folder Философские науки

Документы

pdf O'ZBEK XALQI UDUMLARI VA ULARNING MA’NAVIYATIMIZ SHAKLLANISHIGA TA’SIRI Популярные

Владелец Число скачиваний: 350

Allaberganov Ollabergan Arslanbekovich,

Ernazarov Abror Abloqulovich

(Jizzax, O’zbekiston)

“Oldin odamlarga moddiy boylik berish, so‘ngra ma’naviyat to‘g‘risida o‘ylash kerak,- deydiganlar haq bo‘lmasalar kerak, – deb ko‘rsatadi I.A.Karimov, – ma’naviyat – insonning, xalqning, jamiyatning, davlatning kuch-qudratidir. U yo‘q joyda hech qachon baxt-saodat bo‘lmaydi”. Inson hayotida moddiy ehtiyojlar qanchalik muhim ahamiyat kasb etsa, ma'naviy ehtiyojlarga talab undan ham muhimroq hisoblanadi. Ma`naviyatli va e`tiqodli kishi o'z maslagi va vatani uchun jonini fido qilishga ham tayyor inson bo'ladi.

pdf STUDENT CENTERED LESSONS Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Tursunboyeva L.T.

( TUIT, English teacher )

(Tashkent, Uzbekistan )

We know that the traditonal method of teaching consist of explaining material by a teacher, doing some practical works which are told to do again by a teacher. Let’s speak about teaching English. In the past teachers of Uzbekistan taught English for the purpose of translation. Teachers mainly taught with the grammar translation method,which used translation, grammar study, recitation and dictation to practice English. These methods helped students only to translate texts. And also teachers used authoritarian ways when conducting lessons. There was no any liberality or democracy in lessons. Shortly it was teacher-centered learning Unfortunately most of our teachers are still in that way.

pdf ДУНЁНИНГ ИЛМИЙ МАНЗАРАСИ ИЛМИЙ БИЛИМЛАРНИНГ УМУМЛАШГАН СИСТЕМАСИ СИФАТИДА Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

Хатамов Абдунаби

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

(Жиззах, Ўзбекистон)

Бир-бири билан боғлиқ ва шу билан бирга фарқ қилувчи дунёқараш ва дунёнинг илмий манзарасини биргаликда ўрганиш муҳим фалсафий масалаларидан биридир. Чунки, бундай анализ қилиш бизга дунёқарашнинг, айниқса, фалсафий дунёқарашнинг моҳиятини тушиниб олишга ёрдам беради. Дунёнинг илмий манзараси тушунчаси дунё тўғрисидаги дастлабки билимларнинг, умумлашган тасаввурларининг юзага келиши билан пайдо бўлган.

pdf ДУНЁҚАРАШ ВА БИЛИШ ФАОЛЛИГИ ДИАЛЕКТИКАСИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 354

Хатамов Абдунаби

(Жиззах, Ўзбекистон)

Фалсафанинг муҳим қоидаларидан бири-бу дунёқараш ва инсон фаоллиги турли шаклларини жамиятининг табиий-тарихий ривожланиши натижаси, деб эътироф этишдир. Инъикоснинг турли даражалари ва шакллари ривожланиши, ворисийлиги ғояси-фаолликнинг нафақат ижтимоий ҳаётга, балки, материя эволюциясининг барча босқичларига хос эканлигини кўрсатади.

pdf ИБН СИНО ФАЛСАФАСИДА “РУҲ”, “ЖОН” ВА “ТАНА” МУНОСАБАТИ МАСАЛАЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 360

Ибрагимов Илхомжон Исмоилович

(Жиззах, Ўзбекистон)

Маълумки, руҳ” сўзи маъноси юнонча “пневма”дан олинган бўлиб, инсон гавдасида юрувчи, эфирсимон бир жисмни англатади. Машҳур мутафаккир Ибн Сино ва унинг давридаги ўрта аср табиблари асарларида “руҳ”ни моддий асос сифатида шарҳланганлигини кўрамиз. Ибн Сино “руҳ”га файласуфлар берган “жон”, “нафс” маъносини бермайди, балки Олимдаги руҳ таъбири эски юнончадаги “Pneumasolik” таъбирининг эквивалентидир. Бу таъбирдан кўзда тутилган маъно Европада ХVII асрда “forse vitale” - “қон қуввати” номи билан қайта майдонга чиқди. Ибн Синонинг фикрича, “руҳ” унсурларнинг аралашувидан вужудга келган ва осмон жисмларига ўхшаш бир ҳолга эга бўлган жисмоний модда-жисмдир.

pdf ИЛМ ВА МАЪРИФАТ МАСАЛАЛАРИНИНГ ИСЛОМ ДИНИ МАНБАЛАРИДА ТАЛҚИН ЭТИЛИШИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 342

Эргашева Махсуда Пулатовна

Джизак, Узбекистан

Энг қадим замонларданоқ ақл ва фаросат, илм ҳамда маърифат, хулқ-атвор инсон табиатини ижтимоийлаштирувчи омиллар ҳисобланган. Бу бежиз эмас, чунки инсон руҳияти доимо илмга, маърифатга, билиш ва англашга, жисмоний ва маънавий юксалишга эҳтиёж сезган. Ислом цивилизацияси ва маданиятининг йирик тадқиқотчиси, америкалик шарқшунос Ф.Роузентал ислом маданиятининг илк даврини ўрганиб чиқиб, ўзининг «Илм тантанаси» китобида шу давр мусулмон цивилизацияси ҳамма жиҳатдан Ғарбга нисбатан анча ривожланиш босқичида турганлигини исботлаб берди.

pdf ТУРКИСТОНДА ЖАДИДЧИЛИК ҒОЯЛАРИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Сангиров Бегзод

Жиззах давлат педагогика институти ўқитувчиси

Давлатова ЗамираБаҳром қизи

Жиззах давлат педагогика институти талабаси

(Жиззах, Ўзбекистон)

Янгилик ва ислоҳатчиликка интилувчи, янгилик яратувчи фаолият билан машғул бўлган тараққийпарвар, илғор рухдаги зиёлилар тарихда “Жадид” деб номландилар. Жадидчилик ҳаракатининг пайдо бўлиши бевосита ўша даврдаги ички ҳамда ташқи халқаро майдондаги ижтимоий-сиёсий мухит ва вазият билан боғлиқ бўлди. Ижтимой хаёт тарзининг муайян даврдаги холати жамият азоларининг аксариятини қониқтирмай қолди. Натижада улар ижтимоий тузумни ўзгартириш ёки уни турғун, қотиб қолган холатдан чиқариш учун ёки инқилоб қилиш ёки ислох этиш ҳаракатига тушадилар. Жадидларнинг юзага келиши хам муайян ижтимоий воқейликдан қониқмаслик оқибатида содир бўлганди.

pdf ФАРАБИДІҢ ДІНИ ІЛІМІНДЕГІ ҚҰДАЙ БОЛМЫСЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 335

Кайдар Мирас Кабиденович

Астана, Казахстан

Батыс философиясының өкілдері болсын, Шығыстың дәстүрлі діни-философиялық жүйесінің өкілдері болсын өз ілімдерінде Құдай болмысын қарастырмағаны кемде-кем шығар. Осы мәселе төңірегінде толғанып, бірегей ой айтқан ойшылдың бірі – Әл-Фараби болып табылады. Оның іліміндегі Құдай мәселесі сөзсіз философиялық тұрғыдан құнды әрі маңызды.

pdf ШАХС ЭКОЛОГИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 328

Кистаубаев Савлибек Усманович

(Жиззах, Ўзбекистон)

Шахснинг экологик тафаккур тарзи у яшаб турган минтақанинг табиий-географик иқлими, шарт-шароитига, у мансуб бўлган миллат ёки халқнинг менталитетига, турмуш тарзига, тарихи, урф-одати, эътиқоди, қолаверса муайян жамиятда яшовчи кишиларнинг табиат тўғрисидаги дунёқараши, ҳамда унга бўлган муносабатлари билан узвий боғлиқ.

pdf ҚАЗАҚ ЭПОСТАРЫНЫҢ ЕРЛІККЕ, БАТЫЛДЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ МӘНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 364

Калдыбеков Ерден Габдыжалилович

Астана, Казахстан

Бaтырлар жырларының негiзгі идеялық бағыты – батырлaрдың жат жерлік басқыншылардан рулaстары мен туған жерін азат ету үшін жасаған ерліктерін мәшһүр етy. Дастандардың негізгі идеясы дәстүрлi эпикалық тақырыптардан көрініс табады. Олардың ең бастыcы – руы мен тайпасын қорғау болып табылады.