folder Технические науки

Документы

pdf AXBOROT-KUTUBXONA MUASSASALARIDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR BILAN ISHLASH Популярные

Владелец Число скачиваний: 299

Холбоев Искандар Анваржон угли

Ташкент Узбекистан

21 asraxborottexnologiyalariasri deb bejizgaaytishmaydi. Axborottexnologiyalarinirivojlanishijudako’psohalarningtaraqqiyetishinita’minlamoqda. Shu qatordainnovatsiontexnologiyalar, sun’iyintellekt, axborotlashtirish, kompyuterlashtirish, avtomizatsiyalashaxborot-kutubxonamuassasalarida ham kattarolo’ynamoqda. Hozirgikungakelib, builg’ortexnologiyalarbolalarkutubxonalarida ham qo’llanilmoqda. Shuningdek, zamonaviytexnologiyalardanfoydalanish, imkoniyaticheklanganbolalardadunyogaboshqako’zbilanqarashgaimkonyaratmoqda.

pdf BIOGAZ OLISH QURILMALARIDAN CHIQAYOTGAN SHLAM (SUYUQ CHIQINDI)NI FILTRLASH Популярные

Владелец Число скачиваний: 360

Ergashov Zuxriddin Jo’rayevich.

Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti Buxoro filiali.

Buxoro,O`zbekiston.

Ekologik muammolarni keskinlashuvi, qayta tiklanmaydigan energoresurslar zaxirasini tobora kamayib borishi, ularni tan narxini oshishi, organik chiqindilarni qayta ishlash, ularni issiqlik va boshqa turdagi energiyaga aylantirish muammosini tezroq hal qilishni biotexnologiyaning eng dolzarb masalalari qatoriga ko’tarib qo’ydi.

pdf O‘SIMLIKLARDAN OLINADIGAN YONILG‘ILAR. Популярные

Владелец Число скачиваний: 306

Ergashev Zuhriddin Jo'rayevich, кафедра ўқитувчиси

Adizov Mironshoh O'ktam o'g'li, СХМИМ талабаси

Тошкент Ирригация ва мелиорация институти Бухоро филиали

Hozirda eng global muammo bu kelajakda bizdan so’ngi avlodga qoladigan merosdir. Kelajak uchun hozirdan oqilona qaror chiqarishimiz darkor. Tabiat bizga in’om etgan resurslarni behudaga sarflamasligimiz darkor. Bu tabiiy resurslardan biri neft maxsulotlari hisoblanadi.

pdf АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ АДАПТОВАНИХ ІНВАРІАНТНИХ МОМЕНТІВ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Мурова Вероніка Володимирівна

Одеський національний політехнічний університет, Одеса, Україна

Трифонова Катерина Олексіївна

Одеський національний політехнічний університет,

Одеса, Україна

Анотація. Задача доказу справжності, виявлення фальсифікації цифрового зображення є однією з найважливіших задач інформаційної безпеки. Метою дослідження є вирішення задачі виявлення порушення цілісності цифрового зображення, в результаті виконання композиції афінних перетворень: переносу та повороту. Для досягнення поставленої мети в роботі розроблено алгоритм виявлення фальсифікації на основі адаптованих інваріантних моментів цифрового зображення.

Ключові слова: виявлення порушення цілісності, інваріантні моменти, афінні перетворення, інтерполяція, цифрове зображення.

pdf АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ЗНОШЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТАТОРНОЇ ОБМОТКИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ ОБРИВІ ФАЗИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 312

Каращук Вадим Валерійович

НТУУ «КПІ»,

Київ, Україна

Анотація. У статі розглядається питання оцінки спрацювання ресурсу ізоляції статорної обмотки асинхронного двигуна в несиметричному режимі при обриві фази статора. Побудована комплексна заступна схема асинхронного двигуна при обриві однієї фази та визначення її параметрів. Отримано співвідношення для визначення усталеного перевищення температури обмотки статора та швидкості зношення ізоляції в залежності від навантаження асинхронного двигуна.

Ключові слова: Асинхронний двигун , зношення ізоляції, несиметричний режим, ресурс ізоляції, обрив фази.

pdf АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГЕЛИОКАМЕР НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 369

Усмонов Фарход Бафоевич к.т.н.,доц.

Ибодов Расулджон Каримович,

Ҳикматов Фозилбек Санъатиллоевич,

Одинаев Бахром Мирзобобирович студенты.

Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и мелиорации

(Узбекистан).

При разработке гелиокамер, предназначенных для промышленной эксплуатации, необходимо решать вопросы повышения эффективности их работы с целью обеспечения наилучших характеристик по теплосодержанию обрабатываемых изделий.

pdf ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ПОТОКУ ПОВІТРЯ В ПРЯМОКУТНОМУ КАНАЛІ З СІТЧАСТИМИ ОРЕБРЕННЯМ В СИСТЕМІ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 309

Задвернюк Володимир Володимирович

Баранюк Олександр Володимирович

(ТЕФ) кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ НТУУ України

«Київський політехнічний інститут»,

Київ, Україна

Анотація. Проведено дослідження структури потоку повітря в вертикальному каналі пря-мокутної форми із сітчастим нанесенням на бічні стінки в умовах прямотечійної висхідної течії потоку газу. Представлено методику проведення та опис експериментальної установ-ки для виконання термоанемометричних досліджень. Виконано порівняння експерименталь-них даних профілю турбулентності для прямокутної гладкої та оребреної сітки бічної пове-рхні. Проаналізовано структуру течії в середині каналу та її вплив на стабілізаційні якості запропонованого сітчастого екранування.

Ключові слова: система стабілізації руху (ССР), турбулентність, контактний апарат, пульсаційні характеристики.

pdf ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА ЛЮДИНИ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИХ АНАЛОГІЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 293

Передерій Владислав Сергійович

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»,

Київ,Україна

Анотація. В статті представлено будовусередньоговуха та огляднауково-технічноїлітератури по дослідженнямсередньоговуха. Розроблена модель середньоговухалюдини методом електроакустичниханалогій. Дана модель допоможеоцінитивпливзмінифізичнихпараметрівелементівсередньоговуха (гнучкість,зв’язоккісточоксередньоговуха, масикісточок і т. ін.). Такождосліджуєтьсявплив тимпанального шунта на коливальну систему середньоговухалюдини за допомогоюрозробленоїелектроакустичної моделі.. Ключові слова: середнєвухо; молоточок; коваделко; стремінце; барабаннаперетинка;тимпанальний шунт; електроакустична модель середньоговуха.

pdf ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПИВОДОМ ЕСКАЛАТОРА МЕТРОПОЛІТЕНУ ЗА СИСТЕМОЮ ТРН-АД Популярные

Владелец Число скачиваний: 290

Касянчик Ігор Олександрович

НТУУ"КПІ",

Київ, Україна

Анотація: В даній статті проводиться опис тиристорного регуляторна напруги.Вона описує можливість зменшення втрат споживання активної енергії при керування двигуном ескалатора метрополітену по системі ТРН-АД. Також пояснюється при яких умовах це можливо.

Ключові слова: електропривод, тиристорний регулятор напруги, асинхронний двигун, статор, керування.

pdf ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРЕВА БЕТОНА В ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ ГЕЛИОКАМЕРАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 273

 Усмонов Фарход Бафоевич к.т.н.,доц.

Ибодов Расулджон Каримович,

Ҳикматов Фозилбек Санъатиллоевич,

Одинаев Бахром Мирзобобирович студенты.

Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и мелиорации

(Узбекистан).

Универсальный теплоаккумулирующий гелиостенд в наиболее простом исполнении представляет собой камеру из тяжелого бетона, покрытую светопрозрачной гелиокрышкой. При этом эффективной толщиной аккумулирующих элементов гелиостенда была установлена путем физического моделирования тепловых поцессов в лабораторных условиях, и она была принята равной толщине 25—300 мм /1/.

pdf КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 302

Старший преподователь КарИЭИ

З.У.Хидирова, асс. Ф.С.Исмоилов

Kомпозиты – многокомпонентные материалы, состоящие, из пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями, обладающими высокой прочностью, жесткостью Многие композиты превосходят традиционные материалы и сплавы по своим механическим свойствам и в то же время они легче. Использование композитов обычно позволяет уменьшить массу конструкции при сохранении или улучшении ее механических характеристик.

pdf ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНИХ ЗАПАМ’ЯТОВУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 297

Паншин Сергій Сергійович

Національний технічний університет України

«КПІ», Київ, Україна

Анотація. В даній статті розглядаються нині існуючі рішення створення енергонезалежних запам’ятовуючих пристроїв.

Ключові слова: енергонезалежність, пам’ять, продуктивність, запис, зчитування.

pdf ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ СИСТЕМНИХ ПЛАНУВАЛЬНИКІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 285

Паншин Сергій Сергійович

Національний технічний університет України «КПІ»,

Київ, Україна

Анотація. В даній статті приведено огляд та аналіз планувальників операційної системи.

Ключові слова: планування, процесор, очікування, операційна система, черга процесів.

pdf ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 303

Мінтян Євгеній Тарасович

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

(Київ, Україна)

Анотація. У статті охарактеризовано технологію хмарних сервісів, проаналізовано основні задачі і принципи їх роботи, визначено перспективи розвитку даних технологій.

Ключові слова: хмара, Інтернет,сервіси, хмарні обчислення, хмарні технології.

pdf ПРЕДПОЧТЕНИЕ И НЕДОСТАТКИ СОЛНЕЧНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ВОДЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Ж. Юлдашев, К.Курбонов

(НамИПИ)

город Наманган республика Узбекистан

Использование солнечной энергии при получении горячей воды, становится самой актуальной задачей сегодняшем дефиците энергии. В государствах в которых господствует, скудность традиционной энергии, особенно распрастронены установки для обеспечения горячей водой дома, место-жительства и социально-бытовых услуг. При проектировании солнечных водонагревателей используют открыто контурные, закрыто контурные, компактные блоки, термосифонные системы.

pdf СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЧВЫ ВНЕДРЕНИЮ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОГО ПЕРЕДНЕГО НОЖА ПЛАНИРОВЩИКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 289

Хасанов И.С., Кучкаров Ж.Ж., Муродов О.У

(Ташкентский институт ирригации и мелиорации Бухарского филиала ТИИМ БФ)

The summary In article theoretical research by definition of traction resistance of working body of the scheduler is resulted. Резание почвы передним ножом ковша планировщика можно рассматривать как сочетание резания клином и лезвием [1]. Режущая кромка ножа, т.е., вершина двугранного угла, образованного плоскостями АВ и АD (рис1), сминая и раздвигая частицы почвы, действует на неё как лезвие, в то время как плоскость АВ, расположенная под углом к траектории движения ножа, действует как передняя грань клина.

pdf ФОЙДАЛАНИЛГАН ЭНЕРГИЯДАН ИККИЛАМЧИ ЭНЕРГИЯ СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШ УЧУН ЯРАТИЛГАН ҚУРИЛМАНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 286

асс: Қурбонов К.М. асс. Ж.Г.Юлдашев

(НамМПИ)

город Наманган республика Узбекистан

Ҳозирги пайтда ноанъанавий энергия манбаларидан фойдаланиш мавжуд газ, электр, кўмир захираларидан иложи борича камроқ фойдаланиш долзарб вазифалардан биридир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 1 мартдаги “Муқобил энергия манбаларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги №ПФ-4512 сонли фармони ижросидан келиб чиқадиган долзарб масалаларга бағишланган.

pdf ЧЎМИЛИШ БАССЕЙН СУВЛАРИНИ ТОЗАЛАШ ВА УЛАРДАН ТАКРОРИЙ ФОЙДАЛАНИШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

М.М.Мухитдинов, Х.А.Жўраев

Город Наманган страна Узбекистан

Чўмилиш бассейнлари бир-бири билан ўзаро узвий боғланган ва белгиланган технологик режимни таъминлаш учун хизмат қилувчи муҳандислик иншоотлари ва қурилмалари мажмуидан иборат. Мажмуани ташкил қилувчи асосий иншоот ва қурилмалар қуйидагилардир: сузиш бассейни асосий иншоот ҳисобланиб, мажмуанинг тури ва вазифасини белгилайди; сувларга ишлов бериш станцияси, зарарсизлантириш, қиздириш ва зарур миқдорда узатиш учун хизмат қилади; спортчилар, томошабинлар ва ходимлар учун алоҳида майдончалар ва ёрдамчи хоналар; уларга санитария гигиена ва маданий хизмат кўрсатувчи маиший хоналар; белгиланган технологик режимни таъминлаш учун хизмат қилувчи махсус қурилма ва жиҳозлар.