Документ Технические науки. Транспорт

Документы

pdf Migration between software and hardware task on preemptive multitasking CPU/FPGA hybrid architecture Популярные

Число скачиваний: 338

Morozova L.A.

Kyiv, Ukraine

As the CPU/FPGA hybrid architecture becomes one of the most important forms, the research of the schedule on hy-brid tasks is a hot-spot. The schedule approaches of hybrid tasks can be classified into two categories. One is about non-preemptive multitasking, the other is preemptive multitasking. For the second one, as it requires architecture support, the existing researches are fewer. This paper presents an architecture which supports preemptive multitasking, an algorithm to select the appropriate migration point and a new schedule algorithm based migration and also introduces naming service to deal with communication problems after tasks migrated. Experimental results show that the algorithm based migration increases acceptance rate for hardware tasks to 12.94%.The architecture proposed can support the preempting well, and improve the performance.

pdf Mitigating Reconfiguration Overhead In On-line Task Scheduling For Reconfigurable Computing Systems Популярные

Число скачиваний: 328

Pylypchuk B.O.

Kyiv, Ukraine

Reconfigurable computing systems make us able to execute tasks in a true multitasking manner. Such systems share the reconfigurable device and processing unit as computing resources which leads to highly dynamic allocation situations. To manage such systems at runtime, a reconfigurable operating system is needed. The main part of this operating system is resource management unit which performs on-line scheduling and placement of hardware tasks at run-time. In this paper, a technique for on-line scheduling and placement is presented. The main characteristics of our method are high resource reusing and reconfiguration overhead mitigation. A large variety of experiments have been conducted on the proposed algorithm using synthetic and real tasks. Obtained results show considerable benefits of this algorithm.

pdf АНАЛІЗ ВІДМОВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ Популярные

Число скачиваний: 332

Довганенко Надія Олександрівна

Київ, Україна

Якість електродвигунів представляє собою сукупність властивостей, які визначають їх природність для експлуатації. Надійність є важливим техніко-економічним показником якості будь-якого технічного пристрою, в вчасності електричної машини, яка визначає її здатність безвідмовно працювати з незмінними технічними характеристиками в продовж заданого проміжку часу при певних умовах експлуатації. При широкому використанні електродвигунів в різноманітних системах електроприводів і автоматичного регулювання промислових процесів технічний рівень виробництва в значній мірі визначається надійністю цих машин. І, як в наслідок, будь-яка відмова електродвигуна наносить відчутний матеріальний збиток. Підвищення надійності електродвигунів є важливою науково-технологічною проблемою. Оскільки вони широко використовуються в власних потребах електростанції типу ТЕЦ і відмова асинхронного двигуна призведе до порушення безперебійної роботи її основних агрегатів [1, с. 5].

pdf АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРИСКОРЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АБОНЕНТІВ Популярные

Число скачиваний: 324

Дігтяр М.М.

Київ, Україна

З огляду на розширення процесів інформаційної інтеграції та розширення використання розподілених та хмарних обчислень, зростає роль ідентифікації учасників обміну даними, вдосконалення технологій інформаційної взаємодії. Інформаційна взаємодія включає в себе як проблеми доступу до інформації, синхронізації та маршрутизації, так і процеси обміну даними. Для захисту приватної інформації, гарантування цілісності та автентичності даних важливою є організація захисту даних.

pdf ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ МЕДИЧНИХ ДАНИХ Популярные

Число скачиваний: 318

Грідін Р.В.

Київ, Україна

Щодня до медичних установ надходить величезна кількість інформації о старих і нових пацієнтах. Медичні інститути, діагностичні центри, відділення швидкої допомоги, всі вони вже не справляються з паперовою роботою, проте ефективність обробки цих даних лікарями, керівниками залежить якість медичної допомоги, загальний рівень життя населення, рівень розвитку країни в цілому і кожного її територіального суб'єкта зокрема.

pdf ВИСОКОПРОДУКТИВНЕ ОБЧИСЛЕННЯ НА КЛАСТЕРНИХ ІНФРАСТРУКТУРАХ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕТЕРОГЕННИХ ХІМІЧНИХ СИСТЕМ Популярные

Число скачиваний: 323

Охрімчук Є.В.

Київ, Україна

Високопродуктивні обчислення [1] - це обчислення, що проводяться на комп'ютерних системах зі специфікаціями, які значно перевищують звичайні комп'ютери. Це поняття умовне, оскільки потужність тих же персональних комп’ютерів постійно росте, але разом з цим росте і потужність високопродуктивних обчислювальних систем.

pdf ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Популярные

Число скачиваний: 329

Солонець Віктор Михайлович

Київ Україна

Галузь дослідження штучного інтелекту (ШІ) прагне створити раціональних агентів, здатних сприймати оточуючий світ та виконувати дії для досягнення поставленої мети. З іншого боку дослідники штучного інтелекту працюють над тим, щоб створити синтетичний homo economicus, міфічний досконалий раціональний агент неокласичної економіки. Ми розглянемо етапи, які пройшло людство на шляху до створення нового виду машин, machina economicus, а також деякі перспективи проектування ШІ, які можуть мати вагомі економічні переваги. Якщо припустити, що ШІ стане успішним проектом, або принаймні наблизиться до цього, постає питання того, як створити правила взаємодії між система з кількома агентами, які і є прикладом економічної доцільності ШІ. Теорії стандартного економічного проектування можуть довести, що штучні агенти є більш вигідними, ніж природні

pdf ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ПРОГРЕСУВАННЯ АТЕРОСКЛЕРОЗУ Популярные

Число скачиваний: 325

Ковальчук О.В.

Київ, Україна

За літературними даними у п’ятої частини пацієнтів після операцій по усуненню ішемічної хвороби серця міокарда лежить прогресування коронарного атеросклерозу (АТС). Лікування таких пацієнтів являє значну проблему в зв'язку з тим, що вони вже мають залишкові ознаки перенесеного втручання, крім того, з плином часу, відбувається подальше прогресування атеросклеротичного процесу коронарного русла, шунтів, ішемія та зниження скоротливої функції міокарда [1, 2]. Відомі методи лікування не блокують подальшого розвитку АТС, а лише покращують кровопостачання серцевого м’яза та запобігають виникненню інфаркту міокарді.

pdf КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ Популярные

Число скачиваний: 337

Бабенко В.В.

Київ, Україна

Дві основні парадигми обчислень конкурують у світі комп’ютерних систем – системи обчислень з керуванням потоком інструкцій (instructions control flow) та системи обчислень з керуванням потоком даних (data flow). Кожна з них має свої переваги і широко застосовувалась протягом останніх десятиліть. Проте з розвитком різноманітних підходів до інформаційних систем та широким використанням SOA актуальним стає використання парадигми обчислень з керуванням потоками даних. Такий підхід органічно відображає взаємодію компонентів SOA та полегшує процес розробки архітектури складних інформаційних систем, дозволяє спеціалістам в предметній галузі брати більш широку участь у розробці програмних систем. На базі парадигми керування потоків даних розроблялись і використовуються потужні комплекси програмування

pdf КЛІТКОВИЙ АВТОМАТ РЕШІТЧАСТОГО ГАЗУ ТИПУ FHP-I Популярные

Число скачиваний: 331

Гега А.С.

Київ, Україна

У 1986 Frisch, Hasslacher і Pomeau [1] показали, що модель кліткових автоматів решітчаcтого газу на решітці з більшою групою осей симетрії, ніж для квадратної решітки, відповідає моделі на основі рівняння Нав'є-Стокса, яке описує рух нестисливої рідини на макроскопічному рівні. Цю модель з шестикутною симетрією називають FHP згідно з ініціалами авторів. Відкриття обмежень, які вносить симетрія, було початком для бурхливого процесу створення методів моделювання на основі кліткових автоматів решітчастого газу. Теоретичні основи узагальнено в [2]. Протягом наступних років запропоновано багато розширень і узагальнень (FCHC для 3-D моделювань, кольорові моделі для рідин, які мають властивість змішуватися). Ці моделі охоплюють широкий діапазон застосувань.

pdf МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ КЛІТКОВИМИ АВТОМАТАМИ Популярные

Число скачиваний: 328

Гега А.С.

Київ, Україна

Рух рідин у біологічних об’єктах викликав інтерес науковців з давніх часів, але спроби вивчити його шляхом створення відповідних математичних моделей почалися лише в другій половині минулого століття. Перші математичні моделі розглядали перистальтичний транспортний процес у вигляді синусоїдальної хвилі, яка рухається вздовж нескінченно довгого двовимірного каналу. Математичні моделі, які відповідають осесиметричному представленню об’єкта дослідження, описані в [1]. Подальші дослідження двовимірних моделей розвивались у напрямку аналізу впливу неоднорідної структури рідини. Другий важливий напрямок розвитку математичних моделей враховує ускладнення геометричної форми трубчатих об’єктів.

pdf НАПІВПРОВІДНИКОВІ ТЕНЗОРЕЗИСТОРИ НА ОСНОВІ СУЛЬФІДУ САМАРІЯ Популярные

Число скачиваний: 323

Петров Р. П.

м. Київ, Україна

Десятиліттями тензорезистори залишаються основними вимірювальними перетворювачами деформації при дослідженні фізичних властивостей матеріалів і конструкцій, зокрема, при міцності випробуваннях в різних галузях науки і техніки і не тільки. Принципово нові можливості в розвитку тензорезисторних датчиків відкрилися з розробкою і дослідженням гетероепітаксійних напівпровідникових структур типу «кремній на діелектрику» [1]. З них найбільш вивчена і технологічно освоєна у виробництві структура «кремній на сапфірі» (КНС), яка є тонкою монокристалічною плівкою кремнію, вирощеною на монокристалічній сапфіровій підкладці з певною кристалографічною орієнтацією. При виготовленні датчиків на структурі КНС формують тензочутливу схему, в якій тензорезистори мають вид мезаструктур, відокремлених один від одної проміжками чистого сапфіру [2].

pdf НАТУРА, СКЛОПОДІБНІСТЬ І ВМІСТ ЗОЛИ В ЗЕРНІ ТРИТИКАЛЕ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ І ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ Популярные

Число скачиваний: 342

Любич Віталій Володимирович

Новіков Володимир Вікторович

Умань, Україна

Відповідно до програм підвищення ефективності виробництва, одним із способів раціонального використання зерна тритикале є розділення його на фракції за геометричними розмірами. Після поділу зернової маси на фракції спостерігається певна закономірність щодо показників якості зерна, особливо змінюються натура і маса 1000 зерен [1, с. 447]. Крупність зерна впливає на тривалість варіння крупи. Так, цей показник у крупної фракції становив 27 хв, дрібної – 22 хв, а коефіцієнт розварювання знижувався з 3,1 до 2,6 [2, с. 20].

pdf ОБЩИЙ ПРИНЦИП ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЙ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ Популярные

Число скачиваний: 324

Пилипчук Б.О.

Киев, Украина

Для обработки событий, происходящих асинхронно по отношению к выполнению программы, лучше всего подходит механизм прерываний. Прерывание можно рассматривать как некоторое особое событие в системе, требующее моментальной реакции. Например, хорошо спроектированные системы повышенной надежности используют прерывание по аварии в питающей сети для выполнения процедур записи содержимого регистров и оперативной памяти на магнитный носитель, с тем чтобы после восстановления питания можно было продолжить работу с того же места [1].

pdf ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ В MASHUP ВЕБ-ДОДАТКАХ Популярные

Число скачиваний: 320

Савельєв Ю.Д.

Київ, Україна

Mashup веб-додатки сьогодні є важливою складовою сучасного вебу. Такий підхід до побудови додатків став можливим завдяки сервіс-орієнтованій архітектурі програмного забезпечення. Mashup використовує інструментарії двох або більше сервісів та, використовуючи їх функціональність, створює новий. Це мало великий поштовх до розвитку різних ресурсів, зокрема соціального напрямку. Але джерела даних для композиції містять їх у різній формі, а також використовуються різні технології для обміну та отримання їх. Саме тому розробники часто зустрічаються з проблемами перетворення даних у вигляд, в якому вони можуть взаємодіяти між собою та бути інтегровані у єдину систему.

pdf РЕЄСТРАЦІЯ СИГНАЛІВ ЯМР ВІД ЯДЕР, ЯКІ ВІДМІННІ ВІД ПРОТОНІВ, НА 0.5 ТЛ МР-ТОМОГРАФІ Популярные

Число скачиваний: 319

Царенко Микола

Україна, м. Київ

Повідомляється про виявлення у типового магнітно-резонансного томографа додаткових технічних можливостей, які можуть бути використані для широкого кола ядерного магнітного резонансу (ЯМР) програм – спектроскопіі високої роздільної здатності, магнітно-резонансної томографії (МРТ), а також ядерного квадрупольного резонансу (ЯКР). Основна увага приділяється реєстрації сигналів фтору 19F. Інтерес до цього ядра обумовлений перспективами використання перфторуглеродних сполук як кровозамінників та МРТ контрасту.

pdf РОЗВИТОК SCADA-СИСТЕМ В АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Популярные

Число скачиваний: 341

Савицька Т.В.

м. Київ, Україна

В теперішній час внаслідок глобального поширення комп’ютерних систем в галузі автоматизації промислових процесів все частіше застосовуються системи збору даних і оперативного диспетчерського управління (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition System). SCADA – це акронім від виразу Supervisory Control And Data Acquisition, що дослівно перекладається, як: диспетчерське управління і збір даних. Більшість систем автоматизації функціонує за участю людини. Взаємодія між людиною і системою автоматизації називають людино-машинним інтерфейсом. В світі це звучить як Human Machine Interface, скорочено HMI. На сьогоднішній день, найпоширенішим програмним комплексом, що реалізує людино-машинний інтерфейс, є SCADA-системи. Диспетчерське управління і збір даних – є основним і в даний час залишається найбільш перспективним методом автоматизованого управління складними динамічними системами та процесами в життєво важливих і критичних з точки зору безпеки і надійності областях. Саме на принципах диспетчерського управління будуються великі автоматизовані системи в промисловості та енергетиці, на транспорті, в космічній і військовій областях, в різних державних структурах.

pdf СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНИХ ЗАПАМ’ЯТОВУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ Популярные

Число скачиваний: 309

Охрімчук Є.В.

Київ, Україна

Оперативна пам'ять - один з базових компонентів комп'ютера, життєво необхідний йому з самого початку комп'ютерної ери. Пам'ять, як невід'ємний атрибут архітектури комп'ютерних обчислювальних систем був проголошений ще в той час, коли сам комп'ютер був лише на папері. Спочатку, коли комп'ютери були великими, а програми маленькими, оперативна пам'ять представляла собою феромагнітні кільця, нанизані на перехрещувані прути.[1] Ця пам'ять при всій своїй сміховинній ємності в кілька сотень байт (при розмірі з шафу) володіла цінною властивістю - вона була енергонезалежною і зберігала дані і після виключення комп'ютера. Прогрес йшов, та у гонитві за обсягами і швидкодією для виробництва оперативної пам'яті стали використовувати лампи, а в подальшому і транзистори з конденсаторами. На транзисторах розвиток пам'яті зупинилося надовго, рухаючись лише по шляху зменшення транзисторних осередків. На даний момент основним типом пам'яті є пам'ять типу DRAM, осередок якої складається з транзистора з конденсатором (1Т-1С).

pdf ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОСХЕМ ПЛИС ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТИПОВЫХ УЗЛОВ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ Популярные

Число скачиваний: 310

Морозова Л.А.

Киев, Украина

Современный этап развития цифровой техники характеризуется широким применением программно-аппаратных комплексов, которые строятся по принципу «система на кристалле». При этом в качестве элементной базы для реализации таких систем все чаще используются программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). Такая тенденция обусловлена тем, что современные семейства ПЛИС отличаются высоким быстродействием и значительным объемом логических и специальных ресурсов в сочетании с относительно невысокой стоимостью. Ведущими производителями кристаллов программируемой логики для поддержки данного направления разработаны микропроцессорные ядра, а также соответст