folder Технические науки

Документы

default MODERN TECHNOLOGIES FOR REDUCING EMISSIONS OF THERMAL POWER PLANTS Популярные

Владелец Число скачиваний: 423

Chukhlantsev Artem National

Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

(Kyiv, Ukraine)

Abstract. In the article the urgent problem of environmental pollution is considered. It also deals with the questions of protecting the environment from the harmful effects of different types of energy appeared. Widespread contaminants formed from the work of thermal power plants such as fly ash, sulfur dioxide and nitrogen oxides are analysed. Effective methods and treatment technologies for dealing with emissions of power plants running on heavy fuels such as gaseous components of sulfur and organic compounds dangerous to the biosphere are determined.

Keywords: energy; emissions of power plants; combustion products; fly ash; sulfur dioxide, nitrogen oxides; thermal power plants.

default БАЛЫҚ ӚНІМДЕРІ ӚНДІРСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ. ТҦЗДАЛҒАН БАЛЫҚ ӚНІМДЕР Популярные

Владелец Число скачиваний: 455

Ахмедова Гҥлназира, Нҧрмахан Гаухар, Серікбаева Бибінҧр, Сырлыбай Қарлығаш

Шымкент аграрлық колледжі

(Шымкент, Қазақстан)

Резюме: В статье описан процесс консервирования как один из самых простых и самых древних способов соления рыбы.

Ключевые слова: Консервирование, рыба, соление, соление рыбы.

default БОЛАТ ТАЛШЫҚТАРЫМЕН АРМАТУРАЛАНҒАН ҦСАҚ ТҤЙІРШІКТІ БЕТОНДАРҒА АРНАЛҒАН КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ТҦТҚЫР Популярные

Владелец Число скачиваний: 439

Толеубаева Шамшыгайын Болаткызы, Кожахмет Мейрам Сагинбаевич, Смагулова Рая Капановна

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

(Астана, Казахстан)

Аннотация. В этой статье рассматривается получение высококачественно-дисперсного армированного мелкозернистого бетона, путем рационального применения цемента и композиционно-вязких материалов

Ключевые слова: бетон, мелкозернистый бетон, портландцемент, вяжуший материал, цемент

default ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ШТУЧНОГО ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАТИВНОЇ КРИТИЧНОСТІ У ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ПОЛІ МОНІТОРИНГУ У ПЕРЕДУМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 394

Шевченко Роман Іванович

Національний університет цивільного захисту України

(Харків, Україна)

Анотація. В роботі, спираючись на теоретичні засади інформаційно- комунікативного підходу проведено аналіз умов виникнення штучних джерел інформаційно-комунікативної критичності у функціональному полі моніторингу у передумовах надзвичайних ситуацій та наведена модель впливу штучного джерела інформаційно-комунікативної критичності, утвореного загрозами інформаційної безпеки, на елементи функціонального поля моніторингу.

Ключові слова: інформаційно-комунікативні потоки, моніторинг у передумовах надзвичайних ситуацій, інформаційна безпека,джерело критичності.

default ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛІВКИ РІДИНИ ПІД ЧАС СТІКАННЯ ПО СІТЧАСТІЙ ПОВЕРХНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 392

Задвернюк Володимир Володимирович ІЕЕ,

НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дереча Дмитро Олександрович, Скирта Юрій Борисович

Інститут Магнетизму НАН України та МОН України

(Київ, Україна)

Анотація. Проведено дослідження частотних характеристик руху тонкого шару (плівки) рідини по сітчастій регулярній поверхні плетеного типу за допомогою напівпровідникового лазера. Показано, що за вибраних умов експерименту товщина плівки змінюється за складним законом, найбільш інтенсивними частотними складовими якого є 0,366 Гц, 1,76 Гц та 6,031 Гц.

Ключові слова: сітка, плівка рідини, лазерний промінь, частотні залежності.

default ЕФЕКТИВНІСТЬ СУМІЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ГРАФІТІВ З ПОЛІОРГАНОСИЛОКСАНАМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 405

Мельник Любов Іванівна

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

(Київ, Україна)

Анотація. За допомогою методів диференціального та ІЧ- спектрального аналізів та термогравиметрії досліджено особливості процесів фізико-хімічної взаємодії в системі ПОС–графіт. Виявлено вплив способу поєднання компонентів на поведінку дослідних систем при нагріванні.

Ключові слова: струмопровідні композиційні матеріали, поліорганосилоксани, графіт, ІЧ-спектроскопія, кремнійорганічний лак.

default ЖОҒАРҒЫ КЕРНЕУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ТӘЖІЛЕНУШІ ЭЛЕКТРОДТЫ ЗЕРТТЕУ (МЫСАЛЫ ОЗОНАТОР ҚҦРЫЛҒЫСЫНДАҒЫ) Популярные

Владелец Число скачиваний: 414

Абдыкадыров Аскар Айтмырзаевич, Досбаев Жандос Махсутулы, Мамадияров Максат Муратович Қ.И. Сәтбаев атындағы

Қазақ ҧлттық техникалық зерттеу университеті

(Алматы, Қазақстан)

Андатпа: Бұл ғылыми зерттеу жұмысында әртүрлі жоғарғы кернеуге негізделген тәжіленуші электродтардың материалы қарастырылды (Электродтың меншікті кедергісі, беріктігі, және т.с.с). Сонымен қатар тәжіленуші разрядқа негізделген озонатор құрылғысының құрлымы зерттелді.

Кілт сөздер: Озонатор, тәжіленуші электрод, температура, жылдамдық.

default ЗАСТОСУВАННЯ РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ ДО ПОЯСНЕННЯ ВПЛИВУ ПЕРЕШКОД НА РУХ СУДЕН Популярные

Владелец Число скачиваний: 436

Івашина Юрій Кирилович, Кулєшова Олена Михайлівна, Гамелаурі Алла Олександрівна

Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова

(Херсон, Україна)

Анотація. Перешкоди порушують симетричність обтікання корпусу судна. Це призводить до дії сил тиску на корпус, виникнення яких пояснено на основі рівняння Бернуллі.

Ключові слова: рух суден, перешкоди, дія на судно, рівняння Бернуллі.

default ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЖИГА КЛИНКЕРА Популярные

Владелец Число скачиваний: 414

Авалбаев Гаффар Абирович, Наркулова Захида Тошбаевна

Джизакский политехнический институт

(Джизак, Узбекистан)

Аннотация. Внедрение импульсной технологии для обжига сырьевых материалов при получении портландцементного клинкера намного улучшает теплообмен между сжигаемым топливом и материалами. В результате этого улучшается качество обжига, что непосредственно влияет на физико-механические свойства портландцемента.

Ключевые слова: сырьевая смесь, техногенный продукт, возвращаемая пыль, карбонатные материалы,топливные добавки, агломерирующие добавки, охлаждающая вода, отходящие газы, вторичный и первичный воздух, газовые потоки.

default ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АДГЕЗИИ И КРАЕВОГО УГЛА СМАЧИВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ РЕМОНТНОМ ОКРАШИВАНИИ АВТОМОБИЛЕЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 381

Сагитов Айназ Ильфатович

Набережночелнинский институт КФУ

(Набережные Челны, Россия)

Аннотация. Адгезия – это важнейшее свойство лакокрасочных покрытий, от которого зависят многие свойства покрытий, в том числе их долговечность и защитная способность. Адгезия устанавливает связь между пленкой и подложкой и зависит от природы полимера, подложки и условий формирования покрытий. Коэффициент поверхностного натяжения и работы адгезии позволяет получить информацию об энергетическом состоянии отдельных приповерхностных молекул, в основе которого лежит определение краевого угла смачивания.

Ключевые слова: лакокрасочные материалы, адгезия, адгезионная прочность, подложка, работа адгезии, смачивание поверхности, поверхностное натяжение, краевой угол смачивания.

default К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ 3-Д ПЕЧАТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 406

Повод Галина Вадимовна, Куренова Светлана Викторовна

Институт сферы обслуживания и предпринимательства филиал Донского государственного технического университета

(Шахты, РФ)

Аннотация. В данной статье анализируются наиболее популярные виртуальные персонажи и костюмы, которые пользовались бы спросом в реальном мире. Для косплея-переодевание в костюмы известных персонажей-необходима детализация образа. Для реализации таких костюмов рациональным решением является 3-д печать, которая способна воспроизвести сложные объѐмные элементы.

Ключевые слова: косплей, киберспорт, 3-д печать, 3-д принтер, виртуальный мир.

default МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 430

Василенко Денис Олегович, Бедов Анатолий Иванович

ФБГОУ ВО «Московский государственный строительный универстет (МГСУ)»

(Москва, Россия)

Освещены вопросы усиления сборных железобетонных ребристых плит. Описаны методы усиления традиционными способами и с использованием композитных материалов. Выделены преимущества последнего метода, такие как долговечность, стойкость к коррозии, высокие механические характеристики, что особенно важно при реконструкции промышленных зданий и сооружений.

Ключевые слова: композиционные материалы, углеродное волокно, усиление железобетонных конструкций, внешнее армирование.

default ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 389

Паршина Ксения Сергеевна

Алтайский государственный университет

(Барнаул, РФ)

Аннотация. В статье представлена информация об основных особенностях математического моделирования системы безопасности дорожного движения. Подчеркнута необходимость применения математических методов при принятии управленческих решений. Также отмечена необходимость корректировки алгоритма моделирования системы изучаемой системы безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: математическое моделирование, система БДД, безопасность дорожного движения, особенности моделирования, технические системы.

default ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ЖЕСТКИХ ШИН ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 411

Пантелеева Ирина Викторовна

Украинская инженерно-педагогическая академия

(Харьков, Украина)

Аннотация. В статье рассмотрены методы расчета ошиновки распределительных устройств электростанции и подстанции на электродинамическую стойкость; предложена математическая модель, которая описывает реальные конструкции шин с жесткими проводниками, что исключает завышение параметров электродинамической стойкости, получаемых по упрощенным методикам; отмечено, что математическое описание жесткой ошиновки как пространственной стержневой системы позволяет получать информацию о пространственных усилиях на элементы шин.

Ключевые слова: распределительные устройства, жесткая ошиновка, изоляторы, стойкость, проводники.

default ПОЛУПРОВОДНИКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 417

Бутович Виталий Алексеевич

НТУУ “Киевский политехнический институт”

(Киев, Украина)

Аннотация. В данной статье приведена информация о том, что такое полупроводники. Так же здесь можно прочитать где они используются. В статье есть информация о некоторых практических исследованиях полупроводников.

Ключевые слова: полупроводники, проводимость, электрические аппараты, оксиды, фотоелементы, электрическое поле.

default СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 417

Акимова Кристина Владимировна

Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ»

(Россия, Москва)

Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние реакторного парка. Начиная с середины 20 века, мировая энергетика начала вводить ядерные реакторы для генерации электроэнергии. В статье представлена динамика производства электричества на АЭС начиная с 1970 года. Выявлены доли производства энергии на атомных станциях, по сравнению от всего производства.

Ключевые слова: реактор, энергетика, электричество, атомные станции, ядерная энергетика.

default СТРУКТУРА ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИСТРОЮ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА МОДУЛЕМ НА ОСНОВІ ОДНОМІРНОГО КАСКАДУ КОНСТРУКТИВНИХ МОДУЛІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 383

Роговенко Андрій Іванович

Чернігівський національний технологічний університет

(Чернігів, Україна)

Анотація: У даній статті запропонована структура операційного пристрою за модулем на основі одномірного каскаду конструктивних модулів. Операційний пристрій працює у складі системи на кристалі на основі процесора Microblaze. Запропоновано механізм взаємодії операційного пристрою з основним процесорним елементом.

Ключові слова: операційний пристрій, операції за модулем, одномірний каскад конструктивних модулів, ПЛІС, процесор.

default ТЕМІР ЖОЛ КӚЛІГІНДЕГІ ВАГОНДАРДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕЖЕГІШ ЖҤЙЕЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 420

Толғанбай Шыңғыс Толғанбайҧлы, Советов Даулетбек Танирбергенулы, Оразбаев Биржан Куанышович, Касымжанов Даурен Талгатович

Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева

(Астана, Казахстан)

Аннотация. В статье особенности тормозных систем вагонов используемый в железнодорожном транспорте показаны такие тормоза как электромагнитные, дисковые тормоза и классический вид тормоза который широко использовался долгие годы в железнодорожном транспорте это колодочный тормоз. А так же в статье описаны основные преимущества и недостатки этих тормозных систем. К тому же показан самый оптимальный вариант перечисленных тормозных систем.

Ключевые слова: Подвижной состав, тормозная система, тормозные колодки, электромагные тормоза, дисковые тормоза.

default ТЕПЛОВАЯ МАШИНА SY3500 ДЛЯ БОРЬБЫ С ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 413

Макаров Валерий Сергеевич, Макаров Николай Михайлович

Северо-Восточный федеральный университет

(Якутск, Россия)

Аннотация. В статье описаны способы борьбы с зимней скользкостью. Подробно рассмотрен тепловой способ борьбы со скользкостью на примере тепловой машины sy3500.

Ключевые слова: зимняя скользкость, гололед, наледь, снег, тепловая машина, дорога.

default ҚАМЫР ҚОПСЫТҚЫШТАРЫ. НАУБАЙХАНАЛЫҚ АШЫТҚЫЛАР Популярные

Владелец Число скачиваний: 453

Ахмедова Гҥлназира, Оразхан Жібек, Айдарбек Тҧрсынай

Шымкент аграрлық колледжі

(Шымкент, Қазақстан)

Резюме: Описана технология производства кондитерских изделий выпекаемых из теста, прежде всего, как производство газообразных веществ, используемых при разделении различных солей. Описаны методы испольщования небольшого количества разрыхлителя в качестве хлебопекарных дрожжей.

Ключевые слова: тесто, выпекание, разрыхлитель, разделение солей.