folder Педагогика

Документы

pdf O’QUVCHI YOSHLAR VA TALABALARNI KASB-HUNARGA TAYYORLASHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTDAN FOYDALANISH YO’LLARI XUSUSIDA Популярные

Владелец Число скачиваний: 236

dots. Qosimova Ra’no Axmedovna

(Samarqand, O’zbekiston)

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida barcha sohalarda mutaxassislarni tarbiyalab yetishitirish, ularning ma’naviy va jismoniy barkamolligini ta’minlash ustuvor vazifalardan biri bo’lib hisoblanadi. Davlat ta’lim standartlarida o’quvchi yoshlar va talabalarni har tomonlama yetuk darajada bo’lishlari uchun jismoniy tarbiya darslarini maqsadli ravishda ya’ni, kasb-hunar bo’yicha tashkil qilish ko’zda tutiladi. Yurtimizning mustaqillik davrigacha oliy va o’rta maxsus bilim yurtlarida jismoniy tarbiya dasturlarida yagona tartib va mazmun mavjud edi. Bunda bo’lajak mutaxassislarning kasb jihatdan jismoniy tayyorgarliklari alohida e’tiborga olinmagan edi, qaysi sohadagi talaba va o’quvchi bo’lmasin, faqat ularning umumiy, jismoniy tayyorgarliklarigina ta’minlangan edi xolos. Bu holatlar hozir ham ba’zi o’quv yurtlarida davom etmoqda. Chunki, iqtisosliklarni hisobga olgan holda kasb-hunarga tayyorlashda amaliy, jismoniy tayyorgarlik dasturlari mukammal ravishda ishlab chiqilmagan.

pdf O’ZBEKISTON TASVIRIY SAN’AT TARIXI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI Популярные

Владелец Число скачиваний: 657

Sadatov Chori Xolmurodovich

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Ravshanova Feruza Mannonovna

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Tangirov Ilhom Hursanovich

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Xonov Sardor Baxromovich

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Mamatov Yusuf Eshmurodovich

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

“Vatanimiz kelajagi xalqimizning ertangi kuni mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro‘ - etiborini avvalombor farzadlarimizning unib – o‘sib ulg‘ayib qanday inson bo‘lib, hayotga kirib kelishiga bog‘liqdir. Biz bunday o‘tkir haqiqatni hech qachon unutmasligimiz kerak”. I. Karimov. Yurtboshimizning ushbu so’zlari san’at axlining yanada ijod qilishiga yo’l ochib berdi. O’zbekiston Respublikasi istiqlolga erishishi xalqimizning tarixiy qadriyatlari, ma’naviy merosi xalq pedagogikasi an’analarini qayta tiklashga va ularni zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirishga katta yo’l ochib berdi.

pdf PRIMARY EDUCATION IN THE PROCESS OF FOREIGN THE USE OF INNOVATIVE METHODOS OF TEACHING LANGUAGES Популярные

Владелец Число скачиваний: 258

Содикова Нозанин, Сайдалиева М, Ахунова Н.

Фергана, Узбекистан

ANNOTATION Children to strengthen their interest in being different from the first study on the subject's imagination, diligence, perseverance, lucidity, as an aspect of activity to overestimate the role and importance of preschool education institutions.

pdf SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS Популярные

Владелец Число скачиваний: 250

Facultad de Filología Romance-Germánica

Cátedra de Filología Románica

Aní Arsenián

Hripsimé Ohanián

En este trabajo tenemos el propόsito de tratar de la enseñanza de la gramática del español en diferentes niveles de la educaciόn. Algunos lingüistas consideran que enseñar lengua y enseñar gramática son dos cuestiones distintas, aunque no podemos negar que todos los niveles del idioma están íntimamente relacionados y se suponen recíprocamente. Sin embargo, tenemos que admitir también, que el estudio de la gramática se lo puede considerar como el eje en la enseñanza de idiomas, y la suerte de nuestro trabajo, es decir la enseñanza de idiomas extranjeras, depende a grandes rasgos de la enseñanza y la adquisiciόn debida del sistema gramatical de la lengua dada.

pdf SOME APPROACHES ABOUT PEDAGOGICAL METHODS IN ENGLISH TEACHING Популярные

Владелец Число скачиваний: 253

Акбарова Ирода Акрамовна

г. Карши, Узбекистан

Today the professional language teacher has a good grounding in the various techniques and new approaches, and they know and understand the history and evolution of teaching methodologies. The modern teacher will in fact use a variety of methodologies and approaches, choosing techniques from each method that they consider effective and applying them according to the learning context and objectives.

pdf TA'LIM SOHASIDA O’QITUVCHILAR SHAXSIY ELEKTRON DARSLIKLAR YARATISHINI AHAMIYATI Популярные

Владелец Число скачиваний: 260

Турабаева Камилла Эшмахматовна

г. Карши, Узбекистан

Oxirgi 10 yillikda texnalogiyalar shunchalar tez suratda rivojlanib bormoqdaki natijada u yaratib borayotgan mahsulotlar ham tez tez yangilanib turibdi. Atigi 5 yil oldin taxsil olgan o'qituvchi va 5 yil keyin tugatgan o'qituvchi o'rtasida katta farq bo'lgani uchun o'qituvchi dars berish davomida ham o'z ustida ishlashiga to'g'ri kelyapdi. Bu holatda o'qituvchi bir vaqtning o'zida ham izlanuvchi ham o'rgatuvchilik vazifasini bajaradi. Hozirgi kunda talabalarni darsga faol jalb qilish maqsadida turli xil ped- texnalogiyalardan foydalanishni bilish katta ahamiyatga ega. ESP o'qituvchisi sifatida talabalarga faqatgina kitobcha ko'rinishidagi darsliklar emas balki ular xohlagan vaqtda foydalanishi mumkin bo'lgan elektron darslik yaratish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi va buni afzalliklarini quyidagi misollar ko'rsatishi mumkin.

pdf TALABALARNI JO’RSIZ ASARLAR BILAN ISHLASHGA O’RGATISHNING O’ZIGA XOS METODIK IMKONIYATLARI. Популярные

Владелец Число скачиваний: 272

Omanqulova Shohida Ne’matullo qizi.

Xujaqulova Xusniya Alimovna

 Samarqand, O’zbekiston

Bo’lajak musiqa o’qituvchilari xor ijrochiligida unda kuylashning eng muhim unsurlari, ya’ni vokal xor malakalarini egallash bilan bir qatorda o’zlari ham xor jamoasi bilan ishlashga tayyorlanib borishlari kerak bo’ladi. Olam o’zining nihoyatda xilma-xil tovush tembrlari, ranglari va bo’yoqlari bilan inson hissiyotiga kuchli ta’sir etib turadi. Musiqa ohanglari va tovushlari majmuasi inson sezgilarida aks etadi

pdf TALABALARNING IJODIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OILA HAMKORLIGI Популярные

Владелец Число скачиваний: 266

Egamnazarov Murod Yusupovich

(Jizzax, O’zbekiston)

Yurtimiz mustaqillikka erishgandan so’ng har jabxada katta yutuqlarga erishib kelmoqda. Bugungi kunda biz yoshlarga yurtimizda yaratilgan imkoniyatlar juda ham ko’p. muxtaram prezidentimiz kelajakni biz yoshlarga ishonib mana shunday shart – sharoitlarni yaratib bermoqda. Biz yoshlarning shaxs ijtimoiy faolligi va shaxdamligini oshirish uchun yaratilgan shart – sharoit mehnat va ta’lim tarbiya xizmatlari bozoriga tayyorgarligini ta’minlaydi. Mana shu yo’l orqali shaxs ta’lim jarayonining obektidan uning subektiga unda amal qiluvchi asosiy kishiga aylanadi. O’qituvchining “Hukmronlik” qilishi ta’lim muassasasidagi ma’muriyatchilik barham topadi. “Hamkorlik” pedagogikasi joriy etiladi “O’quvchilarni hayotga tayyorlash” prinsipi o’rniga “Ta’limning barcha pog’analaridagi o’quvchilar o’qish davrining o’zidayoq to’laqonli faol hayot kechirmoqdalar” degan prinsip yuzaga keladi. Uni hayotga joriy etish ta’lim sohasi ishtirokchilarining vazifasi bo’lib qoladi. Ayni mana shu yo’qinda shaxsda ijtimoiy faollik va shaxdamlik shakllanadi[1, 252].

pdf TEACHING AND LEARNING ESL ADULTS Популярные

Владелец Число скачиваний: 260

Atashikova Nilufar Anarmatovna

TUIT, Tashkent

Teaching ESL adults is a meaningfully challenging pursuit. Over the past decades adult learners use class-room learning facilities ; such as, need for professional advancement, ambition to get more prestigious position in new sector, desire to be oriented with latest and updated skills or dream to fulfill long-cherished aspiration to have higher degree. Thus, adult ESL educators are experiencing rewarding challenge posed by adult learners. It is widely acknowledged that teaching adult is different from conventional teacher-oriented, test-driven, lecture-based adolescents or children’s teaching. Hence, adult instructors require more academic preparation and broad range of skills to facilitate adult learning and help achieve their goal.

pdf TEACHING ENGLISH THROUGH COMMUNICATIVE METHOD Популярные

Владелец Число скачиваний: 254

Bazarov Bunyod Tulkunjonovich,

Arziqulova Gavharxon Sultonmurod qizi,

Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan

Key words: Communicative language teaching (CLT), the Audio-Lingual Method, Communicative Competence, ESP (English for Specific Purposes), motivational factors, coherent discourse, sociolinguistic competence; Communicative language teaching (CLT) is an approach to language teaching that emphasizes learning a language first and foremost for the purpose of communicating with others. Communication includes finding out about what people did on the weekend, or on their last vacation, and learning about classmates’ interests, activities, preferences, and opinions and conveying one’s own. It may also involve explaining daily routines to others who want to know about them, discussing current events, writing an email message with some personal news, or telling others about an interesting book or article.

pdf THE COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE LEARNING PROCESS Популярные

Владелец Число скачиваний: 249

Hushiyeva N., Almatova U. Jizzax,

Uzbekistan Jizzax State Pedagogical Institute

The problem of teaching foreign languages in school today, definitely requires a systematic analysis of mental activity with psycholinguistic, linguistic, psychological positions. Traditional methods of learning a foreign language involves the assimilation of knowledge in artificial situations, so that future graduates do not see the connection object being studied with his future professional activities.

pdf THE CONCEPT OF FUNCTIONAL - SEMANTIC FIELD Популярные

Владелец Число скачиваний: 368

Dildora Saparboyeva

Jizzax,Uzbekista

In modern grammar noted continuing interest in the study of various phenomena of language with functional positions when the linguistic analysis performed within the field approach. Functional-semantic field - is based on a certain semantic category grouping grammatical and "combatant" lexical units, as well as various combination (lexical, syntactic, etc...) means of that language, interacting on the basis of their common semantic functions. Each field includes a type system, types and variants of a certain semantic category correlated with a variety of formal means of expression.

pdf THE QUALITY OF EDUCATING OF FOREIGN LANGUAGES OF ADULTS AND ALSO APPLICATION OF TECHNOLOGY Популярные

Владелец Число скачиваний: 249

Badalova Luiza Holmamatovna

(Karshi, Uzbekistan)

A not simply well-educated man and specialist, oriented in the activity on inter mingling with the carriers of other cultures, able to react on permanent changes in the modern world, becomes highly sought in the changing picture of the world. A language is a treasure-house of national culture of people talking in this language. All vital experience and all achievements of culture are fixed in a language, find a floppy in him. The national component of value reveals in units of all levels of language, but especially clearly he is traced in a vocabulary, phraseology, rules of speech etiquette, texts and so on.

pdf TO THE QUESTION OF THE COMMUNICATIVE METHOD OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE Популярные

Владелец Число скачиваний: 252

Isanova N., Ravshanova T.

Jizzakh, Uzbekistan (JSPI)

In the modern world the main goal is to teach a student to speak a foreign language relatively easily and competently. At the same time most knowledge of grammar and vocabulary is not enough: the language must be able to freely, at ease and, most importantly, feel free to communicate, to easily handle difficult situations. And the communicative method of learning a foreign language is aimed at honing those skills.

pdf UNDERSTANDING COMMON GRAMMATICAL ERRORS AND EFFECTIVE WAYS OF TEACHING GRAMMAR Популярные

Владелец Число скачиваний: 252

Холматова Вазира Нарзуллаевна

г. Карши, Узбекистан

ABSTRACT As teachers, when we ask our immediate reaction to the word grammar, we come up with words such as challenging, important. Our students, however, when asked the same question on an informal survey, responded with comments such as “suffering”, “boring”. What we can do for students whose ideas are interesting but whose ideas are short and monotonous, barren of color adjectives or adverbs, and unclear in meaning because they do not use prepositional phrases and subordinate clauses?

pdf USING OF BLENDED LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL SYSTEM Популярные

Владелец Число скачиваний: 248

ESHONQULOV SHERZOD USMONOVICH

( Karshi, Uzbekistan )

In tоdаy‘s wоrldЕnglish is tаught in а vеryоrthоdоx mаnnеr. Thе bаsic tеаching is nееdеd. Tеаchingthеаlphаbеtsаndthе fоrmаtiоn оf thе wоrds is еssеntiаl. But thеrе is sоmеthing thаt is еvеn mоrе impоrtаnt. Thеlearners must bеаblе tоspеаk thе wоrdsаnd undеrstаndthеir mеаning bеfоrе writing thеm dоwn. Thе fоundаtiоn tо tеаchЕnglish cаn оnly bе tаught using thеоrthоdоx mеthоds оf tеаchingthеаlphаbеtsаndthе wоrdsаndthеrulеs. But thеn tеаchingоnlythеrulеs is fоund tо bе bоring by mоst studеntsаnd it is bеcаusеоf this thаt thеy lоsеintеrеst in lеаrningthе lаnguаgе.

pdf БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИГА БЕРИЛАДИГАН ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 244

Маматқулова Дилфуза Соатмуродовна

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Нормуродова Насиба Равшановна

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Мусурмонова Фарида Мамаражабовна

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Экологик таълим ва тарбиянинг туб маъноси – табиат ва жамият ўртасидаги доимий бирлик ва уларни бир-бирига боғловчи табиий ҳамда ижтимоий қонунларни ўрганиш, ҳаётга тадбиқ қилишдан иборатдир. Инсонни ўраб турган табиий муҳит ва унинг бойликларини биладиган, ундан тежамкорлик билан фойдаланадиган, сақлайдиган, табиат бойлигига, гўзаллигига гўзаллик қўшадиган, ижтимоий ва табиий қонунларни биладиган билимдон шахсни етиштириш экологик тарбиянинг мақсади ҳисобланади.

pdf БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ИҚТИДОРЛИ ЎҚУВЧИЛАРГА ТАЪЛИМ БЕРИШГА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ҲАҚИДА Популярные

Владелец Число скачиваний: 266

Рахимбой Ярматов

(ДжГПИ, Узбекистан)

Бўлажак ўқитувчиларни иқтидорли ўқувчиларга таълим беришга тайёрлаш мақсадида тарбиялаш ва ривожлантиришда самарали технологиялардан фойдаланиш, қулай педагогик шакл, метод ва воситаларни танлаш муҳим аҳамиятга эга. Бўлажак ўқитувчиларни иқтидорли ўқувчиларга таълим беришга тайёрлаш мақсадида тарбиялаш ва уларни ҳар томонлама ривожлантиришда назарий ўрганиш ва амалий тажрибаларни ташкил этиш, суҳбатлар, баҳс-мунозаралар, талабаларнинг илмий анжуманлари, ижодий ишлар танлови, замонавий адабиётлар кўргазмаси, беллашувлар, фан олимпиадалари ва ишчанлик ўйинлари самарали эканлиги аниқланди.

pdf ВЗАЄМОДІЯ РОДИНИ ТА СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 237

Скороход Оксана Леонідівна

Харків. Україна

Сім’я – це перша суспільна щаблина в житті людини. Для того, щоб сім’я успішно виконала свої виховні завдання, батькам необхідно знайти основні педагогічні вимоги і необхідні умови сімейного виховання. На мою думку, головне завдання педагогів сучасного дошкільного навчального закладу у роботі з родиною полягає в тому, щоб толерантно і педагогічно грамотно донести до батьків, в чому ж саме полягає роль родини в сімейному вихованні дитини, викликати у них бажання цікавитися питаннями виховання дітей, навчити вирішувати «дитячі» проблеми, допомогти батькам в зростанні їхньої досвідченості у вихованні соціально адаптованої особистості та маленького громадянина нашої держави.

default ВОПРОС РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Владелец

Ахмедова Гавхар

(Коканд, Узбекистан)

Annotashion. Problems of development of skills in the psychology associated with activities as "activities - a human activity aimed at achieving the goals deliberately related to the satisfaction of his needs and interests , on the part of society and the state to perform its requirements "