folder Филологические науки

Документы

pdf «ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ АУДАРМАТАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ» Популярные

Число скачиваний: 327

А.А.Шигирбаева

Казахстан город

Экибастуз Тіліміздің өркен жаюына аударма саласы да айтарлықтай үлес қосады. Жалпы алғанда тіл ғылымы саласында аударма мәселесі жан-жақты зерттеліп, бұл туралы көптеген теориялар мен тұжырымдар жасалуда. Аударма –бұл өте күрделі және көп салалы адами іс -әрекеттің бір түрі. Күнделікті ауызекі тілде аударма ісі туралы “бір тілден екінші тілге аудару делінеді”,бірақ шындығында аударма ісімен айналысқанда тек бір тілді екінші тілге аудару ғана көзделмейді. Аударма ісінде әр түрлі деңгейдегі мәдени ағымдармен, әртүрлі дәрежедегі ой толғау, әртүрлі әдебиеттер, әртүрлі салт-дәстүр, ұстанымдармен танысып жұмыс істеуге мәжбүр боласың.

pdf ВЕРБАЛЬНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ DEMOCRACY / ДЕМОКРАТІЯ У ПРЕДМЕТНОМУ ФРЕЙМІ (ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ) Популярные

Число скачиваний: 322

Таран С. О.

Чернівці, Україна

Актуальною проблемою когнітивної лінгвістики є вивчення засобів мовного відображення людиною навколишньої дійсності та місця людини у світі (С.А. Жаботинська (2005), А.М. Приходько (2008)). Одним із таких засобів є концепт. Досі наукова спільнота не затвердила єдино узгодженого визначення цього поняття. Втім, у сучасній лінгвістиці класичним тлумаченням концепту вважають визначення, яке запропонувала О. С. Кубрякова: „термін, що слугує для пояснення одиниць ментальних і психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що відображає знання і досвід людини; це оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку, всієї картини світу, відображеної у психіці людини” [1, с. 208].

pdf КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ БЕЙВЕРБАЛДЫ ТӘСІЛДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫСЫ Популярные

Число скачиваний: 337

Таласпаева Ж.С.

г. Петропавловск, Республика Казахстан

Дүниенің тілдік бейнесін жасауда, жалпы дүниені танып білуде вербалды тәсілдердің алатын орны ерекше. Себебі ойлау және эмоционалдық әрекеттерден тұратын адамның рухани өмірі белгілі бір деңгейде вербалды түрде жүзеге асады.

Дегенмен дүниенің тілдік бейнесін жасаудағы бейвербалды тәсілге жататын кинемалардың да дүниетанымға тигізетін әсерін жоққа шығаруға болмайды...

pdf М. ТАНК І ФІЛАСОФСКА-ЭСТЭТЫЧНАЯ СПАДЧЫНА АНТЫЧНАСЦІ Популярные

Число скачиваний: 330

Сузько Алена Уладзіміраўна

г. Мазыр, Рэспубліка Беларусь

М. Танк – мастак выключнай энцыклапедычнай дасведчанасці, эстэтычнай кантактнасці. Ужо з самага пачатку дыяпазон яго творчых арыенціраў пашыраўся і ўзбагачаўся за кошт звароту да сусветнага мастацкага вопыту. Слыннымі настаўнікамі, аднадумцамі, а часам і апанентамі, для творцы станавіліся і славутыя асобы Антычнасці: Гамер, Платон, Арыстоцель, Дыяген, Авідзій, Гарацый і іншыя. Дзеля ўласнага творчага сталення, выпрацоўкі арыгінальнай эстэтычнай праграмы, жыццёвага і мастацкага крэда, на думку М. Танка, варта было прыслухацца да мудрай даўніны, бо “ўсвядомленыя пераклічкі з сучаснікамі і папярэднікамі – своеасаблівая форма праяўлення арыгінальнасці паэтычнага мыслення, а значыць, і спасціжэння наватарства”...

pdf НАЗВЫ АСОБ ПАДНЯВОЛЬНАГА СТАНУ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЧНАЙ ПРОЗЕ Популярные

Число скачиваний: 318

Барысенка Наталля Аляксееўна Мазыр,

Рэспубліка Беларусь

Мастацкі твор гістарычнай тэматыкі – той найкаштоўнейшы матэрыял, што дапамагае сучаснаму чытачу дакрануцца да гісторыі народа. Для рэалізацыі праўдзівага апісання падзей мінулага аўтары старанна вывучаюць пэўны гістарычны перыяд, прадставіўшы затым ўсе магчымыя яго артэфакты: какрэтныя гістарычныя звесткі, назвы дзеючых асоб, прадметы, каб максімальна наблізіць чытача да апісваемых падзей. Творы сучасных беларускіх пісьменнікаў-гісторыкаў дастаткова поўна насычаны ўстарэлай лексікай розных тэматычных разрадаў. Для яскравага ўяўлення сацыяльнага складу насельніцтва пэўнага гістарычнага перыяду актыўна функцыянуюць у мастацкіх творах назвы асоб паднявольнага стану. У артыкуле прааналізуем некаторыя з іх...

pdf ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГУ НІМЕЦЬКОЇ МОЛОДІ Популярные

Число скачиваний: 324

Дорош Т.П., Коваленко О.В.

м. Миколаїв,Україна

Молодіжний сленг – це невід’ємна складова процесу розвитку мови, її поповнення, її різноманіття. Актуальність вивчення німецької молодіжної лексики зумовлена тим, що молодіжна мова набуває все більшого значення в умовах розширення міжнародних контактів. Розвиток мови, поповнення її словникового складу відбувається на сучасному етапі дуже швидко. Це пов'язано із шаленою швидкістю розвитку промисловості, техніки, із загальною комп'ютеризацією [1,с.95]...

pdf ФУНКЦЫЯНАВАННЕ ГРУПЫ ФІТОНІМАЎ ВА ЎСХОДНЕПАЛЕСКІХ ГАВОРКАХ Популярные

Число скачиваний: 321

Мазуркевіч Людміла Мікалаеўна

Мазыр Беларусь

У выпадку праблем са здароўем нашы продкі найперш звярталіся да раслінных лекавых сродкаў, веды аб якіх пастаянна назапашваліся і передаваліся з пакалення ў пакаленне. Сярод мноства існуючых фітонімаў даволі адметную групу ў гаворках Усходняга Палесся ўтвараюць найменнi, што ўказваюць на форму, будову расліны, на пэўныя адзнакі ў структуры яе або на характэрныя асаблівасці, якія вылучаюць яе з ліку іншых: берозка (< прасл. berza – 1, т. 1, с. 439) ‘шматгадовая павойная расліна з рабрыстым сцяблом і лейкападобнымі кветкамі’: Хросна маці берозку на горэлцы настойвае (Грабаў Петрыкаўскі)...