folder Экономические науки

Документы

pdf STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURAL SECTOR AND FOOD SECURITY IN UZBEKISTAN Популярные

Владелец Число скачиваний: 390

Ataev Jasur E.

Urgench State University, Urgench, Uzbekistan

Khamraev Kuvvat I.

Urgench State University, Urgench, Uzbekistan

Abstract. This paper is focused on analysis of structural changes in agricultural sector in Uzbekistan, in view of the fact that it has been an important sector in the economy with sufficient share in GDP 17.2 percent in 2014. We analyzed structural changes in agriculture, main agricultural producers and their share, structure of agricultural land use according to the type of the enterprises, structure of agriculture output produces by types of agricultural enterprises.

Keywords: agriculture, livestock, crop, food security, farmer, dekhkan farmer, farm restructuring, privatization.

pdf ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЮ ДЕРИВАТИВІВ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Повх Оксана Василівна

НТУУ «КПІ»

м. Київ, Україна

Анотація. Ринок похідних цінних паперів на сучасному етапі знаходиться у стадії активного розвитку, а самі деривативи стали не лише інструментом хеджування, а і способом отримання значних прибутків з мінімальними ризиками. Дана робота присвячена вибору оптимального портфеля деривативів, зокрема опціонів. Прогнозування цінової динаміки акцій, які виступають в якості базових активів, здійснюється за допомогою стохастичних диференціальних рівнянь.. Досліджується адекватність результатів моделювання враховуючи реальні дані.

Ключові слова: дериватив, базовий актив, опціон, опціони пут, опціони кол, ціна страйк, премія опціону, стохастичне диференціальне рівняння.

pdf ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

Козюра Андрій Олександрович

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Київ, Україна

Анотація. В данній науковій статті розглядається теорія керування запасами, її сутність, основні положення. Також розглянуто суть діяльності підприємства,, його основні джерела доходів та витрат. Основна частина дослідження присвячується питанню використання теорії керування запасами для розрахунку прибутку підприємства. Також наведені основні думки автора, щодо розрахунку прибутку підприємства саме таким методом. Наведена аргументація використання даного методу.

лючові слова: Теорія керування запасами, підприємство, доходи, витрати прибуток.

pdf ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 336

Козюра Андрій Олександрович

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Київ, Україна

Анотація. В данній науковій статті розглядається теорія керування запасами, її сутність, основні положення. Також розглянуто суть діяльності підприємства,, його основні джерела доходів та витрат. Основна частина дослідження присвячується питанню використання теорії керування запасами для розрахунку прибутку підприємства. Також наведені основні думки автора, щодо розрахунку прибутку підприємства саме таким методом. Наведена аргументація використання даного методу.

лючові слова: Теорія керування запасами, підприємство, доходи, витрати прибуток.

pdf ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ТА ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ІНДУСТРІЇ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Коваль Олексій Валерійович

Хмельницький університет управління та права,

м. Хмельницький, Україна

Анотація. У статті досліджено індустрію програмної продукції в Україні та перешкоди її розвитку. Розкрито світовий досвід державної підтримки та податкового стимулювання суб'єктів індустрії програмної продукції. Визначено напрями їх державної підтримки та податкового стимулювання в Україні.

Ключові слова: податкове стимулювання, індустрія програмної продукції, суб'єкти індустрії програмної продукції, амортизація, пільги.

pdf ОЦІНКА СТАНУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ЗА ДАНИМИ АНКЕТНИХ ОПИТУВАНЬ Популярные

Владелец Число скачиваний: 352

Іващенко Тетяна

Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики,

м. Київ, Україна

Анотація. У статті наводяться узагальнені результати опитування проведеного в 2015 році Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної політики сумісно з Антимонопольним комітетом України, з метою поглиблення розуміння стану і тенденцій розвитку конкурентного середовища в економіці України. Джерелом інформації є неупереджені думки безпосередніх учасників ринку.

Ключові слова: стан конкурентного середовища, тенденції розвитку конкурентного середовища, інтенсивність конкуренції, співвідношення конкуренції.

pdf РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

Герасимчук Зоряна Вікторівна,

Яринюк Олена Олександрівна

Луцький національний технічний університет,

м. Луцьк, Україна

Анотація: Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (НВДЕ) стали останнім часом одним із важливих критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється пошук нових і вдосконалення існуючих технологій, виведення їх до економічно ефективного рівня та розширення сфер використання. В Україні також існує значний потенціал використання НВДЕ. Але, не зважаючи на декларацію щодо усвідомлення цієї потреби з боку різних гілок влади та низку нормативно-законодавчих актів, які стосуються розвитку НВДЕ, - реальних кроків щодо впровадження НВДЕ зроблено досить мало. Змінити ситуацію можна, шляхом проведення відповідної енергетичної політики, вдосконалення нормативно-правової бази та залучення інвестицій у розвиток НВДЕ. Одним із шляхів подолання неефективності управління та використання НВДЕ в Україні, на нашу думку, є децентралізоване використання НВДЕ, тобто використання відповідних видів відновлювальних джерел енергії, згідно з ресурсними особливостями кожного регіону України.

Ключові слова: регіон, нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (НВДЕ), стратегія децентралізації, види НВДЕ, НВДЕ-кластери.

pdf СУТНІСТЬ, МІСЦЕ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Мельников Ігор Юрійович

Аспірант Державна навчально-наукова установа «Академія Фінансового Управління»

м. Київ, Україна

Важливу роль у русі грошових потоків відіграють фінансові ринки і фінансові посередники, тобто організації, основною діяльністю яких є надання фінансових послуг і продуктів. До них відносяться банки, страхові та інвестиційні компанії, що використовують для надання цих послуг різні фінансові інструменти. До фінансових послуг належать відкриття рахунків в банку, видача комерційних позик і різних кредитів, страхування, управління портфелем цінних паперів і т. д.

pdf ФІСКАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

Шаутіна Марія Юріївна

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,

м.Миколаїв, Україна

Анотація. У статті проведено аналіз практики використання в національній податковій системі акцизного податку та його впливу на формування дохідної частини бюджету країни. Надано критичну оцінку стану формування надходжень акцизного податку (збору). Також досліджено основні проблеми у сфері адміністрування акцизного податку в Україні та сформовано пропозиції щодо підвищення фіскальної ефективності акцизного податку.

Ключові слова: податкова система, акцизний податок, бюджет, підакцизні товари, фіскальна політика, податкова ставка.

pdf ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ Популярные

Владелец Число скачиваний: 367

Անի Մելսիկի Միրզոյան

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական

համալսարան, ք. Երևան, ՀՀ

Ամփոփում Իրացվելիության ազդեցությունը կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վրա իրականացվում է հատուկ մեթոդների և գործիքների օգնությամբ: Մեր տեսակետի համաձայն, կազմակերպություններում իրացվելիության վերահսկողության ապահովման մեխանիզմում այսուհետ էական նշանակություն պետք է տրվի կապիտալային և վճարային ուղղություններին: Կազմակերպության իրացվելիության վերասկողության կապիտալային ուղղությունը, մեր կարծիքով արտացոլում է ֆինանսական ռեսուրսների նկատմամբ պահանջմունքների համապատասխանության աստիճանը դրանց ձևավորման հնարավորություններին՝ ի հաշիվ տարբեր աղբյուրների: Վճարային վերլուծության շրջանակներում մեր կողմից խնդիրը հանգելու է ընթացիկ ակտիվների կառուցվածքի բարելավմանը՝ կազմակերպության վճարային պարտավորությունները ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարելու համար: Սույն հոդվածի շրջանակներում մեր կողմից առաջարկվել է գործառնական իրացվելիության և պահուստային իրացվելիության գործակիցների հաշվարկման մոտեցում, ինչը կիրառական տեսանկյունից հնարավորություն է ընձեռում առավել ճշգրիտ գնահատել իրացվելիության վերահսկողության արդյունավետությունը վճարայաին ուղղության տեսանկյունից: 

Բանալի բառեր – կազմակերպություն, իրացվելիություն, պահուստային իրացվելիություն, գործակից, նորմատիվ, ալկահոլային, արտադրություն, գործառնական, վերահսկողություն