folder Педагогические науки

Документы

default ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 119

УДК 37.012

Сасіна Людмила Олександрівна

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

(Харків, Україна)

Анотація. В статті розкрита сутність двох методологічних підходів – неокласичного і інституціонального, які можуть бути використані для дослідження проблем системи освіти. Їх порівняння дозволило зробити висновок про переваги інституціонального підходу. Обґрунтована необхідність уточнення мети реформування системи освіти.

Ключові слова: освіта, криза, реформа, інституціоналізм, рефлексія.

default ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 128

УДК 37.01

Гагарін Микола Іванович

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. В статті висвітлено сутність поняття «система», «виховна система», «етапи розвитку виховної системи». Метою статті є розкриття особливостей створення виховної системи на різних етапах. Матеріали дослідження можуть бути використані у процесі проектування виховної системи школи. До перспективних напрямів досліджень даної проблеми належить, зокрема, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, сучасних теоретико-методологічних підходів до проектування виховної системи школи.

Ключові слова: виховання, система, виховна система, виховна система школи, етапи виховної систем, критерії ефективності виховної системи, підсистема структура виховної системи, елемент, компоненти виховної системи.

default ЁШЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ ФАОЛЛИГИ ВА МАСЪУЛИЯТИ Зайниддинова Васила Бакиевна, ассистент, ТАТУ Ёшларга доир олиб бориладиган ҳар фандай тадқиқот “ёшлар” тушунчасининг моҳиятини очиб бериш, мазкур ижтимоий гуруҳнинг турларини (шаҳарда, қишлоқда яшовчи, ишчил Популярные

Владелец Число скачиваний: 119

Зайниддинова Васила Бакиевна,

ассистент, ТАТУ

Ёшларга доир олиб бориладиган ҳар фандай тадқиқот “ёшлар” тушунчасининг моҳиятини очиб бериш, мазкур ижтимоий гуруҳнинг турларини (шаҳарда, қишлоқда яшовчи, ишчилар, ўқувчилар ва ҳ.к.) аниқлаш, ёшлар яшаб, меҳнат қилаётган ижтимоий муҳитнинг ҳолатини ҳисобга олишни талаб этади.

default З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 121

УДК 37(477) (09)

Ткачук Мирослава

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. Мета статті полягає у висвітленні ціннісного наповнення змісту авторських педагогічних систем. Зазначено, що виховна система освітньої установи, як явище реальної дійсності і педагогічне поняття, виникає внаслідок упровадження системних інновацій, застосування комплексного підходу до організації навчально-виховного процесу, що спостерігалось протягом усіх періодів інноваційних пошуків освітян. Охарактеризовано структуру ціннісно-смислового ядра освітньо-виховної системи. Визначено ціннісні засади освітньо-виховних систем В. Дурдуківського, В. Сухомлинського, І. Ткаченка, О. Захаренка, М. Гузика, М. Чумарної, Українського колежу імені В. Сухомлинського. Встановлено, що реалізація їх досвіду забезпечує цілісність навчально-виховного процесу на засадах загальнокультурності, моральності й духовності, на основі національних, гуманістичних, екологічних цінностей та цінності людини.

Ключові слова: освітньо-виховна система, теорія виховних систем, ціннісно-смислове ядро, інноваційні пошуки, авторські школи.

default ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 119

УДК 371.3

Гляненко Катерина Андріївна

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

(Кіровоград, Україна)

Анотація. Стаття спрямована на обґрунтування застосування педагогічних технологій формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки. У процесі дослідження з‟ясовано, що застосування педагогічних технологій під час професійної підготовки має на меті не тільки поповнення знань студентів з теорії та методики фахових дисциплін, але й формування професійних навичок та умінь прогнозувати, моделювати навчальний процес, аналізувати отримані результати, є ефективним засобом формування комунікативної компетентності.

Ключові слова: педагогічні технології, професійна підготовка, майбутні вчителі філологічних спеціальностей, комунікативна компетентність, інноваційні технології, інтерактивні та комунікативні методики, навчальний процес, професійна діяльність.

default ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 114

УДК 371.3

Гляненко Катерина Андріївна

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

(Кіровоград, Україна)

Анотація. Стаття спрямована на обґрунтування застосування педагогічних технологій формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки. У процесі дослідження з‟ясовано, що застосування педагогічних технологій під час професійної підготовки має на меті не тільки поповнення знань студентів з теорії та методики фахових дисциплін, але й формування професійних навичок та умінь прогнозувати, моделювати навчальний процес, аналізувати отримані результати, є ефективним засобом формування комунікативної компетентності.

 

Ключові слова: педагогічні технології, професійна підготовка, майбутні вчителі філологічних спеціальностей, комунікативна компетентність, інноваційні технології, інтерактивні та комунікативні методики, навчальний процес, професійна діяльність.

default ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА Популярные

Владелец Число скачиваний: 128

УДК 37

Манабаева Асыл Шангереевна, Антоненко Любовь Анатольевна

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова

(Караганда, Республика Казахстан)

Аннотация. В статье раскрываются возможности использования инновационных технологий обучения в подготовке будущих дизайнеровграфиков. Использование современных компьютерных программ в образователном процессе вуза формирует профессиональные навыки будущих дизайнеров- графиков. Ключевые слова: графический дизайн, информационный дизайн, цифровые технологии, проектирование объектов, современные компьютерные программы.

default КЕЙС-МЕТОД КАК ФОРМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 134

УДК 378.147

Карасѐв Алексей Геннадьевич

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

(Гродно, Республика Беларусь)

Аннотация. Кейс-метод в процессе подготовки военнослужащих – это метод активного обучения на основе реальных ситуаций, подготовленных по определенному формату и предназначенных для обучения и анализа разных видов информации, выработки возможных вариантов их решения в соответствии с установленными критериями. Преимуществом кейсов является возможность соединять теорию и практику, что представляется достаточно важным при подготовке специалиста. Кейсовая технология – это «обучение действием»: усвоение знаний и формирование умений активной самостоятельной деятельности обучающихся по разрешению противоречивой ситуации, в результате чего и происходит овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Ключ к успеху образовательного процесса – личностно-ориентированный и компетентностный подход через реализацию кейса для стимулирования и мотивации учебного процесса, а также методов контроля и самоконтроля. В статье приводится анализ требований к разработке и применению метода в подготовке специалиста.

Ключевые слова: кейс-метод, компетентностный подход, проблемное обучение.

default КОНТРОЛЬ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ПИСЬМОВОЇ АКАДЕМІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ США Популярные

Владелец Число скачиваний: 118

УДК 378.4:502.2:808 (73)

Козолуп Марія Степанівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

(Львів, Україна)

Анотація. У статті висвітлено особливості оцінювання академічного письма студентів у американських університетах. Розглянуто цілі та завдання контролю на усіх етапах університетської письмової академічної комунікативної підготовки. Здійснено аналіз сучасних підходів, методів та критеріїв оцінювання рівня сформованості письмової академічної комунікативної компетентності студентів у вищій освіті США.

Ключові слова: академічна комунікативна компетентність, формативне оцінювання, сумативне оцінювання, самооцінювання, взаємооцінювання, метод портфоліо.

default МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В010700-«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ» Популярные

Владелец Число скачиваний: 124

УДК 374

Манабаева Асыл, Буртибаева Аймангуль, Сухотеплова Алфия, Семенова Анна

Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова

(Караганда, Республика Казахстан)

Аннотация. В статье раскрывается содержание Концепции модернизации подготовки будущего учителя изобразительного искусства, черчения и технологии для системы образования с ориентацией на 12летнее образование.

Ключевые слова: образовательная программа, подготовка учителя, педагогическое образование, содержание образования, профессиональная деятельность, художественный труд, профессиональная подготовка.

default О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 115

УДК 378.147

Шломенко Елена Борисовна

Криворожский медицинский колледж

(Кривой Рог, Украина)

Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования профессиональной направленности студентов в процессе изучения иностранного языка. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку позволяет будущим специалистам приобрести большую компетентность в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная направленность, будущие специалисты, иностранный язык, компетентность, профессиональноориентированное обучение.

default ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 112

УДК 371.134:78(07)

Радзівіл Тетяна Анатоліївна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. У статті досліджено проблему підготовки фахівців вищої школи. Автор висвітлює особливості підготовки інструменталістів в умовах вищої мистецько-педагогічної освіти, окреслює знання та вміння, необхідні майбутнім викладачам фахових дисциплін вищого навчального закладу.

Ключові слова: принципи функціонування вищої освіти, основні завдання вищих навчальних закладів, інструменталіст-виконавець, викладач-інструменталіст, знання, вміння, викладач фахових дисциплін вищого навчального закладу.

default ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА ІНШОМОВНА КОМУНІКАЦІЯ ПРАВООХОРОНЦІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 123

УДК 378.147

Іванова Інна Леонідівна, Коршенко Анатолій Євгенович

Харківський національний університет внутрішніх справ

(Харків, Україна)

Анотація. У статті розглядається питання іншомовного фахового спілкування працівників поліції. Визначаються основні аспекти формування іншомовної комунікативної компетенції. Аналізуються засоби опанування навичками професійно-орієнтованої комунікації.

Ключеві слова: професійно орієнтована комунікація, правоохоронці,іншомовна комунікативна компетенція, навички, фонетичний аспект, знання граматики, термінологічна лексика.

default РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГА Популярные

Владелец Число скачиваний: 127

Мусабекова Гульнар Тажибаевна

Жетысай, Казахстан

На современном уровне развития цивилизации особую роль играет инновационный потенциал общества, которое нуждается в людях, способных системно и конструктивно мыслить, быстро находить нужную информацию, принимать адекватные решения, создавать принципиально новые идеи в различных областях знания. А это в свою очередь формирует социальный заказ на новые подходы в системе образования, новое педагогическое мышление, новое отношение педагога к своей деятельности, результатом которой должно быть воспитание «инновационного человека». Для этого в образовательной сфере должен царить дух творчества, постоянного поиска, которые являются питательной средой для новых идей, исканий, достижений.

default РОБОТА В ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ: ВИХОВНИЙ АСПЕКТ Популярные

Владелец Число скачиваний: 114

УДК 37.03: 371.217.3

Резніченко Ірина Геннадіївна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. У статті розглянуто основні аспекти виховної діяльності у літніх оздоровчих таборах. Проаналізовано основні етапи виховного заходу. А також, охарактеризовано професійнонеобхідні знання та вміння майбутніх педагогів в умовах табірного літа.

Ключові слова: виховна діяльність, літні оздоровчі табори, виховний захід, майбутні педагоги, педагог-організатор.

default РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 70-80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 118

Безлюдна Віта Валеріївна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. У статті на основі аналізу наукової літератури висвітлюється питання розробки теоретичних основ професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у 70-80-х роках ХХ століття. З„ясовано, що у досліджуваний період з'являються педагогічні ідеї, що стосуються структурування змісту іншомовної освіти: загальнометодологічних підходів до професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, вивчення міжпредметних зв'язків, систематизація окремих знань, умінь, навичок як загальнопедагогічних, так і спеціальних, мовних.

Ключові слова: іншомовна освіта, навчання іноземної мови, підготовка вчителя, розвиток знань.

default СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ У США ТА КАНАДІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 405

УДК 376

Малишевська Ірина Анатоліївна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. У статті проаналізовано зарубіжний досвід впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у США та Канаді. У північно-американських країнах за останні десятиліття відбулись суттєві зміни у розумінні і ставленні щодо дітей з особливими освітніми потребами та забезпечення їх якісною освітою. Модернізація системи спеціальної освіти у цих країнах визнана у вигляді нової форми навчання – інклюзивної. Однією із провідних тем у дослідженнях американських та канадських науковців щодо реформування спеціальної освіти став рух у напрямі «прогресивної інклюзії», який передбачає поступовий перехід від ізоляції дітей з особливими освітніми потребами до спільного навчання у середовищі зі здоровими однолітками.

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інклюзія, інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, прогресивна інклюзія.

default СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ Популярные

Владелец Число скачиваний: 116

УДК 378.1

Ракітіна Людмила Іванівна

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

(Харків,Україна)

Анотація. Розглянуто сутність професійної компетентності викладача ВНЗ, розкрито зміст її компонентів і структурних елементів, розглянуті методи діагностики професійної компетентності педагога.

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність викладача, зміст професійної компетентності викладача, методи діагностики професійної компетентності, структура професійної компетентності викладача.

default ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ХХ ст.) Популярные

Владелец Число скачиваний: 117

УДК 37.03 (477) (09)

Ткачук Лариса

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. Стаття присвячена питанню теорії і практики педагогічного стимулювання в історії вітчизняної педагогічної думки кінця ХІХ – ХХ ст. Зазначається, що у цей час існували кардинально протилежні підходи до осмислення проблеми педагогічного стимулювання, що пояснюється природою навчальної діяльності. У статті представлені точки зору педагогів кінця ХІХ – ХХ ст., які віддавали пріоритет позитивним емоціям, які переживають учні у процесі навчання. Відзначається, що важливим джерелом для становлення теорії педагогічного стимулювання є наукові розробки педагогів, що представляють різноманітні новаторські напрями розвитку гуманістичної освітньої парадигми. Продемонстровано, що у розглядуваний період трактовки ідеї педагогічного стимулювання зберігали певну наступність, з одного боку, а з іншого, трансформувались під впливом соціальнопедагогічних умов.

Ключові слова: навчально-пізнавальна діяльність, стимул, теорія педагогічного стимулювання, вітчизняна педагогічна думка, гуманістична освітня парадигма, ситуація успіху.

default ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ Популярные

Владелец Число скачиваний: 117

УДК 378.147

Добридень Алла Володимирівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. У статті розглядаються теоретичні та методичні основи організації самостійної роботи студентів ВНЗ. Зазначені умови ефективності самостійної роботи студентів, проаналізовано основні методи самостійної роботи: складання бібліографії, планування, тезування, реферування, конспектування, анотування.

Ключові слова: самостійна робота, студент, вищий навчальний заклад, робота з книгою, бібліотека.