folder Экономические науки

Документы

pdf ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Дмитрук О. Г

Студентка VI курсу

м. Київ, Україна ДВНЗ «Інститут банківських технологій та бізнесу»

Розвиток банківської системи в Україні поступово привів ринок до потреби конкурувати не тільки шляхом проведення ефективних рекламних кампаній, але й шляхом вдосконалення продукту або розробки нових продуктів та послуг.

pdf АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РОЗРОБКИ ІНСТРУМЕНТІВ РЕЗЕРВУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 381

Грєшна Я.С.

Харків, Україна

В умовах комерціалізації банківської справи та формування двухрівневої банківської системи країни істотних змін зазнають форми, методи, а також інструменти регулювання діяльності банків та управління сукупним грошовим оборотом, рухом готівкових і безготівкових грошових коштів. Дедалі більшого значення набувають економічні та нормативні методи, які широко практикуються НБУ.

pdf АНАЛІЗ СТАНУ, ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ТА СЦЕНАРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 383

Яківчік О. В. к.е.н.,

доцент Черничук Л. В.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Чернівці, Україна

У даній статті розкрито питання аналізу розвитку туристичної сфери економіки в Чернівецькій області, проблеми, потенційні можливості та аналіз впливу розвитку туризму на соціально-економічний стан регіону, проаналізовано основні тенденції функціонування галузі впродовж останніх років та запропоновано основні положення щодо сценарного прогнозування подальшого розвитку зазначеної сфери у Чернівецькій області на найближчі періоди.

pdf ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 370

Грабар Владислав

м. Харків, Україна

Підтримка життєздатності та збереження конкурентоспроможності під-приємства можливе тільки за умов здійснення випереджувальних заходів, тобто за умов постійного розвитку підприємства. Сучасне соціально-економічне середовище характеризується високою швидкістю змін, які інко-ли можна прогнозувати з малою вірогідністю. Підтримувати існуючий стан підприємства та рухатись уперед можна тільки за умов ефективного присто-сування підприємства до змін зовнішнього середовища. Усе вищезазначене обґрунтовує актуальність даного наукового дослідження.

pdf ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК НЕЗАЛЕЖНА ФОРМА КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 367

Кровіцка Яна, Матвійчук Наталія, Патраманська Людмила

м. Вінниця, Україна

В сучасних складних умовах ведення бізнесу вітчизняним підприємствам необхідно знайти спосіб стабілізації і підвищення ефективності їхньої діяльності. При цьому слід врахувати постійні зміни в нормативно-правовому регулюванні підприємницької діяльності, а також постійне зростання конкуренції. Найбільш доступним інструментом такого пошуку є внутрішній аудит.

pdf ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Лисенко Наталія Андріївна Петрук Олександр Федорович

м. Чернівці, Україна

Фінансова політика є центральною ланкою економічних відносин і є основою для реалізації загальнодержавних функцій. В той самий час, фінансова політика виступає інструментом державного регулювання економіки, сприяє створенню ефективного розподілу фінансових ресурсів між галузями економіки та є основою економічного зростання країни. Розвиток суспільства та економічне зростання повинне супроводжуватись підвищенням якісного рівня формування та реалізації фінансової політики. Саме тому визначення впливу фінансової політики на економічний розвиток України в сучасних умовах соціально-політичної нестабільності набуває актуальності.

pdf ВЫБОР ПОСТАВЩИКА В УПРАВЛЕНИИ ЗАКУПКАМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 354

Бойша М.В.,МурашкоА.С.,КачуринаА.С.

Беларусь,Минск

Для эффективного взаимодействия поставщика и покупателя осуществления правильного выбора поставщика, соответствия требований и возможностей одного и другого, а также выгодных условий контракта не достаточно. Ключевую роль во взаимодействии играет построение самих отношений установление коммуникации как основы для долгосрочного сотрудничества. «Долговременные отношения между покупателем и поставщиком наиболее выгодны с экономической точкизрения.

pdf ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЯК КРИТЕРІЙ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 358

Артюшок А.А.

Студентка VI курсу м. Київ,

Україна ДВНЗ «Інститут банківських технологій та бізнесу»

В останні роки для світового та національного фінансового ринків характерний значний рівень недовіри до фінансово-кредитних інститутів з боку споживачів фінансових продуктів та послуг. Зокрема, в Україні у період з грудня 2013 р. і до сьогодні спостерігається висока залежність між суспільно-політичною ситуацією та реакціями споживачів на ринок банківських послуг, що вимагає від Національного банку постійного впровадження заходів щодо підтримки задовільного рівня економічної стабільності у країні.

pdf ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Шерендяк Ю.С., Ткач І.М. к.е.н.,

доцент Черничук Л. В.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Чернівці, Україна

В останні роки поглибились негативні тенденції щодо рівня життя населення за регіонами України, зокрема і зросло соціальне розшарування; знизилась купівельна спроможність населення; погіршилась демографічна ситуація; спостерігається масштабне безробіття; недостатній рівень соціального захисту населення - підсилює соціальне напруження та перешкоджає суспільному розвитку. Тому, підвищення рівня життя населення та подолання його регіональної диференціації є пріоритетним напрямом суспільного розвитку України.

pdf ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА Популярные

Владелец Число скачиваний: 359

Карпик Людмила, Кондратьева Снежана

г. Барановичи, Беларусь

Мировой опыт и экономические исследования последних лет показывают, что знания становятся более важным фактором экономического развития, чем традиционные факторы – труд и капитал. Получение новых знаний и технологий, их эффективное применение в социально-экономическом развитии в решающей мере определяют роль и место страны в мировом сообществе, уровень жизни народа и обеспечения национальной безопасности

pdf ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНРУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 359

Симонова А.Д., Мостыка К.С., Мурашко А.С.

Беларусь, Минск

Сегодня, для того чтобы компания действительно занимала лидирую-щую позицию на рынке, ей необходимо в полной мере удовлетворять все воз¬никающие потребности потребителей. А сейчас потребители хотят видеть про¬дукцию высокого качества по низким ценам, а также быструю реакцию на их запросы. Классических факторов конкурентоспособности фирмы согласно М.Портеру: лидерство в уровне качества товаров и услуг, лидерство в уровне затрат, дифференциация продукции, стратегический фокус уже недостаточно [1]. На сегодняшний момент любая фирма – конкурент может использовать данные факторы. Поэтому компаниям приходится постоянно внедрять новые подходы к удовлетворению потребностей потребителей, чтобы занимать лидирующую позицию среди конкурентов, удерживать своих потребителей, а также привлекать новых. Такие возможности им предоставляет логистика.

pdf МАРКЕТИНГОВАЯ ЛОГИСТИКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 352

Бойша М.В., Качурина А.С., Мурашко А.С.

Беларусь, Минск

В настоящее время целесообразно применение маркетинга в распреде-лительной логистике. Ведь важным аспектом ведения экономики предприя-тия является снижение себестоимости, при этом с наименьшим ущербом на качество производимой продукции. Такое стремление предприятия может обеспечить хорошо отлаженная логистическая система, которая позволяет предлагать рынку более качественный товар по более низкой цене, чем у конкурентов.

pdf МЕСТО ЛОГИСТИКИ ЗАПАСОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

Богданова А.О., Менщикова А.Ю.

Беларусь, Минск

Материальные запасы имеют большое значение в народном хозяйстве стран. В условиях научно-технической революции их значение особенно возрастает. Материальные запасы являются необходимым фактором, обеспе-чивающим непрерывность производственного процесса.

pdf МЕТОД ПОСТАВОК «ТОМЕТОД ПОСТАВОК «ТОЧНО В СРОК»ЧНО В СРОК» Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Богданова А.О., Менщикова А.Ю.

Беларусь, Минск

«Точно в срок» – организация деятельности, при которой происходит полноценная синхронизация поставок с процессами производства и реализа-ции, т.е. материальные ресурсы поступают в тот момент времени, когда в них возникает необходимость, что позволяет минимизировать расходы, связан-ные с формированием и хранением запасов.

pdf НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Тьотюл І.А., Винятинська Л.В.

м. Чернівці, Україна

В умовах посилення внутрішньої та зовнішньої конкуренції на ринку вітчизняні підприємства досить часто за рахунок непродуманої фінансово-господарської політики та переважнокороткостроковогоуправліннявтрачаютьсвоїпозиції, опиняються на межі банкрутства. Тобто, пристосовуючись до нових умов господарювання, підприємствастикаютьсязізначнимифінансовимитруднощами в зв’язку з неправильнимперерозподіломкоштів і джерелїхньогоутворення. У зв’язку з цим постає питання про створення єдиної методики оцінки та аналізу їх фінансового стану як основиподальшогоефективногофункціонування.

pdf НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – АЛЬТЕРНАТИВНА, ЧИ ОДНА З СКЛАДОВИХ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Поперечний Р.С.,студент

Ксьондз С.М. к.е.н. доцент

кафедри фінансів та банківської справи

Хмельницького національного університету

м. Хмельницький, Україна

Пенсійне забезпечення є однією з гарантій матеріального забезпечення непрацездатних громадян. Пенсія фактично стає основним джерелом існування для непрацездатних пенсіонерів. Сучасна солідарна пенсійна система є залежною від демографічного ризику. Так як демографічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як «старіння нації», що за собою веде істотне збільшення чисельності пенсіонерів в структурі населення, тому дана система є неефективною через те що з кожним роком працююча людина буде "утримувати" відносно більшу кількість пенсіонерів. Доцільність реформ, що проводяться урядом відносно пенсійної системи навіть не обговорюється, саме впровадження багаторівневої моделі пенсійної системи в Україні сприятиме зниженню соціальної напруги в суспільстві, дефіцитності державного бюджету та Пенсійного фонду України.

pdf ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 359

Богданова А.О., Менщикова А.Ю.

Беларусь, Минск

Процесс хранения товаров на складе начинается с их размещения. Ме-тод размещения зависит от задач, назначения грузов, выбранного способа хранения, необходимости максимального использования объема склада при рациональном расположении секций, предохранения товаров от поврежде-ний, доступности любой ячейки склада для механизмов на крупных складах, быстрого нахождения необходимых товаров. Для беспрерывного функцио-нирования производства необходимо хорошо налаженное материально-техническое обеспечение (МТО), которое на предприятиях осуществляется через органы материально-технического снабжения.

pdf ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 375

Тьотюл І.А.,Черничук Л.В.

м. Чернівці, Україна

На даний час бухгалтерський облік у бюджетній сфері України складається з обліку виконання державного і місцевого бюджетів та бухгалтерського обліку бюджетних установ, що потребує удосконалення внаслідок нестабільної політичної ситуації та суперечливої законодавчої бази, правильне і раціональне ведення бухгалтерського обліку стає просто необхідним. Бухгалтерський облік є своєрідною системою управління, який на сьогоднішній день також має свої невідповідності та потребує вдосконалення, що збільшує актуальність даної теми [3].

pdf ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ПРИ ОСЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК РЕСУРСОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 380

Бойша М.В., Качурина А.С., Мурашко А.С.

Беларусь, Минск

На текущий момент времени, как показывает практика, достаточное число действующих на существующем рынке товаров и услуг производ-ственного характера промышленных предприятий осуществляют различные функции снабжения силами собственных структурных подразделений без привлечения специализированных организаций снабжения. Исследование рынка ресурсов материального характера предусматривает аккумуляцию и полномерную обработку информации о присутствующих на рынке постав-щиках ресурсов. Полученная на основании исследований информация ис-пользуется для вынесения решений, а потому обязательно должна анализи-роваться на этапе выбора приоритетного поставщика по каждой из позиций закупаемых ресурсов.

pdf ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОАО «КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» Популярные

Владелец Число скачиваний: 373

Горина Екатерина

Саранск, Россия

Организационная структура есть определенная упорядоченность задач, ролей, а так же ответственности, создающая все условия для функционирования предприятия, достижение им определенных целей. Она развивается, может меняться из-за стратегий предприятия, обстоятельств внутренней и внешней сред. Видов структур вполне достаточно для работы любого предприятия – это разнообразие связано со спецификой деятельности предприятия, характером и сложностью выпускаемых продуктов, географическом положении и др.