folder Философские науки

Документы

pdf А.НАВОИЙ - МИЛЛАТ ҚУЁШИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 336

Ш.Давлатова ТерДУ катта ўқитувчиси

Ҳар қандай тараққийпарвар жамиятнинг муҳим вазифаларидан бири - жамият аъзоларининг қадр - қиммати ва ҳурмат эътиборини ўз жойига қўйишдир. Мустақилликка эришиб, мамлакатимизда одил фуқаролик жамияти қурилиши баробарида аждодлар меросини, халқнинг маънавиятини тиклаш борасида бир қанча амалий чора- тадбирлар амалга оширилмоқда. Асрлар ва минглаб чақирим масофалар қаърига сингиган тарихимиз, ўтмишимиз истиқлол шарофати билан қайта тикланмоқда, халқимизнинг илм-фан хазинаси ва унга ҳисса қўшган намояндаларининг номлари мустақил юрт солномаларида янгича қарашлар билан ўрганилмоқда. Чунки ўз тарихи ва аждодларини сийлаган халқнинг келажаги албатта порлоқ бўлади.

pdf ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА СИНЕРГЕТИК ПАРАДИГМАНИНГ ЎРНИ ВА БОШҚАРУВДА “ТАРТИБСИЗЛИК” ТУШУНЧАСИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

Норбеков Умид, учитель ДжГПИ

(Узбекистан г.Джиззак)

Глобаллашув жараёнлар иқтисодий, ижтимоий, сиёсий муносабатларни қамраб олиб, глобал аҳамиятга эга бўлиб бормоқда,уларни илмий–назарий таҳлил қилишни етакчи ва унверсал методлар орқали амалга ошириш, қолаверса бугун кунда сиёсатшунос, жамиятшунос ҳамда файласуфнинг “муаммони ҳал этишда қайси парадигма қулай” каби савол – нуқтаи назарининг фикрий марказига айланиб улгурди.

pdf МАФКУРАВИЙ ПАРАДИГМАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

Г.Х.Худайбердиева (ТерДУ)

Ф.Худоёров Техника факультети 4-босқич талабаси

(Ўзбекистон)

Жамият тараққиётининг ғоя, мафкураларсиз тасаввур қилиш қийин, Чунки ҳарқандай мафкуранинг жамият тараққиётида ўзига хос ўрни ва роли мавжуд. Мафкуралар ҳақидаги таълимотнинг муҳим бир қисмини мафкуравий парадигмалар ташкил қилади. Парадигма юнонча сўздан олинган бўлиб намуна деган маънони англатади. Парадигма муаммоси фан тараққиёти жараёнида турлича таҳлил қилинган. Жумладан, антик ва ўрта аср фалсафасида парадигмадан руҳий ва моддий оламнинг ўзаро муносабатини тавсифлашда фойдаланилган. Айни пайтда парадигмалардан назарияларни (муаммоларни ўртага ташлаш модели) тадқиқот вазифаларини ҳал қилишнинг сифатий намунаси маъносида ҳам тушунилган.

pdf НАНОТЕХНОЛОГИЯЛАРДА ОНГНИНГ ЎРНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Ҳаёт Аширматов,

ЖДПИ, Ижтимоий фанлар

кафедраси катта ўқитувчиси

Онг муаммоси ва унинг табиати ― анъанавий-фалсафий муаммодир. Аммо охирги йилларда бу муаммо янгидан очилишни ва фанлар йиғиндиси сифатида қайтадан фикрланиши бошлади. Муаллифлар шуни таъкидлашмоқдаки, онг муаммосини нафақат фанлараро даражада ечиш зарурдир, балки ушбу муаммоларни тегишли тарзда ечиш керак. Кўпгина бундай қайта фикрлашлар ва янгиликлар сунъий интелект, фанни когнитив ютуқлари, нейробиология ва психолингвистика соҳаларидаги ишларни кучайтирди. Бу фанлар ўз номланиши билан фанларарога айланишини кўрсатиб турибди.

pdf ПАРАДИГМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ СРЕДЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Матлюба Манофовна Қаҳҳорова

Низомий номидаги ТДПУ «Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти»

кафедраси мудири

В данной статье речь идёт об усовершенствовании духовно-нравственной среды путём нравственно- этического воспитания личности. Маънавият – бу кишининг эгаллаган билимлари амалий ҳаётида синалавериб, кўникма ва малака даражаларига ўтган ва руҳига сингиб, ҳаёт тарзида акс этадиган ижобий ижтимоий сифат мажмуи. Ижтимоий воқелик бўлган маънавият тараққиётининг ўзига хос томони шундаки, у жамиятнинг инсон манфаатларига мувофиқ ҳолда бошқарилиши ва мухофаза қилинишга асосланади. Маънавий соҳадаги бошқариш иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий жиҳатларни ўз ичига олиб, оқибат натижада унинг моддий таъминланиш, маданият муассасаларининг ижтимоий-сиёсий манфаатларига хизмат қилиш, оммавий ахборот воситалари ва тузилмалари фаолияти мукаммаллаштириш, ахолига маиший хизмат кўрсатиш маданият соҳасидаги етук қадрларни етиштириш, улар жой-жойига қўйиш каби масалаларни назарда тутади.

pdf ПОТЕНЦИАЛ ЖЕНЩИН В СЕМЬЕ КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ: НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Нишанова Нодирахон Райимджановна –

старший научный сотрудник –

соискатель Философского факультета НУУз

«Национальная программа подготовки кадров» РУз выступает основнм источником не только рефермирования системы образования, но и формирования гармонично развитого поколения в стране. Как подчеркнул Президент Республики Ислам Каримов: “Важно продолжить и поднять на новый уровень начатую масштабную работу по реформированию образовательного процесса в стране, воспитанию наших детей в духе гармоничного сочетания национальных и общественных ценностей, оградить их от чуждых нашему менталитету вредных влияний и течений, подготовить самостоятельно мыслящих и обладающих современными знаниями граждан, способных занять достойное место в нашем обществе ”.

pdf РОЛЬ ЦЕННОСТИ В ЭТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 367

Тиллаева Гулсанам Хамдамовна

Кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник, руководитель гранта

 Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Республика Узбекистан, город Ташкент.

РЕЗЮМЕ The person is the maximum value differing in a nature the purposeful thinking, from other essences. In given clause value in a society the question is about personal. Понятия «ценностные представления» и «ценности» в научной литературе часто смешиваются: либо первые рассматриваются как зеркальное отражение вторых, не представляющее отдельного интереса, либо вторые сводятся к первым. Проанализировав множество различных пониманий и определений ценностей, предлагавшихся в философии, социологии, этике и психологии, мы пришли к выводу о неизбежности соотнесения этого понятия с тремя различными группами явлений.

pdf ТАДБИРКОРЛИК ВА ИШБИЛАРМОНЛИК АХЛОҚИЙ-АКМЕОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ КАК АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА Популярные

Владелец Число скачиваний: 359

Гулсанам Ҳамдамовна Тиллаева

 Фалсафа фанлари номзоди, доцент, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

лойиҳа рахбари, етакчи илмий ходим.

Аллома Кайковус, “Эй фарзанд, –«…аввал касблар ҳақида баён қиламан, касбдан мақсад дўкондорлик эмас. Ҳар киши бир ишни қўлига олса, ўша ишни яхши билсин ва машқ қилсин, токи у ишдан кўп фойдаланган …эй фарзанд, хиёнатдан қочгилки, кимки бир марта хиёнат қилса, унга ҳеч кимнинг эътиқоди қолмайди. Тўғриликни ўзига касб қилиб олгилки, тўғрилик энг яхши ишдир. Олди-сотдида мулойим бўл ва кишига ваъда қилмагил, ваъда қилсанг, унга хилоф этмагил. Харидорга ёлғон сўз демагил, ростини айтгил” ., -дейди.