folder Экономические науки

Документы

default DEVELOPING THE SMALL-SCALE AND THE LARGE-SCALE BUSINESS BETWEEN FOREIGN – TRADE TURNOVERS Популярные

Владелец Число скачиваний: 317

Negmatova Dinara Murodullaevna

Bukhara Tax College

(Bukhara, Uzbekistan)

Abstract. Intensification of cooperation this facilitates increasing of publishing, competitive products, economic and rational drawing on currency resources and also, the new job creation, consolidation stability of goods and services in the domestic markets, growth of small-scale enterprises in production area. This cooperation is important to acceleration scale reform in Uzbekistan, keeping stability development of our country purchasing innovation nature, plantation the new effective technologies in production, wide employment the domestic raw-materials and the production resources, expansion process of diversification in the industry.

Keywords: Business, foreign trade, enterprise, small-scale business, largescale business, growth of specific weight

default FUNCTIONS, PURPOSES, MECHANISMS AND EFFECTIVENESS OF PENSION SYSTEM Популярные

Владелец Число скачиваний: 321

Demchenko Karyna

Alfred Nobel University

(Dnipro, Ukraine)

Abstract. Investigated in this text are functions and purposes of pension system. The emphasis is put on the analysis of the most important features of regulation sphere of pension system. Mechanisms of pension system were listed. Effectiveness of pensions was considered. The article is focused on providing the essence of what pension system is and what should it do.

Keywords: pension provision, social protection, social insurance, coverage factor, absolute size of pension.

default UZBEKISTAN’S ECONOMIC MODEL IN THE WORLD ECONOMY Популярные

Владелец Число скачиваний: 323

Negmatova Dinara Murodullaevna

Bukhara Tax College

(Bukhara, Uzbekistan)

Abstract. As we know, economic model of Uzbekistan takes the most important perspective in the world economy. As the result which conducting of structure policy by more deep reprocessing which has raw material resources and increasing part of goods with high value added, observed increasing part of industry in the IGP.

Keywords.: Economic model, world economy, Internal Gross Product, monetary-credit policy, liberalization cost, finance, economic, integration tendency.

default ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 310

Борзенко Володимир Іванович, П’ятак Тетяна Вікторівна, Зінченко Аліна Володимирівна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

(Харків, Україна)

Анотація. У роботі запропоновано імітаційну модель процесу управління оборотним капіталом підприємства, що дозволяє прогнозувати потребу в оборотних коштах підприємства в залежності від впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на різних етапах виробництва та збуту продукції.

Ключові слова: оборотні активи, оборотний капітал, незавершене виробництво, готова продукція, управління, оптимізація, імітаційне моделювання, збут.

default АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕОБХІДНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 317

Перевозова Ірина Володимирівна, Лісова Оксана Василівна

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

(Івано-Франківськ, Україна)

Анотація. Обґрунтовано необхідність забезпечення дієвості вітчизняної ГТС, в т.ч. в частині модернізації виробничих основних засобів. Наведено основні чинники впливу на газову незалежність України як одну із найважливіших складових енергетичної безпеки. Охарактеризовано ГТС України як унікальну за своїм проектом систему магістральних газопроводів та газопроводів- розгалужень, споруджену в триєдності підходу: структурно, організаційно та технологічно. Призначено ревізію модернізації газотранспортної системи України. Окреслене коло завдань, вирішення яких сприятиме формуванню науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо оцінювання ефективності модернізації виробничих основних засобів на ГТС України.

Ключові слова: газотранспортна система, енергетична безпека, енергетична незалежність, зношення, інновації, модернізація.

default МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

Луженецька Тетяна Валеріївна

Науковий керівник: Давидюк Людмила Петрівна, старший викладач

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

(Вінниця, Україна)

Анотація. У статті розглядається сутність поняття «міжнародний поділ праці», його розвиток та вплив на становлення ринку праці в Україні в системі ефективної зайнятості її населення.

Ключові слова: економіка, зайнятість, поділ праці, міжнародні економічні відносини, населення.

default ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА МИНСКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Федюкович Татьяна Васильевна

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

(Минск, Республика Беларусь)

Аннотация: проводится анализ рынка жилой недвижимости города Минска. Рассматривается изменение стоимости квартир в разрезе административных районов города на основе статистических данных.

Ключевые слова: рынок, рынок жилой недвижимости, цена сделки, недвижимость.

default ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 382

Марценюк Олег Анатолійович

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(Вінниця, Україна)

Анотація. У статті розглянуті основні проблемні аспекти аудиторської діяльності в Україні, а також визначені шляхи вирішення цих проблем на найближче майбутнє.

Ключові слова: аудиторська діяльність, проблеми аудиту, перспективи розвитку, національні стандарти, аудит в Україні.

default ОСОБЛИВОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 319

Гарбар Віктор Анатолійович, Капніна Лілія Володимирівна, Коменчук Олег Вікторович

ВТЕІ КНТЕУ

(Вінниця, Україна)

Аннотація. Розглянуто специфіку діяльності вітчизняних природних монополій. Наведено особливості регулювання природних монополій в Україні. Визначено проблеми регулювання природних монополій в Україні та розроблено рекомендації з їх усунення.

Ключові слова: антимонопольне законодавство, державне регулювання, монополія, природна монополія, конкуренція.

default ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 316

Бикова Наталія Володимирівна, Мінтенко Іванна Борисівна Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Чернівці, Україна)

Анотація. У статті оцінено фінансові результати діяльності українських сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано рентабельність від вирощування та реалізації основних видів продукції рослинництва. Визначено шляхи підвищення фінансового стану українських сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, чистий дохід, фінансовий результат від реалізації, рівень рентабельності, система управління фінансовим станом.

default ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРИОД ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Королева Наталья Вадимовна, Левченко Александр Сергеевич

БГТУ им. В.Г. Шухова

(Белгород, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрены факторы послевоенного восстановления экономики и социальной сферы государства. Изучен исторический опыт воссоздания Западной Европы и Японии после Второй мировой войны. Выделены предпосылки успеха «плана Маршалла». Проанализированы причины низкой эффективности современных попыток послевоенного восстановления территорий. Представлены приоритетные направления социально- экономической политики в постконфликтный период.

Ключевые слова: послевоенное восстановление, безопасность, постконфликтное развитие, миротворческий процесс, миротворческие инициативы.

default ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УКРАИНЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 309

Демченко Карина Игоревна

Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля

(Днепр, Украина)

Аннотация. В данной работе было исследовано современное украинское пенсионное обеспечение. Акцент был сделан на существующую пенсионную систему, которая имеет ряд проблем, таких как: увеличение пенсионного возраста, нехватка бюджетных средств и другие. Текущее состояние пенсионной системы Украины, принципы пенсионной системы, зарубежный опыт о пенсионных системах был рассмотрен. Статья сосредоточена на поиске решений и путей совершенствования пенсионного обеспечения в Украине.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионная реформа, налогообложение, пенсионная система, демографическая ситуация.

default СИСТЕМА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 311

Высоцкая Анна Николаевна

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

(Минск, Республика Беларусь)

Аннотация. Растущая конкуренция на рынке розничных банковских услуг, повышение спроса населения на различные кредитные продукты, а также стремление кредитных организаций к максимизации прибыли заставляют финансовые институты искать более эффективные пути привлечения новых платежеспособных клиентов, стараясь при этом контролировать потери. Традиционные методы оценки теряют свою эффективность по мере увеличения объемов розничного кредитования. Рост предложения новых банковских услуг и кредитных продуктов требует изменения в автоматизации процессов оценки платежеспособности клиента и выдачи кредита. В статье рассмотрен процесс создания программного продукта с применением новых подходов к оценке кредитоспособности заемщиков.

Ключевые слова: кредитование, кредитоспособность, кредитный продукт, статистические методы, система автоматизации.

default ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА БІЛОГО ШОКОЛАДУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 314

Алєксєєнко Олеся Олександрівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(Вінниця, Україна)

Науковий керівник: Лояніч Григорій Семенович, к.т.н., доцент,

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Анотація. Однією із найголовніших та обов’язкових видів експертизи є експертиза товарів. Експертизу товарів доповнюють інші види експертизи такі, як санітарно-гігієнічна та ветеринарна. Експертиза товарів є обов’язковою завдяки своїй сутті та тим, що в її основі є оцінка органолептичних властивостей та показників, що значним чином наближали експертизу до оцінки товару споживачами. За допомогою органолептичного методу визначають показники якості та забезпечується ідентифікація товару. Завдяки дійсними значенням органолептичних показників оцінюють інші групи показників, а саме фізико-хімічні та мікробіологічні. Все це визначає напрямок проведення експертизи товарів та потреба у проведенні додаткових досліджень із використанням вимірювальних та інших методів експертизи. Одним із найголовніших складників експертизи є оцінка органолептичних властивостей.

Ключові слова: білий шоколад, експертиза якості, органолептичні показники, фізико-хімічні показники, дегустація харчових продуктів.

default УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Даценко Ганна Василівна, Сергійчук Ольга Володимирівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(Вінниця, Україна)

У даній статті досліджено основні проблеми аудиту оплати праці. Запропоновано вирішення розглянутих проблем, а також визначено завдання для удосконалення обліку оплати праці.

Ключові слова: організація оплати праці, облік оплати праці, заробітна плата, нормування праці, тарифна система.

default УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ В РЕГИОНАХ ГОРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА Популярные

Владелец Число скачиваний: 332

Алиев З.Г.

Институт Эрозия и Орошения НАНА

(Баку, Азербайджан)

Аннотация: Полустационарная оросительная сеть в сравнении с временной оросительной сетью в земляном русле позволяет на 20-25 % экономить оросительную воду, в 2-3 раза увеличить производительность труда на полях, на 10-15 % улучшить использование земли, поддерживать оптимальный поливной режим и за счет этого на 25-30 % повысить урожайность хлопчатника. Еще более технически совершенна и экономически эффективна закрытая оросительная сеть для полива виноградников и садов. Новая технология полива из закрытой оросительной сети позволяет удачно сочетать необходимую переменность поливных струй с постоянным расходом воды, подаваемой в бригаду

Ключевые слова: микро орошения, импульсное дождевании, капельное орошение, поливы по бороздам, террасирование.

default ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 322

Лозовський Олександр Миколайович, Ніколайчук Надія Павлівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(Вінниця, Україна)

Анотація. У статті розглянуто необхідність антикризового управління в сучасних умовах господарювання. Розкрито економічну сутність антикризового управління підприємством. На основі аналізу змісту та структури системи антикризового менеджменту сформульовано власне бачення елементів системи управління.

Ключові слова: криза, антикризовий менеджмент, система антикризового управління, завдання антикризового управління, процес антикризового менеджменту.