folder Экономические науки

Документы

pdf ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ПЛАНУВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 337

Христич Л.Б., к.е.н.,доц. Богацька Н.М.

м. Вінниця, Україна

Важливу роль у економічних процесах в Україні відіграють підприємства. На даний час важливим є питання щодо планування ефективності діяльності підприємства в нинішніх умовах. Але це завдання стрімко ускладнюється через наростання масштабних змін господарського оточення, трансформації ринкових відносин, перетворення споживчих запитів і вимог покупців.Це все вимагає від підприємства надзвичайної активізації в сфері підготовки та впровадження заходів щодо пристосування до сучасних умов господарювання. Реалізація такого роду заходів передбачає не тільки здійснення змін у зовнішніх сферах ресурсного забезпечення, але й необхідність випереджувального удосконалення внутрішнього середовища підприємства в контексті адаптації всіх аспектів його діяльності до вимог забезпечення сталого розвитку в умовах наростання трансформацій господарського середовища.

pdf МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 366

Удодов Павел Александрович

РФ, г.Орел

Для выявления специфических особенностей развития и становления социально-экономических отношений необходимо проследить этапы эволюции этих отношений в России, отраженные в таблице 1.

pdf ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯЗДІЙСНЕННЯЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙУКРАЇНИВ УМОВАХСОТ Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

Бондар Альона

м.Вінниця,Україна

Перехід на ринкові відносини вимагає більш зваженого підходу до процесу регулювання взаємин у різних сферах народного господарства, у тому числі й у сферізовнішньоекономічної - зовнішньоторговельної діяльності, припливу інвестиційпроблеми правовогорегулювання експортно - імпортних операцій України на протягом тривалого часу вивчали багато вчених : Дюмулен І. І., Миколаєва І. П., Покровська В. В. висловлювали думку,що поспішний вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) викликало цілий ряд негативних явищ у частині регулювання експорту-імпорту із застосуванням митно-тарифногорегулювання, це зумовило проблеми становлення та розвитку національного товаровиробника [3, с. 382].

pdf РОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

Крупко Кристина, Карпик Людмила

г. Барановичи, Беларусь

Важнейшей характеристикой эффективности любого производства (отдельной работы, экономики страны) и на любом уровне, будь то работа отдельного человека, группы людей, предприятия, отрасли или целого государства является производительность труда.

pdf ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Ткаченко Ярослав,

м. Харків, Україна

Конкурентоспроможність підприємства є одним із важливих аспектів ринкового середовища, який характеризує можливість підприємства ада-птуватися до умов ринку и посісти провідне місце і втримати його якомога довше. В даний час ринок перенасичений підприємствами, які створюють аналогічну продукцію, але втримуються лише ті, які мають найвигідніші конкурентні переваги відносно інших підприємств. Тому дане дослідження щодо шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства є особливо актуальним.

pdf AROUND ISSUE ON EXPENSESCONTROL BYRESPONSIBILITY CENTERS Популярные

Владелец Число скачиваний: 354

Sargsyan Margarita Nerses,

an applicant of the Chair of Managerial Accounting and Auditing of the ASUE

Yerevan, Armenia

The scales and peculiarities of the internal control system, as well as the degree of its formation should correspond to the sizes of economic entity and the peculiarities of its activities. There are numerous internal control issues in the RA processing organizations, which differ with the degree of hierarchy, subject and object of control, form of activities, etc. This diversity of control issues is based on the purpose, strategy and tactics of the activities of the organization, as well as proceeds from the demand of their some managerial activities. That’s why control should start with the introduction and deep perception of the purpose of management, which forms the core principles and standards system that will determine the strategic direction of the activities of the organization on all the levels of its management.

pdf STRUCTURE OF THE HIGER U.S. AGRIBUSINESS EDUCATION SYSTEM Популярные

Владелец Число скачиваний: 366

R.Savchenko, Ph.D.,

associateprofessor, doctoral

O. Caikin, Postgraduate

Zhytomyr National Agroecological University

Zhytomyr, Ukraine

Faculty Exchange Program (FEP) - 2015

In modern world, agribusiness education is considered as an important component of nation`s economic growth and prosperity. Its role for individual and society with each passing year becomes more significant. Every society to provide its progressive development, along with others, should realize its member`s education function. With this purpose, it creates the agribusiness education system, which represents education institutions complex. The main type of education institute are agrarian institutions, which provide education and training, and realize one or more educational programs.

pdf АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Кровіцка Яна, Матвійчук Наталія, Лобачева Ірина

м. Вінниця, Україна

Україна активно займається практикою дефіцитного фінансування державної діяльності впродовж усіх років незалежності. Проблема державного дефіциту є актуальною не тільки для України, оскільки в усьому світі налічується близько 200 держав і лише 8-10 країн, що мають бездефіцитний бюджет. Щоб з’ясувати вплив дефіциту державного бюджетуна економіку України, а також визначити основні напрями його управління необхідно провести його комплексний аналіз в розрізі останніх років.

pdf АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ НА ШЛЯХУ ДО ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 376

Щербіна В. В.

аспірант кафедри економічного

аналізу та аудиту НУДПСУ

Сьогодні,в умовах гострого дефіциту бюджету перед Державною фіскальною службою України, Міністерством фінансів України постають пріоритети забезпечення достатнього обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів та гарантій громадянам достатнього життєвого рівня. Існують безліч моментів при визначенні обсягу дохідної частини бюджету, протена обрахунки показників бюджету, у тому числі на 2016 рік впливають:сценарні умови соціально – економічного розвитку країни, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України [1], можливі зміни до Податкового кодексу України[2].

pdf АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

Мамедов Насімі Камран огли, Кошляк Ольга

м. Харків, Україна

У наш час проблеми сучасної економіки потрібно розглядати, проаналізувавши стан та перспективи розвитку ринку праці як головної складової ринкової системи. Політичні та соціально-економічні процеси, що відбуваються в державі, відображають стан розвитку ринку праці в Україні, який, у свою чергу праці характеризує становище національної економіки в цілому. У кожній державі задля розвитку господарства, підвищення прибутку від підприємств, збільшення бюджетів регіонів необхідна ефективне функціонування ринку праці. Усе вищезазначене обґрунтовує актуальність даного дослідження, особливо в даний час на території України.

pdf АНАЛІЗ СТАНУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Нечитайло Ірина

м. Харків, Україна

Однією з проблем світової економіки є проблема недостатності інвести-ційних ресурсів та боротьби за їх ефективне використання. Економіка України не є винятком, адже саме одну з найважливіших ролей у забезпеченні стабільного розвитку економіки держави відіграє позитивна динаміка капітальних інвестицій, які є витратами на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Тому забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишається особливо актуальним питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежать соціально-економічна динаміка, ефективність залучення в світовий поділ праці, можливості модернізації на цій основі національної економіки.

pdf ДЕМОГРАФІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 375

Яблонько О. О.

м. Полтава, Україна

Важливою складовою економічної безпеки є демографічна безпека, оскільки саме демографічний чинник слід розглядати як індикатор стабільного та безпечного розвитку країни.

pdf ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 337

к.е.н., доцент Богацька Н. М.,Бондар Л.С.

м. Вінниця, Україна

Оплата праці - найважливіша категорія у системі умов праці. У ній, як в жодній іншій сфері, відбиваються усі суперечності суспільства, усі досягнення і прорахунки. Тому підходити до економічних питань оплати праці необхідно через дослідження об'єктивних реальних суспільних відносин. Саме соціально-економічні аспекти дозволяють розкрити ті проблеми, які мають місце в сучасних умовах в Україні у сфері оплати праці, і розкрити ефективні засоби та форми їх вирішення. В Україні існує ряд проблем у системі організації заробітної плати: розміри зарплати практично відірвані від кінцевих результатів праці працівників і підприємств; недосконала диференціація оплати праці; не визначена роль мінімальної зарплати. Всі названі проблеми загострила платіжна криза, яка привела багато підприємств до заборгованості по зарплаті.

pdf ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

Уатбекова Жібек

г. Астана, Республика Казахстан

Малые и средние предприятия является неотъемлемым элементом любой развитой хозяйственной системы, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Хотя уровень научно-технического и производственного потенциала любого развитого государства определяют крупные предприятия, однако основой жизни этих стран является малый и средний бизнес как наиболее массовая форма деловой жизни, общая численность которых является одной из наиболее существенных качественных характеристик любой страны с развитой рыночной экономикой. Именно эта группа деятельного населения обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс продуктов и услуг в соответствии с быстро изменяющимися требованиями рынка. Высокая приспособляемость и массовый охват практически всех сфер рынка страны обеспечивают устойчивость развития экономики и способствуют стабильности политического климата. Одна из причин успешного развития малого и среднего предпринимательства состоит в том, что крупное производство не противопоставляется мелким предприятиям. В развитых странах развито кооперирование крупных, малых и средних предприятий, особенно в сфере специализации отдельных производств и в инновационных разработках.

pdf ИНВЕСТИЦИИ В БИТКОИН – РИСК ИЛИ ВЫГОДА Популярные

Владелец Число скачиваний: 354

МирошниковА.А., Савенко М.С., ПономарёваО.Б.

г. Днепропетровск, Украина

В эпоху интернета информация стала универсальным золотом современности, а канал получения информации — современной киркой золотодобытчика. Существует масса сервисовпревращающихначальную хорошую идею в деньги. Одной из таких идей внедренных в жизнь с помощью интернета являетсякриптовалютабиткоин. С каждым годом курс электронной валюты стремительно растёт, привлекая к себе всё больше внимания людей, желающих заработать.

pdf ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

Дорожкина Н.И., Федорова А.Ю.

Тамбов, Россия

В любой стратегии развития финансового института должны быть определены приоритетные направления его развития. На основе данных направлений финансовому институту требуется разработать продуктовую линейку и тарифную политику, выделяя флагманские продукты. Организация рассматривает данные продукты как оптимальные с позиций его дальнейшего органичного роста как кредитной организации.

pdf КОНЦЕПЦИЯ SCM И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В БЕЛАРУСИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 364

Богданова А.О., Менщикова А.Ю.

Беларусь, Минск

Управление цепями поставок - это организация, планирование, контроль и регулирование товарного потока, начиная с получения заказа и закупки сырья и материалов для обеспечения производства товаров, и далее через производство и распределение доведение его с оптимальными затратами ресурсов до конечного потребителя в соответствии с требованиями рынка [1].

pdf КРАУДФАНДИНГ И КРАУДИНВЕСТИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 335

Ануфриева А. Ю., Стороженко И. А., Пономарёва О.Б.

г. Днепропетровск, Украина

Активизация инновационной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики связана прежде всего с поиском источников и форм инвестирования, которые должны обеспечить баланс между инновационными затратами и финансовыми возможностями. Финансирование инновационной деятельности определяет успех или неудачу программ и проектов. Способность инноватора аккумулировать достаточно средств для реализации инновационных замыслов влияет на скоростьвывода стартапа на рынок, а следовательно – на его коммерческий успех. Однако не у каждого предпринимателя достаточно собственных средств для этого, что приводит кпоиску других источников их поступления. Решение проблем инновационного развития требует новейших мер по привлечению финансовых ресурсов, обусловливает актуальность исследования проблем финансирования инновационной деятельности [1].

pdf МАРКЕТИНГОВАЯ ЛОГИСТИКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 351

М.А. Кравченко,А.С. Третьякова, М.А. Петруша

г. Минск, Беларусь

Для развитых рыночных отношений становятся актуальными процессы интеграции маркетинга и логистики, которые образуют взаимодействие двух концепций руководства. Взаимодействие маркетинга – как концепции управления, ориентированной на рынок, и логистики – как концепции управления, ориентированной на поток, создает возможности повышения материальной и информационной полезности и ценности продукта, оцениваемых покупателем или клиентом.

pdf МЕТОДЫ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

М.А. Кравченко, А.С. Третьякова, М.А. Петруша

г. Минск, Беларусь

Одной из основных проблем в управлении закупками материальных ресурсов является выбор поставщика. Важность ее объясняется не только тем, что на современном рынке функционирует большое количество поставщиков схожих материальных ресурсов, а и, главным образом тем, что поставщик должен быть надежным партнером предприятия в реализации его логистической стратегии.