folder Педагогические науки

Документы

default ВИВЧЕННЯ МНОЖИННОГО АЛЕЛІЗМУ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ КОНЮШИНИ ПОВЗУЧОЇ НА ПОЛЬОВІЙ ПРАКТИЦІ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 384

Бурчак Ліана, Мигун Микола

Глухівський НПУ імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. Публікацію присвячено проблемі удосконалення навчального процесу у вищій школі з генетики, розкрито практичну спрямованість польової практики з курсу «Генетика з основами селекції» на прикладі теми «Множинний алелізм природних популяцій конюшини повзучої (Trifolium repens)». Також наведено аналіз популяції та частоту зустрічей різних фенотипів за ознакою сивої плями у популяціях Trifolium repens м. Глухова.

Ключові слова: фундаменталізація освіти, генетика, ген, алелі, множинний алелізм, популяція, фенотип, генотип.

default ЗМІСТ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВОЛИНІ (ІСТОРІОГРАФІЧНА ТЕНДЕНЦІЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ) Популярные

Владелец Число скачиваний: 395

Стражнікова Інна Василівна

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

(Івано-Франківськ, Україна)

Анотація. Стаття присвячена аналізу історіографії розвитку змісту освіти Волині в дослідженнях Західного регіону України ХХ – початку ХХІ століття. У статті відображено організацію навчально-виховного процесу, науково-методичне та організаційно-педагогічне забезпечення. Виокремлено позитивні та негативні сторони сучасних історико-педагогічних досліджень щодо аналізу змісту освіти означеного регіону.

Ключові слова: зміст освіти, Волинь, навчальні заклади, реформування, науковці, дослідження, дидактичні системи.

default ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 392

Тимошенко Володимир, Сорокін Юрій

Донбаська державна машинобудівна академія

(Краматорськ, Україна)

Анотація. У статті розглядаються головні умови професійного розвитку особистості викладача та фактори, що впливають на професійний розвиток. Визначено провідні підходи щодо організації професійної діяльності викладача. Зміст статті розкриває сутність мотивації, як необхідного фактору, що зумовлює прагнення викладачів до саморозвитку, самовдосконаленню та становленню особистості.

Ключові слова: професійний розвиток, саморозвиток, мотивація, детермінанти професійного розвитку.

default ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ЗНЗ Популярные

Владелец Число скачиваний: 397

Ратушко В.А.

Університет менеджменту освіти

(Тернопіль, Україна)

Аннотация. Обоснованно трактовка основных понятий, которые встречаются в статье: «управленческая культура», «экспертная оценка», педагогические условия. Доказана необходимость разработки педагогических условий для экспертной оценки управленческой культуры руководителя учебного заведения. Предложено определение понятия «педагогические условия экспертной оценки». Раскрыта сущность внешних, внутренних и прогнозно-процедурных педагогических условий экспертной оценки управленческой культуры руководителей общеобразовательных учебных заведений.

Ключевые слова: руководитель общеобразовательного учебного заведения, управленческая культура, экспертная оценка, условия, педагогические условия экспертной оценки управленческой культуры руководителя общеобразовательного учебного заведения.

default ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА БОЛАШАҚ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА МҦҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУДЫҢ КОМПОНЕНТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 425

Абдулкаримова Глюся, Кабулова Анара, Сыдықова

Жайнагҥл Абай атындағы қазақ ҧлттық педагогикалық университеті

(Алматы, Қазақстан)

Аннотация. Статья “Педагогическая практика как компонент профессиональной подготовки будущих учителей математики, физики и информатики” посвящена вопросу развития творческих способностей будущих учителей математики, физики и информатики в процессе педагогической практики, так как именно в ходе этого процесса будущие учителя получают возможность применить и обосновать приобретенные знания, умения и навыки, соотнести собственную систему ценностей с требованиями и нормами профессиональной среды, закрепить и развить личностную мотивацию на самореализацию в реальной педагогической деятельности.

Ключевые слова: педагогическая практика, профессиональная подготовка, формирование умений и навыков, педагогическая деятельность.

default ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 390

Кондратенко Тетяна Володимирівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. Висвітлені основні аспекти існуючих протиріч та проблематики в освітній галузі. Аргументована необхідність реформування середньої освіти, з урахуванням вимог суспільства, держави, громади. За цих умов одною з ключових ланок практичних змін якості освіти та набуття практичного досвіду випускниками стає вищий педагогічний навчальний заклад. Діагностуючи рівень якісної підготовки майбутніх учителів та коригуючи його в ході освітнього процесу, вищий педагогічний навчальний заклад тим самим забезпечує формування готовності майбутніх учителів технологій до навчання економічних предметів старшокласників.

Ключові слова: проблематика, реформування, міжпредметні зв’язки, компетентність, готовність, учитель технологій, якість.

default ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 376

Гриневич Володимир Йосипович

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

У статті розглядаються психолого-педагогічні аспекти літературознавчої освіти майбутніх учителів-словесників на філологічних факультетах вищих педагогічних навчальних закладів, які ґрунтуються на дослідженнях в галузі психологічної, педагогічної, літературознавчої та методичної наук. Доводиться, що базою для формування високого рівня професійної підготовки вчителя-словесника є розвиток таких його якостей, як інтелект особистості, засвоєння психолого-педагогічних основ навчальної діяльності, усвідомлення поставленої мети, літературознавча компетентність, методична культура.

Ключові слова: психолого-педагогічні основи, літературознавча освіта, педагогічні знання, педагогічні уміння, загальнопедагогічна підготовка, специфіка, аналіз художнього твору, інтелектуальний розвиток, професійна діяльність, майбутній учитель.

default РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 381

Таймасов Юрий Сафирович

Учебный пункт аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области

(Харьков, Украина)

Аннотация. В данной статье раскрыт вопрос развития рефлексивных способностей у специалистов службы гражданской защиты в процессе подготовки. Определено, что самосовершенствования личности, продуктивная деятельность, профессиональное мастерство невозможны без творческой самореализации, компонентом которых является рефлексия, которая является системообразующим фактором творческого процесса и служит механизмом, благодаря которому осуществляется переосмысление содержания сознания и деятельности субъекта.

Ключевые слова: самопознание, саморегуляция, рефлексивные способности, процесс подготовки, рефлексия.

default РОЗКРИТТЯ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ У ЗМІСТІ СУЧАСНИХ ПРОГРАМ І ПІДРУЧНИКІВ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 404

Гричаник Наталія Іванівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. У статті розкрито питання аналізу художніх творів у чинних шкільних програмах та підручниках із зарубіжної літератури. Визначено їх позитивні аспекти та недоліки з окресленої проблеми.

Ключові слова: аналіз, підручник, програма, художній твір, теоретико-літературне поняття, зарубіжна література.

default СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО – ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ ТА ЇЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 389

Стефіна Надія Василівна

Сумський державний педагогічний університет імені. А. С. Макаренка

(Суми, Україна)

В статті досліджується сутність професійно – педагогічної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. Особлива увага приділяється інтенсифікації підготовки висококваліфікованих фахівців – педагогів – музикантів у процесі педагогічної практики у сучасних педагогічних ВНЗ.

Ключові слова: професійно – педагогічна підготовка, педагогічна практика, вчитель музичного мистецтва, уроки музичного мистецтва.

default ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 388

Сыдықова Ж.Қ., Кабулова А.Р., Арынова Г.С. Абай атындағы

Қазақ ҧлттық педагогикалық университеті

(Алматы, Қазақстан)

Аннотация. В статье “Инновационные технологии при обучении физике” рассматриваются проблемы использования новых инновационных технологий при обучении физике в средней школе. Раскрывается основная цель проблемного обучения физике путем развития мыслительных и творческих потенциалов учащихся. Показано применение компьютерных технологий при обучении физике, способствующее развитию интереса к предмету, виртуальную демонстрацию физических явлений и понятий.

Ключевые слова: инновация, технология, инновационные технологии, познавательная активность, методы обучения.

default ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 392

Хільченко Лідія Михайлівна

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

(Харків, Україна)

Анотація. Спрямованість освіти на гуманістичні, особистісно орієнтовані і розвивальні освітні технології, на розвиток творчого потенціалу школярів вимагає нових підходів до організації навчально- виховного процесу та відповідної підготовки вчителя. В статті визначено професійно важливі якості вчителя обдарованих дітей, розкрито шляхи підготовки майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми.

Ключові слова: обдарованість, обдарована дитина, ознаки обдарованості, вчитель, підготовка вчителя.

default CANADIAN ENGLISH PRONUNCIATION Популярные

Владелец Число скачиваний: 392

Istamova Dilnoza Sadullayevna

Navoi State Pedagogical Institute

(Navoi, Uzbekistan)

Abstract: This article analyzes one of the types of English Pronunciation, Canadian English Pronunciation. Its first appearance under the some names, influences by languages of some immigrants. And it is written about the differences between CaEP and Northern US.

Keywords: Canadianizes, mixture, Geikie, corrupt dialect, proper, settlers, adjacent

default THE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF ANALYTICAL AND EXPERT WORK IN THE REGION AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT Популярные

Владелец Число скачиваний: 381

Bodnar Oksana Ternopil Volodymyr

Hnatyuk National Pedagogical University

(Ternopil, Ukraine)

In article theoretical aspects of forecasting, in particular its essence, types, forecasting methods are considered. Need of forecasting for management of education is proved. Indicators of planned and predictive function of management are given. Strategic tasks are developed for governing bodies of education on development of management of analytical and expert activity. Priorities are defined and measures of support and development of analytical and expert activity in education are proposed.

Keywords: analytical and expert activity, forecast, priorities of support and development of management of analytical and expert activity.

default ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 379

Царик Ольга Михайлівна

Тернопільський національний економічний університет

(Тернопіль, Україна)

Анотація. У статті проаналізовано вивчення мови у вітчизняних школах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Зазначено, що у процесі розвитку культури мовлення важливе значення мали цілісність змісту, послідовність думок, граматична правильність мовлення. Засобами розвитку культури мовлення були практичні вправи, що ґрунтувалися на аналізі, вирішенні граматичних завдань на основі усвідомлення та запам’ятовування набутих знань за допомогою спостережливості та зорової пам’яті.

Ключові слова: учень, культура мовлення, мовна освіта, засоби навчання, методи навчання.

default ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ХІМІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 395

Бурчак Станіслав, Бурчак Ліана

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. В статті на основі аналізу діючих шкільних програм і підручників розглянуто взаємозв’язок хімічного і математичного матеріалу в основній школі. Представлено математичні навчальні досягнення, необхідні учням 7-9 класів на уроках хімії.

Ключові слова: інтеграція знань з хімії та математики, математичні дії, основна школа, міжпредметні зв’язки.

default ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 380

Нагорна Наталія Володимирівна

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(Одеса, Україна)

Анотація. У статті з’ясовано сутність проектної технології, обґрунтовано її педагогічне значення в системі навчання учнів. Проаналізовано основні підходи до реалізації проектної технології на уроках біології, етапи роботи учнів над навчальним проектом. Охарактеризовано структурні компоненти проектної технології. Розкрито послідовність впровадження проектної технології на уроках біології.

Ключові слова: проектна технологія, проектна діяльність, педагогічна технологія, метод проектів, пізнавальні навички, вчитель біології.

default ГОТОВНІСТЬ ДО САМООСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 392

Добровольська Анна Михайлівна

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

(Івано-Франківськ, Україна)

Анотація. У статті акцентовано увагу на факторах, які впливають на формування готовності майбутніх лікарів і провізорів до самоосвіти в процесі набуття інформаційно-технологічної компетентності (ІТ- компетентності) під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП). Схарактеризовано структурні компоненти готовності майбутніх фахівців до самоосвіти в процесі набуття ІТ-компетентності під час навчання ДПНП. Схарактеризовано критерії змісту й організації самоосвітньої діяльності, які обумовлюють критерії сформованості готовності майбутніх лікарів і провізорів до самоосвіти під час навчання ДПНП і набуття ІТ- компетентності. Визначено рівні готовності майбутніх фахівців до самоосвіти в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП

Ключові слова: готовність до самоосвіти, ІТ-компетентність, критерії, рівні, самоосвіта, структурні компоненти, фактори.

default ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 394

Кошель Анна Павлівна

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

(Чернігів, Україна)

Анотація. У статті аналізується необхідність формування у майбутнього педагога екологічної компетентності. Розглянуто педагогічні умови підвищення ефективності освітнього процесу з формування екологічної компетентності майбутнього педагога.

Ключові слова: екологічна компетентність педагога, професійна підготовка, педагогічні умови, екологічна компетентність, педагоги.

default ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 376

Литвинова Наталія Вікторівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Аннотация. В статье представлена экспериментальная проверка эффективности формирования профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов строительного профиля в процессе производственной практики. Обозначены результаты экспериментального исследования по проверке эффективности предложенных педагогических условий и целесообразности внедрения модели формирования профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов строительного профиля в процессе производственной практики, которая позволит повысить эффективность данного процесса, соотнести его с требованиями общества. Экспериментально подтверждена результативность методики формирования профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов строительного профиля в процессе производственной практики.

Ключевые слова: экспериментальное исследование; будущие инженеры-педагоги; констатирующий, формующий и контрольный этапы, производственная практика.