folder Физическое воспитание и спорт

Документы

default ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АКТИВНОГО І ПАСИВНОГО ВІДПОЧИНКУ ТА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 419

Коляденко Світлана Ананіївна

Національний університет харчових технологій

(Київ, Україна)

Анотація. У статті розкриті особливості способу життя студентів, взаємозв’язок активного і пасивного відпочинку та здоров’я студентів. Встановлено, що студенти більшу частину свого часу займаються розумовою працею отже, їм потрібен активний відпочинок. Виявлено, що за рахунок активного відпочинку підвищується адаптаційний потенціал студентів.

Ключові слова: студент, активний і пасивний відпочинок, адаптаційний потенціал.

default ВИХОВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СПОРТИВНИХ ЗАНЯТЬ Популярные

Владелец Число скачиваний: 395

Туряниця Іван Сергійович

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Аннотація. В статті розглянуті важливі питання виховання вольових якостей у студентів під час заняття спортом. Але особисту увагу тренер-викладач повинен приділяти особливим властивостям характеру кожного студента. Тому що сильний характер і воля до перемоги властива не кожній людині. Спільна робота над собою тренера і студента допомагає розкрити внутрішній потенціал і досягнути бажаного успіху, який сприяє досягненню перемоги вперш за все, над собою, таким чином виховує волю і сильний характер.

Ключові слова: вольові якості, виховання вольових якостей, тренування волі у студентів.

default ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ПАЦИЕНТОК С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ ГЕСТАЦИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 401

Бугаевский Константин Анатольевич

Классический Приватный Университет

(Запорожье, Украина),

Бугаевская Наталия Анатольевна

Новокаховский гуманитарный институт, международный открытый университет развития человека «Украина»

(Новая Каховка, Украина)

Аннотация. В статье представлены материалы исследования, посвящѐнные особенностям проведения восстановительного лечения и реабилитации пациенток, с невынашивание беременности, спровоцированных самопроизвольными абортами разного генеза на ранних сроках гестации. Представлен комплекс методов и средств, предложенных в программе восстановительного лечения на амбулаторном и санаторно- курортном этапах реабилитации ланной группы пациенток. К

лючевые слова: пациентки, невынашивание беременности, самопроизвольный аборт, ранник сроки беременности, гестация, восстановительное лечение, реабилитация.

default ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ШЕЙПІНГОМ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ГАРМОНІЙНИХ ПРОПОРЦІЙ ТІЛА СТУДЕНТОК З Н-ТИПОМ СТАТУРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 402

Козлова Тетяна Георгіївна, Гаврилова Наталія Євгенівна, Лєгєзіна Людмила Олександрівна

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

(Київ, Україна)

Анотація. Враховуючи спадковість і тип статури студента фахівець з фізичного виховання має змогу визначити необхідну індивідуальну програму фізичних навантажень (видів і об’єму фізичних вправ), дати рекомендації щодо правильного харчування для досягнення гармонійних пропорцій тіла. Мета – досягнення гармонійних пропорцій тіла студенток I- II курсів з Н-типом статури навчального відділення «Шейпінг». Результати: Виявлено, що нами розроблена програма занять дала позитивні результати.

Ключові слова: типи статури, пропорції тіла, студенти, Н-тип статури, силові вправи, аеробні навантаження.

default ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 388

Гаврилова Надія Михайлівна, Козлова Тетяна Георгіївна

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

(Київ, Україна)

Анотація. Дефіцит рухової активності, несприятливий екологічний та радіаційний стан, напружена розумова діяльність знижують опірність організму студентської молоді, що призводить до збільшення захворювань та негативних станів. Оптимальна кількість фізичних навантажень викликає суттєві як морфологічні, так і функціональні зміни серцево- судинної системи, укріплює здоров’я, покращує фізичний розвиток, підвищує фізичну підготовленість та працездатність студентів. Мета – визначення впливу фізичних навантажень на функціональний стан серцево-судинної системи, самопочуття та працездатність студентів I та II курсів навчального відділення «легка атлетика». Результати: виявлено, що заняття легкою атлетикою позитивно впливають на роботу серцево- судинної системи студентів, покращують їх самопочуття та працездатність.

Ключові слова: фізичні навантаження, студенти, легка атлетика, функціональний стан, серцево-судинна система.

default ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЛІОМЕТРИЧНОЇ МЕТОДИКИ У ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 417

Довгопол Едуард Петрович

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. Огляд наукової літератури показав, що у світі було зроблено багато досліджень про ефективність пліометричного методу і менше досліджень про ефективність даного методу на молодих спортсменах. Більшість досліджень показують який ефект та покращення дає даний метод на м’язи ніг. У даному досліджені ми покажемо як даний метод впливає і на м’язи рук, також як сприяє покращенню не лише «вибухової» сили, а й швидкості.

Ключові слова: пліометрика, стрибки, кидки набивного мяча, швидкість, «вибуховість».

default ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ, ЩО ЧАСТО ХВОРІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 380

Костенко Владислав Павлович

Національний університет фізичного виховання і спорту України

(Київ, Україна)

Аннотация. Рассмотрено влияние средств физической реабилитации на состояние здоровья часто болеющих детей. Проведен анализ собственных исследований эффективности реабилитационной программы у детей дошкольного возраста. Применение предложенных средств физической реабилитации у детей с частыми респираторными заболеваниями дало положительные результаты

Ключевые слова: часто болеющие дети, респираторные заболевания, физическая реабилитация, профилактика.

default ЗАДАЧА СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАУК Популярные

Владелец Число скачиваний: 424

Туряница Иван Сергеевич

Национальный технический университет Украины «КПИ им. Игоря Сикорского»

(Киев, Украина)

Aннотaция. В данной cтaтье paccмaтpивaетcя спортивная психология в системе наук. Описываются основные задачи спортивной психологии. Также охарактеризована деятельность спортивного психолога в решении данных задач.

Ключевые слова: спортивная психология, спортивный психолог, психология спорта, психологическое обеспечение, спортивная деятельность, психологическая подготовка.

default ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПОРТСМЕНОВ В БОЛЬШОМ ТЕННИСЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 440

Жуков Сергей Николаевич Национальный

Технический Университет Украины «КПИ им. И. Сикорского»

(Киев, Украина)

Аннотация. Статья посвящена выявлению личностных особенностей, которые помогают спортсмену стать успешным в большом теннисе. В ходе изучения личностных качеств успешных и неуспешных теннисистов было выявлено,что успеха достигают эмоционально устойчивые, интеллектуальные спортсмены с твердым характером и психологией экстраверта. Автор статьи пришел к выводу,что для воспитания успешного спортсмена недостаточно только теоретических знаний и практической подготовки, необходимо также учитывать закономерности формирования двигательных и психических возможностей спортсменов и на их основе рационально выстраивать эффективную систему подготовки к физическим и психическим нагрузкам.

Ключевые слова: большой теннис, спортивная психология, рост спортивных достижений, личностные особенности, успешность в спорте.

default МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ТВОРЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ′Я ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Популярные

Владелец Число скачиваний: 396

Гришко Юрій Юрійович, Гришко Лариса Григорівна

(Київ, Україна)

У статті розглянуто рівень та стан здоров′я студентської молоді в період навчання у вищих навчальних закладах; визначені причини незадовільного стану здоров′я студентської молоді та причини що його супроводжують; визначено недоліки в системі освіти, та необхідності реформування системи фізичного виховання у відповідності до сучасних вимог; виявлено, що низький рівень мотивації зумовлений стандартними формами та методами проведення занять; розглянуто не сформованість та нерозуміння мотивів що направлені на збереження та покращення власного здоров′я та здоров′я оточуючих; визначено, нерозуміння між поняттями «здоров′я» та «конкурентноздатність».

Ключові слова: здоров′я, студенти, мотивація, інноваційні системи, рухова активність, технології, зміцнення, проблеми, фізичне виховання, навчання, профілактика, мотивація, здоровий спосіб життя.

default НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 404

Бугаевский Константин Анатольевич

Классический Приватный Университет

(Запорожье, Украина),

Бугаевская Наталия Анатольевна

Новокаховский гуманитарный институт, международный открытый университет развития человека «Украина»

(Новая Каховка, Украина)

Аннотация. В статье представлены материалы исследования, посвящѐнные особенностям проведения восстановительного лечения и реабилитации пациенток, после искусственного прерывания беременности на ранних сроках. Описаны методы и средства проводимого немедикаментозного восстановительного лечения, даны практические рекомендации по его практическому применению на разных этапах реабилитации.

Ключевые слова: пациентки, искусственный аборт, ранние сроки беременности, немедикаментозное восстановительное лечение, реабилитация.

default ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТОК, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 388

Козлова Тетяна Георгіївна

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

(Київ, Україна)

Анотація. Однією із головних ознак рухової підготовки людини є координаційні здібності, які суттєво впливають на успіх у різних видах діяльності. Координація – процеси узгодження активності м'язів тіла, спрямовані на успішне виконання рухової задачі. Мета – визначення впливу занять шейпінгом на розвиток координаційних здібностей студенток. Результати: виявлено, що розроблена програма позитивно вплинула на розвиток координаційних здібностей студенток експериментальної групи.

Ключові слова: координаційні здібності, рівновага, розвиток, шейпінг, студенти.

default ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ТЕНІСИСТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 390

Нагорна Вікторія, Дорошенко Марія, Гришко Лариса

Національний університет фізичного виховання і спорту України

(Київ, Україна)

Анотація. Ігрові дії тенісиста пов'язані із залученням до активної роботи всіх основних м'язових груп тіла. У настільному тенісі особливе значення має показник сили при високих швидкостях, коли сила проявляється за дуже короткий час. Тому важливим є визначення рівня прояву та шляхів вдосконалення швидкісно-силових якостей тенісистів високого класу у змагальній діяльності.

Ключові слова: настільний теніс, швидкісно-силова підготовка, змагальна діяльність, сила, швидкість.

default ПЕДАГОГИКА БОРЬБЫ КАК ВИДА СПОРТА Популярные

Владелец Число скачиваний: 449

Туряница Иван Сергеевич

Национальный технический университет Украины «КПИ им. Игоря Сикорского»

(Киев, Украина)

Aннотaция. В данной cтaтье описывaетcя педагогика спортивной борьбы. Рассмотрены методы и принципы обучения борьбе как виду спорта. Также охарактеризована техника и тактика обучения спортивной борьбе.

Ключевые слова: спортивная борьба, педагогика спорта, теория спорта, физическое воспитание, педагогика спортивной борьбы.

default ПЛАНУВАННЯ ВТЯГУЮЧИХ МІКРОЦИКЛІВ В ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ПЛАВЦІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 402

Шерзад Афанді Рашид, Костікова Світлана Дмитрівна, Домбровський Вадим Олександрович, Подосінова Людмила Павлівна

Національний університет фізичного виховання спорту України

(Київ, Україна)

Анотація. В статті визначено особливості застосування втягуючих мікроциклів у підготовці висококваліфікованих плавців.

Ключові слова: плавці, фунціональний стан, тренувальний процес, планування, микроцикл, мезоцикл.

default ПРИЧИНИ ТРАВМАТИЗМУ В БОКСІ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 428

Назимок Віктор Васильович

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. В статті розглянуті основні причини травматизму в боксі та засоби його попередження. Основні причини класифікують наступним чином: зі сторони боксера, зі сторони тренера, зі сторони рефері, зі сторони лікаря, в зв’язку з матеріальною базою. Профілактика травматизму базується на науково обґрунтованій системі навчально- тренувального процесу, суворому дотримуванні правил, технічному забезпеченні місць тренувань та змагань.

Ключові слова: бокс, травми, травматизм.

default ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ІНВАЛІДІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 424

Гета Алла

Полтавський інститут економіки і права

(Полтава, Україна)

Аннотация. Сегодня Украина имеет угрожающее состояние здоровья нации, неудовлетворительные и опасные условия для формирования здоровья. Проблема инвалидности является одной из наиболее острых проблем, решаемых человечеством в наши дни. Вопросы сохранения и укрепления здоровья населения, особенно детей и молодежи, остаются одними из наиболее актуальных для государства.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, инвалид, инвалидность, физическая культура, физическое воспитание.

default ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 409

Баламутова Наталия Михайловна, Чумаков Олег Викторович Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Кучеренко Григорий Григорьевич, Бабаджанян Виктория Владимировна

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

(Харьков, Украина)

Аннотация. Программированное обучение плаванию предусматривает такой путь обучения, при котором должен быть исключен нерациональный выбор упражнений. В связи с этим сокращается путь к выработке стабилизированного навыка. Настоящее исследование посвящено построению программы обучения плаванию студентов.

Ключевые слова: Программированное обучение, техника, плавание, студенты.

default ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ СПОРТИВНОЮ ГІМНАСТИКОЮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 393

Зеніна Ірина Володимирівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. Профілактика травматизму в процесі фізичного виховання серед студентів є одним із найважливіших питань організації навчально-виховної роботи, яка можлива за відповідних умов організації навчального процесу. Постановка завдань дослідження полягала в обґрунтуванні чинників травматизму та значення травмопрофілактичних заходів на заняттях зі спортивної гімнастики. Для усунення причин травматизму та запобігання можливим його випадкам слід застосовувати широкий комплекс організаційних заходів і методичних прийомів.

Ключові слова: профілактика травматизму, фізичне виховання, травми, ушкодження, студенти, гімнастичний зал.

default РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ФІТБОЛ- АЕРОБІКОЮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 414

Шарафутдінова Санія Умярівна, Іванюта Наталія Вікторівна

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

(Київ, Україна)

Анотація. Однією з основних задач, що вирішується в процесі фізичного виховання, є забезпечення оптимального розвитку властивих людині фізичних якостей – сукупностей властивостей організму, що забезпечують йому можливість здійснювати активну рухову діяльність. Наукові дослідження вітчизняних та закордонних авторів свідчать про те, що для розвитку і підтримки оптимального рівня фізичних якостей доцільно застосовувати програми занять з фітбол-аеробіки. Мета – визначення впливу занять фітбол-аеробікою на показники фізичних якостей студенток I-II курсів відділення „шейпінг”. Розроблена програма занять з Фітбол- аеробіки позитивно вплинула на показники фізичних якостей.

Ключові слова: фізичні якості, фітбол-аеробіка, розвиток, показники, студенти.