folder Психологические науки

Документы

pdf АМАЛИЙ ПСИХОЛОГИК УСУЛЛАР ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАНБАИ СИФАТИДА Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

Шодиев Б.Қ.

катта ўқитувчи, Қашқадарё ВХТХҚТМОИ ўқув бўлими бошлиғи

Ёш авлодни янги таълим стандартлари асосида, жаҳон талабларига мос қилиб тарбиялаш учун янги педагогик-технология усулларини мукаммаллаштириш ва амалиётга тадбиқ этиш давр талабларидан биридир Ўқув тарбия жараёнини мақсадга мувофиқ ташкил этиш ва ундан кутилган натижаларга эришиш кўп жиҳатдан ўқитувчи билан ўқувчи ҳамкорлигининг қай даражада кечиш мотивациясига ҳам боғлиқдир. Бунинг учун ўқувчиларни эркин фикр юритиш жараёнларини фаоллаштириш, ақлий интеллектуал фаолиятларини шакллантириш, касбга йўналганлик даражасини аниқлаш зарурдир. Бу эса шахснинг атроф муҳитда рўй бераётган, воқеа, ҳодисаларга нисбатан муносабатлар мажмуи бўлиб, фаолият сифатини белгилаб беради ҳамда ҳатти-ҳаракатлар тузилишининг шаклланишига таъсир ўтказади. Бундай ҳолат ҳар бир шахсда эҳтиёж, мақсад ва мотивларни вужудга келтиради.

pdf БОЛА ТАРБИЯСИГА МОБИЛЬ ТЕЛЕФОНЛАРИ ВА КОМПЬЮТЕР ЎЙИНЛАРИНИНГ САЛБИЙ ТАЪСИРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 358

Умаров Л.М.

Қашқадарё ВХТХҚТМОИ Табиий ва аниқ фанлар кафедраси ўқитувчиси

(Ўзбекистон)

Ёшларнинг маънавий оламини болаликдан бошлаб эзгу ғоялар асосида шакллантириш, одоб-ахлоқ, ота-онага ҳурмат, ватанга муҳаббат, эзгулик ва инсонийлик каби маънавий-миллий хусусиятларни таркиб топтириш бугунги глобаллашув шароитида долзарб аҳамият касб этмоқда.

pdf ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРГА ТАЪЛИМ БЕРИШДА ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ҚАРАШЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 333

Шониёзова Д.С.

Қашқадарё ВХТХҚТМОИПедагогика, психология ва таълим менежменти кафедраси катта ўқитувчиси

(Ўзбекистон)

Ушбу мақолада имконияти чекланган болаларни тарбиялашга доир буюк аждодларимиз томонидан яратилган маънавий мерос ҳамда бугунги кунда юртимизда махсус таълим муассасалари ва алоҳида эҳтиёжга муҳтож болаларга таълим беришни янада такомиллаштиришга бўлган эътибор масалалари илмий жиҳатдан асослаб берилган.

pdf ИНТЕЛЕКТУАЛ ҚОБИЛИЯТЛАР МУАММОСИНИ ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИ АСАРЛАРИДА ЎРГАНИЛИШИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 338

Абдиназарова Н.

Қарши давлат университети Психология кафедраси ўқитувчиси

(Ўзбекистон)

Шарқ алломаларининг илмий меросида шахсни шаклланиши ақлан ва жисмонан камол топиши масаласи атрофлича таҳлил қилинган. Жумладан, йирик алломаларимиздан Абу Наср Фаробий, Абу Райхон Беруний, Абу Али Ибн Сино ва бошқалар томонидан жамиятда инсонлар ва уларни тарбиялаш йўллари, таълим-тарбия бериш орқали ақлий салоҳиятларни ривожлантириш масаласи долзарблиги билан белгиланиб келинган. Берунийнинг билиш тўғрисидаги таълимоти унинг дурдона асарларини тадқиқ этувчилар ва кишиларни ҳақиқий билимларини эгаллаши учун бўлган ҳусусиятларидан бирини ташкил этади. Беруний билим ўрганиш йўли билан кишиларнинг билмаган нарсасини билишга муҳтож бўлганлиги боис билим олишга киришганликлари ҳақида фикр юритган.

pdf ТАЛАБАЛАРДА ИЛМИЙ ДУНЁҚАРАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММОЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 332

Умарова Мукаддас Мухтаровна

Юсупова Назокатхон Вахобжон

Фарғона вилояти Кўқон шахар

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир” китобида: “Мустақил фикрлайдиган,замонавий илм-фан ва касб-ҳунарларни пухта эгаллаган, ўз юрти,ўз халқига фидойи,биз бошлаган ишларни давом эттиришга қодир бўлган, ҳар томонлама соғлом авлодни енгиб бўладими? Бугун биз ўз олдимизга қўйган юксак мақсадларга етишда ана шу навқирон авлодимиз ҳал қилувчи куч бўлиб майдонга чиқаётгани барчамизгағурур ва ифтихор бағишлайди”, - фикрлари талаба –ёшларни руҳлантиради, уларни илм сарчашмаларидан баҳраманд бўлишга ундайди.

pdf ЎСМИРЛАРДА «МЕН» ВА ЁЛҒИЗЛИК ҲИССИНИ ЎРГАНИШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

Муллабоева Наргиза Шаропалиевна

НАММТИ ўқитувчиси, Ўзбекистон

Инсон дунёга келганда унда ёлғизлик ҳисси мавжуд бўлмайди. Ҳаётининг биринчи йилида онасининг меҳр-муҳаббати билан қуршаб олинган, сўнгра болалар билан ўйнайди, ўзини ёлғиз ҳис қилмайди. Болада ўз “Мен”ини англашнинг шаклланиши билан унда ўзига хос муносабатлар тизими шаклланади. Ана шу даврда ёлғизлик ҳисси пайдо бўлиши мумкин. Агар бола тўғри тарбияланса, эркин ривожланиши учун қулай шароит яратилса, у яққол ифодаланмаслиги мумкин.

pdf ЎҚУВЧИЛАР БИЛИМИНИ ЎЗЛАШТИРИШДА ПСИХОЛОГИК УСУЛЛАРНИНГ АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 335

Шукурова Н.И. Самандарова Д.Ў.

Қарши Педагогика касб-ҳунар коллежи катта ўқитувчилари

(Ўзбекистон)

Ёш авлодни янги таълим стандартлари асосида, жаҳон талабларига мос қилиб тарбиялаш учун янги педагогик-технология усулларини мукаммаллаштириш ва амалиётга тадбиқ этиш давр талабларидан биридир. Ўқув тарбия жараёнини мақсадга мувофиқ ташкил этиш ва ундан кутилган натижаларга эришиш кўп жиҳатдан ўқитувчи билан ўқувчи ҳамкорлигининг қай даражада кечиш мотивациясига ҳам боғлиқдир. Бунинг учун ўқувчиларни эркин фикр юритиш жараёнларини фаоллаштириш, ақлий интеллектуал фаолиятларини шакллантириш, касбга йўналганлик даражасини аниқлаш зарурдир. Бу эса шахснинг атроф муҳитда рўй бераётган, воқеа, ҳодисаларга нисбатан муносабатлар мажмуи бўлиб, фаолият сифатини белгилаб беради ҳамда ҳатти-ҳаракатлар тузилишининг шаклланишига таъсир ўтказади. Бундай ҳолат ҳар бир шахсда эҳтиёж, мақсад ва мотивларни вужудга келтиради.