folder Менеджмент и Маркетинг

Документы

pdf АНАЛІЗ ФІРМОВОЇ СТУКТУРИ СЕЛЕКТИВНИХ БЛОКАТОРІВ β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 317

Британова Т. С., Шиман А. А.

Запоріжжя, Україна

Однією з найгостріших проблем сучасної фармакотерапії кардіологічних захворювань є визначення фармакологічних критеріїв вибору оптимального β-адреноблокатора (АБ). Протягом понад 45 років після впровадження цих препаратів у клінічну практику перелік показань для призначення β-АБ істотно розширився. Сьогодні вони застосовуються при багатьох кардіологічних захворюваннях, зокрема при гострих коронарних синдромах, хронічній ішемічній хворобі серця, артеріальній гіпертензії, аритміях, хронічній серцевій недостатності, гіпертрофічній кардіоміопатії, пролапсі мітрального клапана, з метою профілактики раптової серцевої смерті, а також при інших хворобах і синдромах: мігрені, глаукомі, тиреотоксикозі. Втім, до класу β-АБ належать засоби з досить відмінними фармакологічними характеристиками. Селективність, внутрішня симпатоміметична активність, розчинність у ліпідах, додаткові фармакологічні властивості зумовлюють відмінності в кардіопротекторній дії, переносимості та безпеці клінічного застосування різноманітних β-АБ. Представники цієї групи препаратів характеризуються значними особливостями не лише фармакодинаміки, а й фармакокінетики [1].

pdf ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК НАПРЯМ АКТИВІЗАЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 305

Сидоренко Артем, Щебуняєв Максим

м. Харків, Україна

Однією з важливих умов успішного здійснення соціально-економічної модернізації як на національному, так і на регіональному рівні, виступає розвиток ефективних інститутів взаємодії держави і бізнесу. Така взаємодія дає змогу збільшити темпи зростання ВВП, підвищити ефективність бюджетного сектора з погляду відповідності потребам розвитку економіки, знизити витрати всіх рівнів при реалізації інфраструктурних проектів. Разом з цим, вона забезпечує підвищення якості і зростання доступності соціально-економічної інфраструктури та факторів виробництва, капіталу, робочої сили, технологій, а також розвиток міжфірмових коопераційних зв'язків, сприяє експорту продукції і залученню іноземних інвестицій. Залишаючись досить новим явищем, державно-приватне партнерство (ДПП) в Україні має досить великі шанси стати інституціональним інструментом оновлення спільного виробництва на підставі об’єднання активів держави з інвестиційними, управлінськими та іншими ресурсами приватного сектору. Усе це обґрунтовує актуальність даного дослідження.

pdf КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 288

Хирна Катерина

м. Харків, Україна

Останні десять років в Україні спостерігаються демографічні та со-ціальні проблеми, які негативно позначаються на процесах формування і розвитку кадрового потенціалу. Низький рівень народжуваності,високий рівень смертності ,погіршення стану здоров’я населення, а також зниження якості освітньо-професійної підготовки кадрів – усі ці чинники призводять до дефіциту людського і кадрового потенціалу економіки країни в цілому.

pdf МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 300

Білоцерківський Олександр

м. Харків, Україна

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Система теплопостачання складається з джерела теплоти, теплової мережі, вузлів управління, транспортування та розподілу теплоти (насосні перекачувальні станції, теплові пункти тощо) та систем споживання теплоти [1, с.82]. Основне призначення будь-якої системи теплопостачання полягає в забезпеченні споживачів необхідною кількістю теплоти необхідної якості (тобто теплоносієм необхідних параметрів) [1, с. 82; 2, c. 78].

pdf НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 308

Бикова Вікторія

м. Харків, Україна

Агропромисловий комплекс (АПК) – це важлива складова частина національної господарської системи країни, що забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною [1]. На сьогоднішній день існує ряд недоліків функціонування системи підтримки органами державної влади агропромислового комплексу країни, що стримує розвиток даної сфери економіки. Аналіз стану сільського господарства як на регіональному так и на загальнодержавному рівнях, дає можливість основні проблеми розвитку АПК. Але не всі з них можливо вирішити на місцях. Основними проблемами розвитку аграрної сфери на регіональному рівні є недостатнє фінансування. Все вищезазначене обґрунтовує актуальність проблеми вдосконалення системи підтримки органами державної влади агропромислового розвитку на регіональному рівні.

pdf СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 294

Поздняк Дар’я

м. Харків, Україна

Вступ України до Світової організації торгівлі сприяє подальшому розвитку ринкових відносин та загостренню конкуренції між підприємствами. Важливою передумовою забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників є впровадження нових підходів до управління персоналом. Управління людським ресурсом повинне зводитись до забезпечення основної функції в організаційному процесі підприємства та до активного впливу на розвиток підприємства в майбутньому. В умовах нестабільної економіки недосконалість системи управління трудовим потенціалом на підприємствах негативно позначається на їх ефективності функціонування. У зв'язку з цим особливого значення набуває удосконалення системи управління і в першу чергу, управління пер-соналом. В умовах постійно зростаючої конкуренції перед підприємствами ставиться завдання завоювання й утримання стійкої конкурентної позиції на ринку, що вимагає формування і реалізації адекватної, гнучкої та науково обґрунтованої стратегії управління персоналом. Усе це обґрунтовує актуальність дослідження.

pdf ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 316

Чупія Аліса, Шевченко Лілія

м. Харків, Україна

У сучасних умовах господарювання особливої актуальності набуває питання ефективності використання трудових ресурсів. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їхнє раціо-нальне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для підвищення ефективності функціонування будь-якого сучасного підприємства. Усе вищезазначене підтверджує доцільність розгляду проблем, пов'язаних з підбором, використанням та розвитком трудових ресурсів на сучасних підприємствах країни.