folder Экономические науки

Документы

pdf ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

Косенко Катерина, Суховський Вадим

м. Харків, Україна

Проблема економічного зростання є найважливішою проблемою економічної теорії XX-XXI ст. Процес збільшення національного доходу є надзвичайно важливим для економіки України, а рівень економічного зростання відображає важливий показник валового внутрішнього продукту (ВВП). Усе це обґрунтовує актуальність розгляду такого питання, як забезпечення економічного зростання в національній економіці країни.

pdf ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 373

Суворова Юлія, Доценко Юлія

м. Харків, Україна

Проблема безробіття є важливою на сьогодні не тільки в Україні, а й у інших країнах. За даними Організації Об’єднаних Націй, сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток (750 млн осіб) [1]. Останніми роками постійно збільшується рівень безробіття, що пов’язано з економічною кризою, високим податковим тиском на підприємців з боку держави, загальним станом ринку праці, де кількість робочих місць постійно зменшується, відсутністю держзамовлень, активним розвитком тіньової економіки. Безробіття призводить до економічної та соціальної ізоляції, що поглиблює зневіру у суспільстві та справедливості. Усе вищезазначене обґрунтовує актуальність даного наукового дослідження.

pdf ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 362

Опарина Елена, Кузовлев Игорь,

г. Харьков, Украина

Исследование социально-экономических проблем развития государства в целом и его регионов всегда находилось в центре внимания экономической науки. Актуальной является данная задача и для Украины. На сегодняшний день финансовые и материальные ресурсы, которые направляются на разви-тие регионов, используются недостаточно эффективно. Все это обосновывает актуальность данного научного исследования.

pdf УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Петренко Юлія, Панченко Вікторія

м. Харків, Україна

Серед передумов економічного зростання інноваційна складова посідає особливе місце. Економіка потребує значної уваги до процесів підвищення ефективності виробничої структури, розвитку внутрішнього ринку та експортно-орієнтованої діяльності. Перехід до нової якості економічного зростання на інноваційній основі характеризує сучасний розвиток ринкового господарства. Вибір моделі державної інноваційної політики у своїй основі визначається такими факторами: подоланням диспропорцій адміністративної економіки на ринковій основі, складними політичними проблемами, розробкою стратегії конкурентоспроможності в умовах формування сучасного глобального середовища постіндустріального інформаційного суспільства. Усе це обґрунтовує особливу актуальність даного наукового дослідження.

pdf THE IMPORTANCE OF SMALL BUSINESS AND FAMILY BUSINESS IN MANAGING OF DEVELOPMENT REGIONAL ECONOMIC Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Tursunov Bobir Ortiqmirzaevich scientific-researcher

Annotation.In this paper the problem of importance and role of the family business in modernization of the economy have been discussed. In particular, reflected the essence of a family business and its features. As well as an example analyzed by author the activity of entrepreneurship and small businesses in Namangan region today.

pdf THE IMPORTANCE OF SMALL BUSINESS AND FAMILY BUSINESS IN MANAGING OF DEVELOPMENT REGIONAL ECONOMIC Популярные

Владелец Число скачиваний: 366

Tursunov Bobir Ortiqmirzaevich scientific-researcher

Annotation. In this paper the problem of importance and role of the family business in modernization of the economy have been discussed. In particular, reflected the essence of a family business and its features. As well as an example analyzed by author the activity of entrepreneurship and small businesses in Namangan region today.

pdf АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 388

Штурба Надія Василівна

Науковий керівник: Маршук Ліна Миколаївна

м. Вінниця, Україна

У статті розглянуто сучасний стан формування податкових надходжень Державного бюджету України. Визначено місце та роль податкових надходжень у системі формування бюджетних ресурсів. Досліджено структуру податкових надходжень Державного бюджету та проведено аналіз їх динаміки за 2013–2015 роки. Базуючись на цих результатах було визначено основні проблеми у частині податкових надходжень до Державного бюджету України та запропоновано шляхи їх оптимізації.

pdf ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 373

Мамедова Марина, Темченко Яна,

м. Харків, Україна

Політика економічного зростання є частиною економічної політики дер-жави або створених нею спеціальних інститутів влади, які здійснюють підготовку системотворчих регуляторів для досягнення певних національних цілей. На сьогоднішній день економіка України є незбалансованою і потребує регулювання з боку державних органів. Це доводить актуальність теми і необхідність дослідження у галузі державної політики економічного зростання та визначення її меж.

pdf ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Популярные

Владелец Число скачиваний: 361

Шаутіна Марія

м. Миколаїв, Україна

В сучасних умовах погіршення екологічної ситуації у світі та нераціонального використання ресурсів все більшої актуальності набуває питання екологізації всіх сфер діяльності людини. Особлива увага приділяється процесу екологізації промислового виробництва, оскільки воно є матеріальною основою забезпечення розвитку країни і разом з тим − першим з основних факторів забруднення навколишнього середовища, виникнення екологічних криз місцевого та глобального значення [1, с. 72].

pdf НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОРЕГІОНІВ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Глущенко Юлія, Лопатка Аліна

м. Харків, Україна

У сучасному світі активно досліджується транскордонне співробітниц-тво, зокрема широке вивчення особливостей функціонування єврорегіонів. Створення єврорегіону дає змогу його учасникам створювати спільні економічні структури, розвивати прикордонну торгівлю, реалізувати різно-манітні проекти в галузі туризму, екології, спорту та культури та залучити кошти Європейського Союзу (ЄС) через ці ж програми. Крім того, у межах єврорегіону зменшуються митні бар’єри й перешкоди для пересування робочої сили. Усе це обґрунтовує актуальність даного дослідження.

pdf НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

Поплавська Валерія Олександрівна,студентка

Науковий керівник – Осацька Юлія Євгенівна, доцент

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпропетровськ, Україна

Охорона навколишнього середовища – одне з пріоритетних завдань держави. Діяльність людини не може не залишити певний відбиток на екологічному стані довкілля. Сьогодні створені численні фонди та організації з охорони природи, існують міжнародні програми співробітництва, до яких долучаються провідні країни світу задля об’єднання зусиль по збереженню екології в світі.

pdf ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 362

Поплавська Валерія Олександрівна,

Семенюк Віолетта Вадимівна,студентки

Науковий керівник - Маркова Лариса Геннадіївна,

старший викладач Університет митної справи та фінансів

м. Дніпропетровськ, Україна

На сьогодні запорукою успішного розвитку країни є забезпечення сприятливих умов для ефективного функціонування суб’єктів малого бізнесу, який здатний стимулювати економічну конкуренцію та забезпечувати стабільні надходження до бюджету. Однак, в умовах сьогодення, мале підприємництво ще не має належного місця у структурі національної економіки, оскільки існує низка перешкод на шляху до їх розвитку. Одним із вирішальних факторів, що заважають розвитку малого бізнесу, є питання оподаткування його діяльності, зокрема в частині нестабільності податкової системи та вимог звітності.

pdf ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКА И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 361

Бенедис Иван

г.Минск, Республика Беларусь

Развитие филиальной сети банка продиктовано стремлением к диверсификации деятельности, расширению клиентской базы, повышению основных показателей деятельности. Согласно Банковскому кодексу Республики Беларусь, банк вправе осуществлять банковские операции и (или) иную деятельность вне места нахождения банка, путем создания филиала, структурного подразделения или удаленного рабочего места.

pdf ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВДОСКОНАЛЕННЯ В СУЧАCНИХ УМОВАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 367

 Редько Ксения Алексеевна

Житомир Украина

Одним із трудомістких процесів в аудиторській діяльності є аудиторська перевірка основних засобів яка, вимагає великої зосередженості, знань нормативних та інструктивних матеріалів із наступними змінами, а також особливостей правильного обчислення виробничих витрат в окремих видах господарської діяльності організації. Дане питання досліджували такі науковці, як: Р. Адамс, І. Белікова, Шеремет А. Д., Суйц В. П., Білуха М. Т., Бутинець Т. А. та ін.

pdf ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В ХАРЬКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 346

Сергієнко Катерина, Лєсна Владислава

м. Харків, Україна

В умовах глобалізації світового економічного простору важливого зна-чення набувають аспекти формування вітчизняного ринку праці. Розмежовуючи працю людей відповідно до потреб суспільства, даний ринок охоплює усі галузі економіки, види діяльності, форми власності, а співвідношення між попитом та пропозицією на ньому визначає стабільність державного економічного розвитку. Усе це обґрунтовує актуальність даного наукового дослідження.

pdf ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Кадирова Маралжан

г.Бухара, Узбекистан

В настоящее время происходит стремительное развитие процесса информатизации общества, новые информационные технологии проникают практически во все сферы жизни современного человека. Эффективное использование ИТ помогает людям жить в информационном обществе, получать новые знания, добиваться успеха в выбранных ими профессиях.

pdf ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 380

Ануфрієва А. Ю., Стороженко І. А.

Науковий керівник  ст. викл. Трудова М. Є.

м. Дніпропетровськ, Україна

Необхідною умовою сталого економічного зростання в Україні є створення добре функціонуючої потужної банківської системи. Через те, що в Україні зараз період побудови ринкової економіки, банківська система перебуває на етапі формування, що утримує її від використання усіх стимулюючих властивостей. Капіталізація банків, яка знаходиться зараз на низькому рівні, недосконала державна стратегія діяльності банківської системи стримують її розвиток. Тому зараз дуже важливо приділити увагу пошуку напрямів її удосконалення.

pdf ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Маршук Ліна Миколаївна,

Розумик Степан Ярославович

м. Вінниця, Україна

Постановка проблеми. Україна має великий потенціал у науковій та освітній сфері, адже ми займаємо чільне місце за кількістю ІТ- спеціалістів у світі, за індексом освіти ООН знаходимося в лідерах. Не зважаючи на це, показники ефективності наукової галузі залишаються низькими і з кожним роком знижуються.

pdf ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЄВРОРЕГІОНІВ ЯК ФОРМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 358

Ткаченко Вікторія, Костюкова Ганна

м. Харків, Україна

Економічний розвиток характеризується певними процесами, що протікають в економіці та суспільстві. Один із них – це трансформація у напрямку формування постіндустріального суспільства, пріоритетом якого є людина з її творчим та інтелектуальним потенціалом й умови її життєдіяльності. У свою чергу, забезпечення необхідної свободи, задоволення різноманітних потреб, реалізація потенціалу особистості, створення її життєвого простору, якій не може обмежуватися рамками однієї країни, а також ліквідування ознак периферійності потребують розвитку транскордонного співробітництва на основі його простих і складних ор-ганізаційних форм. Усе це обґрунтовує актуальність даного дослідження.

pdf ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

Сергиенко Анна, Ксенофонтова Юлия,

г. Харьков, Украина

Как известно, финансово-кредитная инфраструктура является жизнеобеспечивающим звеном экономики, через ее элементы осуществляется основное финансирование экономического роста и его инвестиционной составляющей. О модели перемещения капитала можно судить именно по институциональному составу финансово-кредитной инфраструктуры и набору применяемых инструментов, которые используются в национальной экономике. Все вышеуказанное обуславливает актуальность данного научного исследования.