tadqiqоt mеtоdi, aqliy hujum (Brеyshntоrming) usuli.

default ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФІТНЕС-ПРОГРАМ І ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 341

УДК 37.037-057.87:796.012.62

Некрасов Григорій Григорович, Писаренко Світлана Миколаївна, Хіврич Ірина Ігорівна

Бердянський державний педагогічний університет

(Бердянськ, Україна)

Анотація: У статті обґрунтовано актуальність використання сучасних фітнес-програм і технологій. Розкрита класифікація та різноманітність фітнес-програм та фітнес-технологій у фізичному вихованні студентів.

Ключові слова: фітнес-програми, фітнес-технології, фізичне виховання, студенти.

default ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ГІМНАСТИКОЮ НА КООРДИНАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 340

УДК 796.412.05

Зеніна Ірина Володимирівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

(Київ, Україна)

Анотація. В статті розглядається вплив занять гімнастикою на координаційні здібності студентів. Досліджені закономірності формування взаємозв’язків рухових якостей та координаційних здібностей під час занять спортивною гімнастикою. Прослідковані закономірності розвитку координаційних рухів та розроблені і експериментально обґрунтовані засоби їх виховання у студентів на заняттях зі спортивної гімнастики.

Ключові слова: рухові якості,координаційні здібності,розвиток, фізична культура, фізичні якості, підготовленість студентів.

default ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН СПОРТСМЕНА Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

УДК 796.012.

Гаврилова Надія Мияхайлівна, Прус Надія Михайлівна

Київський національний технічний університет України

(Київ, Україна)

Анотація. Мотивацію в спорті можна охарактеризувати як мотивацію досягнення. Тому в роботі досліджується вплив мотивації досягнення на стан психіки спортсмена. Розкриваються механізми нервовопсихічних напруг, виникаючих у спортсменів, і особливості керування рівнем цих напруг. Мотиви розглядаються в структурі аферентного синтезу функціонування систем.

 

Ключові слова: аферентний синтез, мотивація, психічні напруги, психічні напруги в спорті.

default ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ НАВАНТАЖЕНЬ ЗМАГАЛЬНИХ МІКРОЦИКЛІВ В ПАРНО-ГРУПОВІЙ АКРОБАТИЦІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 325

УДК 796.417.2:796.015.62

Бачинська Наталія Василівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

(Дніпропетровськ, Україна)

Анотація. В результаті проведення педагогічних спостережень, хронометрування, експертної оцінки, представлені дані провідних складових компонентів змагальної діяльності в акробатиці. Автором розширено та доповнено дані про зміст та структуру системи змагальної діяльності спортсменів парно-групових видів акробатики.

Ключові слова: змагальний мікроцикл, компоненти; структура; акробати; навантаження.

default ЗНАЧЕННЯ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ ГРИ НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС Популярные

Владелец Число скачиваний: 332

УДК 37.091.212

Гришко Юрій Юрійович

Еколого-природничий ліцей 116,

Гришко Лариса Григорівна

НТУУ “КПІ”

(Київ, Україна)

Анотація. У статті розглянуто гру в настільний теніс та її вплив на розвиток фізичних якостей; розглянуто, важливість рухової активності; встановлені вимоги до розвитку рухових якостей гравців; встановлено вплив рухливих ігор на організм студентів; розглянуто гру настільний теніс з боку оздоровчої та змагальної діяльності.

 

Ключові слова: здоров′я, студенти, настільний теніс, рухова активність, техніко-тактична підготовка, зміцнення, проблеми, фізичне виховання, навчання, мотивація, здоровий спосіб життя.

default ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ НЕРВНО- ПСИХИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ СПОРТСМЕНОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 321

УДК 796.012.

Скибицкий Игорь Глебович, Муравский Леонид Владимирович

Киевский национальный технический Университет Украины

(Киев, Украина)

Аннотация. В работе исследуется влияние нервно-психических напряжений на показатели простых и сложных специализированных двигательных реакций спортсменов с индивидуальными различиями в проявлениях силы нервной системы. Двигательные реакции рассматриваются как показатели эффективности деятельности спортсменов. Предлагаются способы стабилизации показателей двигательных реакций.

Ключевые слова: двигательные реакции, психическая напряженность, свойства нервной системы.

default ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ ВИСОКОГО ЗРОСТУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

УДК 616 – 007.7: 572.7] – 07:796] – 055.2 – 057.875

Бугаєвський Костянтин Анатолійович

Класичний Приватний Університет

(Запоріжжя, Україна)

Анотація. Серед сучасної студентської молоді мають місце відмінності в індивідуальних антропометричних показниках і значеннях спеціальних індексів. Актуальність дослідження зумовлена відсутністю відповідних даних про зміни цих показників у студенток, віднесених до спеціальної медичної групи, з високим ростом. Метою роботи є вивчення морфо-функціональних та анатомо- антропологічних особливостей організму студенток високого зросту, вивчення та аналіз індивідуальних особливостей їх організму та значень ряду антропометричних показників та спеціальних морфологічних індексів у студенток спеціальної медичної групи.

Ключові слова: студентки, високий зріст, антропометрія, морфологія, індекси, репродуктивне здоров’я, спеціальна медична група.

default ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ГІМНАСТІВ НА ОСНОВІ ТРАДИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 339

УДК 796.412

Зеніна Ірина Володимирівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

(Київ, Україна)

Анотація. В статті проведена науково-дослідна робота з фізичної підготовки студентів- гімнастів 17-19 років на основі традиційних засобів фізичного виховання. Досліджуються традиційні засоби фізичного виховання і наводяться результати дослідження.

Ключові слова: засоби фізичного виховання, спеціальна фізична підготовка, показники фізичної підготовки, тести, силові здібності, підготовленість студентів.

default ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОГО КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

УДК 796.035:616-089.61

Бугаевский Константин Анатольевич

Классический Приватный Университет

(Запорожье, Украина)

Аннотация. В статье представлены материалы исследования, посвящѐнного особенностям применения методов и средств физической реабилитации у женщин, перенесших корпоральное кесарево сечение. Представлена и обоснована этапность проведения восстановительного лечения в условиях акушерского стационара и женской консультации. Указаны критерии начала использования активных физических нагрузок после операции. Представлен объѐм реабилитационных мероприятий в позднем послеоперационном периоде, которые могут проводиться как амбулаторно, так и в домашних условиях.

Ключевые слова: кесарево сечение, родильницы, лечебная физическая культура, физическая нагрузка, упражнения, физическая реабилитация

default РАССМОТРЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОСТНОГО ТАЗА ВОЛЕЙБОЛИСТОК Популярные

Владелец Число скачиваний: 322

УДК 611.718:[61-057.875-055.2]-071.3

Бугаевский Константин Анатольевич

Классический Приватный Университет

(Запорожье, Украина)

Аннотация. В статье представлены материалы, касающиеся изучения медико- биологических особенностей костного таза у девушекстуденток при занятиях волейболом. Также приведены результаты исследования, целью которого было определение и анализ особенностей ряда антропометрических показателей, морфологических значений и специальных индексов. Указано их возможное влияние выявленных изменений на их будущую профессиональную деятельность, что имеет важное прикладное значение.

Ключевые слова: девушки-студентки, волейбол, костный таз, антропометрические показатели, морфологические значения.

default СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯВШИХСЯ ВАРИАНТОВ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 312

УДК 796.412-055.2

Огородников С.С., Малышева Н.Л.

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

(Республика Беларусь)

Аннотация. Применяемые в физическом воспитании средства ритмической гимнастики в методической литературе представляются как специфические и неспецифические. Большое их разнообразие требует создания классификаций. В представленном в статье рисунке специфические средства включают музыку, физические упражнения, психорегулирующие средства. Рисунок классификации неспецифических средств содержит упражнений партерной гимнастики, которые состоят из пяти групп. Проведенный эксперимент показал эффективность составленных на основе классификации комплексов партерной гимнастики при их использовании на занятиях с женщинами 18-30 лет.

Ключевые слова. Классификация, ритмическая гимнастика, партерная гимнастика, специфические средства, неспецифические средства, комплексы упражнений, мотивация. Показатели физической подготовленности

default ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ І ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНО-ОРІЄНТОВАНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 309

УДК: 372.879.6

Маслова Олена Володимирівна, Гопей Максим Миколайович

Національний університет фізичного виховання та спорту України

(Київ, Україна)

Анотація. Стаття присвячена актуальним питанням оптимізації та підвищення ефективності процесу фізичного виховання у напрямку створення спортивно-орієнтованої моделі організації та проведення занять. Метою дослідження стало визначення теоретичних аспектів і практичних особливостей впровадження спортивно-орієнтованого фізичного виховання

Ключові слова: спортивно-орієнтоване фізичне виховання, учні, школярі, спортизація, фізична культура.

default ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАСОБІВ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 321

УДК 371.134:796.001.13:004

Самойленко Вадим Леонідович, Писанець Ірина Вячеславівна

Бердянський державний педагогічний університет

(Бердянськ, Україна)

 

Анотація. У статті обґрунтовано можливості застосування мультимедійних засобів навчання на уроках фізичної культури. Розглянуто теоретичний аспект застосування мультимедійних навчальних засобів в процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Досліджено сучасний стан підготовки молодих фахівців в галузі фізичної культури і спорту до використання мультимедійних технологій.

Ключові слова: мультимедіа, мультимедійні продукти, мультимедійні навчальні засоби, інформаційні технології, урок фізичної культури, учні, вчитель.

default ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 308

УДК 616.248-053.2-085

Костенко Владислав Павлович

Національний університет фізичного виховання і спорту України

(Київ, Україна)

Анотація. Представлена програма фізичної реабілітації, розроблена для дітей 10–12 років, що страждають на бронхіальну астму. Ця програма включала різні форми кінезитерапії, лікувальний масаж, фізіотерапію, аутогенне тренування, освітню програму для батьків, а також реабілітаційний комплекс для виконання в домашніх умовах. Доведено ефективність цієї програми на підставі вивчення динаміки показників функціонального стану дихальної та серцево-судинної системи у обстеженого контингенту хворих.

Ключові слова: фізична реабілітація, бронхіальна астма, діти, реабілітаційна програма, кінезитерапія.