folder Педагогика

Документы

pdf ТРЕНИНГЛАРНИ САМАРАЛИ ИМКОНИЯТЛАРИ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 244

Нозима Абдуллаева - старщий преподаватель

Феруза Маъмурова - ассистент

Наманганский инженерно-педагогический институт

Узбекистан, город Наманаган

Аннотация: Ушбу мақолада муаллифлар ўсиб келаётган ёш авлодни руҳан соғлом, маънавий баркамол қилиб тарбиялашда тренинглар ва унда ташкил қилинадиган турли хил ўйинларни самарали, психотерапефтик имкониятларини кенг ёритиб ўтган шунингдек, педагоглар ва тарбиячилар фаолияти давомида ташкил қилиши мумкин бўлган тренинг ўйинларини келтириб ўтган.

pdf ЎЗБЕКИСТОННИНГ НАФОСАТЛИ, ГЎЗАЛ ВА БАРКАМОЛ СПОРТЧИ ҚИЗЛАРИ... Популярные

Владелец Число скачиваний: 236

к.пед.н., доцент Холдоров Тургун, преподаватель Файзуллаев Шерзод

(ДжГПИ, Узбекистан)

Аёл зоти борки, табиат ато-инъом этган гўзалликни сақлаш, асраш ва янада гўзаллик, нафосат, ҳар томонлама баркамол бўлиш йўлларини излайди тинмай интилади. Бу аёллик хусусиятларини маьнавий, моддий, тарбиявий жиҳатдан мустаҳкамлашнинг мазмунидир. Бу соҳада машқлар, спорт турлари қисмлари (элементлар), сувга сакраш каби турлари муҳим ўрин тутади. Гўзаллик тушунчаси фақат ташқи кўриниши билан чегараланмайди ва белгиланмайди. Ички гўзаллик (ҳис-туйғулар, маьнавий бойлик нафосатни билиш ва ҳокаъзо). Ташқи (тана аъзолари) кўриниш билан ҳамоҳанг бўлса, буни хақиқий гўзаллик деб тушунмоқ зарур. Халқимизнинг, айниқса кекса авлодларнинг бу жара1ёнларга алоҳида, балки биринчи навбатда қараши, эьтибор ва этироф этишида кенг, чуқур маьно, мазмун, мантиқ ва мохият муаммодир.

pdf УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА Популярные

Владелец Число скачиваний: 235

Каримов Махбуба Нутфуллаевна

старший преподаватель кафедры “Трудовой обучения”

Бухарского государственного университета,

г.Бухара, Республике Узбекистан

Подготовка и адаптация учителя определенным сторонам процесса обучения специальным предметам, происходит через учитывание им важных сведений. Оценка состояния обучающихся, ознакомление условиями образования, обладание хорошими специальными знаниями – всё это является первичными данными условий теоретических и практических занятий. Условия теоретических и практических занятий определяются тремя видами анализа: - анализ обучающихся (относительно студентов); - анализ условий (относительно состояния учебы); - анализ специальной отрасли ( относительно учебным материалам)

pdf УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 237

Юсупов Шердор Дилмуродович

Навои,Узбекистан

В настоящее время имеются некоторые затруднения при изучении физического практикума для студентов, обучающихся по естественно-математическим, техническим направлениям, а также по направлению физики. Проведенные педагогические исследования и наблюдения показывают, что в группах во время проведении лабораторные занятий и их выполнении участвуют студенты различной степени подготовленности и владеющие различными экспериментальными умениями и навыками по физике и математике. Кроме этого не у всех студентов имеются склонности и способности к выполнению экспериментальных работ.

pdf ЎҚУВЧИ ЁШЛАРДА САЙР-САЁҲАТ ОРАҚЛИ СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 232

Атамуродов Ш., Исоқов Ж.

(ДжГПИ, Узбекистан)

Табиатнинг гўзал манзараларида саёҳат қилиш инсонларнинг ижтимоий-маданий тарбияси ва соғлом турмуш тарзи кечиришида жисмоний ҳаракатлар, айниқса, сайр-саёҳатлар муҳим аҳамият касб этади. Чунки улар кўп ақлий фаолият ва касб билан боғлиқ билимларни эгаллаш натижасида толиққан ўқувчи-ёшларнинг асаб фаолиятини тинчлантиради, улар танаси ва аъзоларини иш бажариш қобилиятини ошириб, келгуси фаолият самарадорлигига муҳим пойдевор яратади.

pdf ЎҚУВЧИЛАРНИ БИЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ЎҚИТУВЧИНИНГ ЎРНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 253

Турдалиев Жамшид Қодиралиевич

Фарғона вилояти Қўқон шахар

Биз педагогларга мустақил республикамизнинг ҳар бир оиласи келажаги мевалари бўлган жажжи фарзандларни тарбиялаб, билим бериш учун топширадилар. Демак, биз бу фарзандларни республикамизнинг гуллаб – яшнашида ўз ҳиссасини қошадиган етук инсонлар қилиб тарбиялашимиз, билим бермоғимиз керак. Ҳозирги куннинг талаби Давлат таълим стандартлари талаблари доирасида ўқув дастурини ўзлаштириш, кириш имтиҳонларини аъло баҳоларга топшира оладиган, ишбилармон, ҳаётда ўз ўрнини топа оладиган ўқувчиларни тарбиялаб, жаҳон андозаси даражасига жавоб берадиган билим беришдан иборат. Шундай ўқувчиларни тарбиялашда фан ўқитувчиларининг роли каттадир.

pdf ЎҚУВЧИЛАРНИ ТОЛЕРАНТЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШ МУАММОЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 259

Джалалов Бахромжон Бегмурзаевич,

Эркинов Илхомжон Элмуроджон ўғли

(Фарғона, Ўзбекистон)

Дунёнинг энг долзарб муаммоларидан бири бу – халқлар ва динлар ўртасидаги бағрикенглик, толерантлик ғоясидир. Ушбу тушунча атрофида ер куррасининг барча халқлари, элатларининг жипслашиш зарурияти туғилди. Чунки, фақат бағрикенгликкина дунёни ҳалокатдан, бўлажак фожиалардан асрайди. Шу боисдан ЮНЕСКО 1995 йили Парижда «Бағрикенглик тамойиллари Декларасияси»ни қабул қилди. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан эса 1996 йилдан буён ҳар йилнинг 16 ноябр санаси «Бағрикенглик куни» деб эълон қилинди.

pdf ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУДНОВИХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 263

Безлуцька Олена

м. Херсон, Україна

Поняття “лідерська компетентність суднового офіцера” – це інтегральна характеристика його професійної здатності та готовності кваліфіковано провадити лідерську діяльність відповідно до фахової кваліфікації на основі системи професійних знань, навичок, вмінь, комунікацій і досвіду лідерської поведінки, емоційного інтелекту, комплексу сформованих лідерських цінностей, мотивів, еталонів, ставлень, якостей і організаційної культури.

pdf ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ CВОБОДНОМУ МЫШЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 256

Рахматова Феруза, Нусратова Дилдора

(ДжГПИ, Узбекистан)

“Если дети не научатся свободно мыслить, несомненно, эффективность обучения будет низким. Знание нужно, но оно само собой. А свободно мыслить - это огромное богатство…”- говорил Президент Республики Узбекистан И. Каримов. Мышление - процесс, протекающий в человеческом сознании, а мысль-выбор мышления какого-нибудь решения, прийти к какому-нибудь решению. Понятие, решение, заключения в совокупности составляют логический фундамент мышления. Организация такого мышления у учащихся осуществляется на основе аналитико-синтетических методов обучения.

pdf “BO’LG’USI TASVIRIY VA AMALIY SAN’AT O’QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA MILLIY ME’ROSNING O’RNI” Популярные

Владелец Число скачиваний: 241

Istamov Zavqiddin Sa’dullayevich

Samarqand, O’zbekiston

Mustaqillik g’oyasi jamiyatdagi har bir shaxsni e’tiqodiga aylanishi taraqqiyotimizni bosh maqsadlaridan biridir. Bu masalani hal etishda ta’lim-tarbiyani ahamiyati juda katta bo’lib, bu haqda Prezidentimiz I.Karimov shunday degan edi: “Iqtisodiy va siyosiy sohalardagi barcha islohatlarimizning pirovard maqsadi yurtimizda yashayotgan barcha fuqoralar uchun munosib hayot sharoitlarini tashkil qilib borishdan iboratdir. Aynan shuning uchun ham ma’naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonni tarbiyalash, ta’lim va ma’orifni yuksaltirish, milliy uyg’onish g’oyasini ro’yobga chiqaradigan yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimizning eng muhim vazifalaridan biri bo’lib qoladi”.[I.Karimov.“Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir”.2-t -T.:O’zbekiston, 1996y.15-b.]

pdf “TEACHING ESP USING THE CEFR: PRINCIPLES OF GOOD PRACTICE” Популярные

Владелец Число скачиваний: 235

Kholmurodova Nargiza Kholmurod kizi

Ishankulova Diyora Allovudinovna

Samarkand, Uzbekistan

In Uzbekistan science has created a powerful intellectual potential, which finds its practical application in many spheres of life, provides a framework for strengthening national statehood and economic independence. The success of enterprises, as well as of the whole state, due to the limited natural resources, to a large extent today is determined by how widely the achievements of scientific and technological progress and high technologies are integrated, the level of professional qualified specialists. Historically, on the eve of the twenty-first century in the Republic of Uzbekistan there was formed the intellectual potential, which excels many developing countries at its level of development, innovative discoveries and superior capabilities of today, and in many respects is not inferior to the economically developed countries.