Документ ПЕДАГОГИКА

Документы

pdf ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ У КОНТЕКСТІ БАТЬКІВСЬКО-ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ Популярные

Число скачиваний: 346

Люріна Т. І.

м. Київ, Україна

Необхідність активізації наукових досліджень у сфері моральної культури та морального виховання підкреслюється у Законі України “Про освіту” (1996 р.), “Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті” (2002 р.), Указі Президента “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян” (2002 р.), “Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки” (2013 р.), проекті “Концепції розвитку освіти України на 2015 – 2025 рр.” (2014 р.) та в інших законодавчих і нормативно-правових документах, в яких сформульовано стратегічні завдання посилення виховної функції освіти, формування моральності.

default DISCIPLINE "NUMERICAL SYSTEMS" AS A NECESSARY FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHER OF MATHEMATICS

Ummatova Mahbuba

(Kokand, Uzbekistan)

Число – одно из основных понятий математики. Одной из содержательно-методических линий в школьном курсе математики является линия числа. Числа изучаются и применяются в школьном курсе, начиная с первого и заканчивая выпускным классом.

pdf JUNIOR HIGH SCHOOL CLIMATE AND ITS IMPACT UPON TRANSITION Популярные

Число скачиваний: 350

Jaramna R.,

Israel

Transition from primary to secondary school has been identified as a significant issue for young adolescents, as this period is associated with a range of behavioral problems, and a substantial decline in academic performance.

Junior High School is a more competitive environment, with academic emphasis and demand for study achievements, study differentiation (groupings and study courses), stress of exams and traditional teaching methods compounded by loose relationships between teachers and pupils and little parents' involvement. Ministry of Education relates to Junior High and High schools as a single sequence, a single unit. Therefore, educational processes in Junior High School are formed according to the model of High school. Junior High School prepares the pupils to the required norms in High School more than constituting a continuation to the educational processes of the Primary school.

pdf STAGES IN DEVELOPING TEACHERS’ PROFESSIONAL IDENTITY Популярные

Число скачиваний: 324

Farstein E.,

Israel

Teachers’ professional identity is a complex process. It develops slowly, according to concrete situations with which the intern copes, and to school context, making it a matter of cross-linking between external demands and the subjective self-perception associated with the position.

Goddard & Foster [1] claim that teachers' professional identity begins to develop at the induction stage, a fact that is in line with the perception that the process is a dynamic and structured one, that develops through negotiations with various entities that constitute an integral part of environment, as Rodger & Scott and Boreham & Gray claim [2]. Coulter & Lester [3] also support the perception that professional identity is a dynamic process and add that it is unique to each teacher since it derives from his personal life experiences, including his absorption into the job, his encounters and his career development. In trying to integrate the understandings he has gained from learned theories with practice on the ground, including interpretations and insights he has acquired, the new teacher can develop in different directions. This occurs through the awareness that the changes are part of self-development, of coping with the image of teaching and perseverance in the discipline. Such complexity in the role of the teacher creates an inseparable bond between perceptions of self-identity and professional identity. Thus the definition of professional identity does not include only the formal ones but also those that contain emotional involvement [4]. Additional support for this perception is obtained from the many and varied metaphors that were identified by Thomas & Beauchamp [5], reflecting different and varied perspectives that beginning teachers present with respect to the development of their professional identity on commencement and , subsequently, in the course of their career.

pdf STATUTUL PEDAGOGIEI CA STIINȚĂ Популярные

Число скачиваний: 317

Силистрару Николай В.

г. Кишинэу, Республика Молдова

Obiectul de studiu al pedagogiei este procesul pedagogic orientat asupra formării și dezvoltării personalității umane în contextul educației [6, p.15].

Pedagogia este știința ce contribuie la modelarea personalității în conformitate cu anumite finalități, la care o anumită societate aderă în mod deliberat [3, p.15].

Pedagogia este o ştiinţă socioumannă predominant teoretică, cu ramuri practice, are caracter monodisciplinar, pluridisciplinar şi interdisciplinar, este o ştiinţă analitică, sintetică, descriptivă, normativă, nomotetică (stabileşte legi şi norme) şi istorică [2].

pdf ДЕОНТОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Популярные

Число скачиваний: 331

Литвиненко Н.П.

Київ, Україна

Становлення професійно і соціально адаптованої особистості студента вищої школи невідривно пов’язане із формуванням у нього комунікативної компетентності, що ґрунтується на принципах деонтології. Реалізація цього процесу на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) пов’язана із формуванням у студентів навичок фахового мовлення, максимально наближеного до реалій майбутньої професії.

Для студента-медика це насамперед ситуації, які виникають на всіх етапах комунікативної взаємодії з пацієнтом, коли лікар отримує інформацію, необхідну для формування клінічної картини стану хворого та адекватного діагностування. До таких етапів комунікативної взаємодії відносимо етап знайомства, системного опитування, об’єктивного обстеження та рекомендацій [5, c.44] . У цьому сенсі чільне місце в дискурсі лікаря посідає етап знайомства, на що неодноразово звертали увагу дослідники з психології, медичної етики та деонтології [1;2;3;4;6].

pdf ДИДАКТИЧНІ ПОГЛЯДИ ДЖ Р. Р. ТОЛКІНА НА ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЙОГО ТВОРЧОСТІ Популярные

Число скачиваний: 325

alt

 

 

Лабунець Юлія

м. Київ, Україна

 

    Динаміка розвитку демократичних орієнтирів освітніх процесів в Україні в умовах впливу новітніх інформаційних технологій, посилення інтелектуалізації праці потребує створення нової філософії організації виховання, що сприятиме зростанню духовногосамовизначення українського народу через фундаменталізацію національно-культурних традицій з урахуванням прогресивних досягнень вітчизняної і світової педагогіки.

   Перед сучасним суспільством стоїть завдання сформувати людину конкурентноздатну, критично-творчу, діяльну, вольову, працелюбну, з високими моральними якостями, готову відстоювати соціальну справедливість, прогрес, мир на планеті, саме таку особистість ми називаємо моральною [1].

pdf ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕ ДИЗАЙННАН КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУ Популярные

Число скачиваний: 325

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Құдабаева Клара Ильясовна,

техника ғылымдарының кандидаты

Айтмуханова Перизат Мейрамовна

Алматы , Қазақстан

Бүгінгі таңда Қазақстанда дизайн мәселесі қолға алынуда. Оның дәлелі ретінде SСPО-2017 алуға болады. Дегенмен, дизайн көкейкесті мәселенің тарихы терең болғандықтан, оны жан-жақты қарастыру керек. Демек, тарихшы-этнограф ғалымдардың еңбектерінде қазақтың протодизайн, этнодизайын өнерінің даму тарихи, мәні, ою-өрнек жасалу технологиясы және мән мағнасы (Ә.Марғұлан, М.Қадырбаев, К.Ақышев, Т.К.Басенов, М.С.Мұқанов, Ә.Тәжімұратов, С.Касиманов, Х.Арғынбаев, Ө.Жәнібеков, М.Кани, А.Нұсқабайұлы т. б.) [1]. қарастырылған.

pdf ЗНАЧЕНИЕ БАУХАУЗА И ВХУТЕМАСА В СТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ Популярные

Число скачиваний: 327

Езепчик Дарья Дмитриевна

г. Гродно, Республика Беларусь

Дизайн - относительно молодой вид искусства. Развился он, можно сказать, в течении одного прошлого столетия. История становления и развития дизайна как проектно-художественной деятельности связано с развитием индустриального производства, создавшим потребности в поиске новаторских способов формообразования объектов предметного мира. Это послужило предпосылкой появления новой профессии - дизайнер, а также профессиональной школы дизайна.

Принято выделять два основных направления в становлении дизайн-образования: Российское (ВХУТЕМАС) и немецкое (БАУХАУЗ).

pdf ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ ВУЗОВ МЕТОДОМ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА Популярные

Число скачиваний: 329

Агабабян Карине Акоповна

Ереван, Армения

В качестве одной из основополагающих целей совершенствования навыков владения родного языка выступает целенаправленное развитие «чувства языка» учащихся в процессе их обучения. При этом под «чувством языка» понимается сложный психолингвистический процесс, сплетенный осознанно-логическими [1,2] и интуитивно-подсознательными [3,4] элементами словестного восприятия мира, который обеспечивает формирование ком-муникативной компетенции индивида и способствует ее развитию [4,5].

pdf СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ ИНТЕРНОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» Популярные

Число скачиваний: 325

Ибрагимова Р.С., Искакова М.К, Шалабаева К.З.

Алматы, Казахстан

Описаны пути реализации модели медицинского образования Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова, в частности инновационные подходы к подготовке интернов по специальности «врач стоматолог общей практики».

Ключевые слова: интернатура, модель медицинского образования, компетентностно-ориентированная модель образования, компетенции, чек листы.

Последние годы в Республике Казахстан ознаменовались новыми серьезными преобразованиями как в медицинском образовании, так и в системе здравоохранения в целом. В частности в Казахском национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова (КазНМУ) идет активная интеграция медицинского, в том числе стоматологического, образования в мировое образовательное пространство. Внедрены трехступенчатое образование, компетентностно - ориентированная подготовка специалистов, интерактивные методы обучения, академическая мобильность обучающихся и преподавателей. Всё перечисленное несомненно улучшает условия для подготовки специалистов, которым предстоит внедрять стратегические преобразования в системе здравоохранения страны [1, 2, 3]. Образовательный процесс в интернатуре по специальности «врач стоматолог общей практики» осуществляется согласно концепции развития интернатуры в КазНМУ в целом, разработанной согласно Новой модели медицинского образования КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, ориентированной на конечные результаты обучения.

pdf СОЗДАНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ЛИЦЕЯ Популярные

Число скачиваний: 326

Бережная Л.В., Куприянова Ю.П., Мещенко Н.В., Соловьева Н.В.

г. Саратов, Россия

Современное образование ориентировано на развитие личности. Обществу нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы, анализировать итоги своей деятельности, способный применять теоретические знания для решения практических задач.

Результаты международных исследований PISA и TIMSS показывают недостаточный уровень развития метапредметных компетенций у российских школьников. Обучающиеся испытывают затруднения при выполнении заданий нерепродуктивного характера, которые направлены на выявление умения применять теоретические знания для решения практических задач.