default ԵՆԹԱԿԱՅԻԵՎՍՏՈՐՈԳՅԱԼԻՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄՈՒԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄԵՎԴՐԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ Популярные

Владелец Число скачиваний: 239

Բանասիրություն

ՄուրադյանԱրփիՍամվելի

Երևանիպետականհամալսարան

ք. Երևան, Հայաստան 

Մեթոդական հոդվածում հենվելով արդիլեզվագիտության վրա՝հեղի¬նակըմատնացույց է անում ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնության ու-սուցման առանձնահատկությունները: Մասնավորապես կանգ է առնում դիմային և թվային համաձայնության որոշակի դրսևորումների վրա, ցույց տալիս գլխավոր անդամ¬ների համաձայնության ընդհան¬րություններն ու տարբերությունները:

Բանալիբառեր՝անգլերեն, հայերեն, ենթակա, ստորոգյալ, դերանուն, բայ, համա¬ձայնու¬թյուն, թվային, դիմային: