folder Педагогика

Документы

archive ASPECTS OF TEACHING INTERNSHIP PROGRAMS IN ISRAEL

Musa A.G., 

Israel

The personal and institutional adaptation to the society future needs of the new teacher, his dealing with the concept and difficulties of his training and his entering into the educational system requires of him and the system to help him to prevent the adaptation crises, that begin with the training process and continue with the later steps of the passage from training to teaching, which constitutes a new phase in the teacher's life...

archive BENEFITS OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE COURSE OF LESSONS

Akimbekov E.T. Tleugazina Sh.S.

Saken Seifullin Kazakh Agro Technical University

XXI century is the century of high technologies. The law "On education" of the Republic of Kazakhstan provides further development of the education system: "The main goal of the national education system and civic values is to create necessary conditions for the formation of the individual, based on the achievements of science and practice and education; introduction of new technologies, informatization of the education" [1]...

archive ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Василенко О.М.

м. Харків, Україна

Актуальність проблеми обумовлена глобалізацією суспільних процесів, що впливає на зміни ціннісних орієнтацій молоді, ускладнює формування цілісної особистості як носія гуманістичних цінностей, негативно впливає на формування соціально-позитивних якостей підростаючого покоління. Це породжує, нажаль, такі негативні явища, як утрата моральних ідеалів молоді, бездуховність, безвідповідальність

archive ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Лантух Т. В.

г. Гродно Республика Беларусь

В настоящее время пограничные нервно-психические расстройства у детей и подростков составляют от 20% до 30% общей психической заболеваемости, – указывает А. В. Кондратенко [1, с. 3]. По данным Е. Тарасевич, – к моменту поступления в школу около 20% детей уже имеют нарушения психического здоровья пограничного характера [2]. Сегодня ведётся поиск эффективных путей совершенствования качества профилактической и коррекционной работы в учреждениях дошкольного образования (Г.И. Захарова, Н.В. Нищева, Е.Г. Черникова, И.В. Юрганова, Л.В. Яковенко, и др.). Вместе с тем, до сих пор «установление взаимодействия педагогов и родителей требует решения ряда проблем», – подчёркивает Т.В. Кротова [3, с. 3].

archive ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ В УВИРАЗНЕННІ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Руденко Ю.А.

м. Одеса, Україна

Сучасні реформи в системі вищої освіти вимагають переосмислення існуючих нормативних положень, щодо підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Мовленнєва освіта майбутніх вихователів в умовах скорочення аудиторних годин з фахових методик та збільшення обсягу самостійної роботи, потребує переорієнтації викладачів вищої школи на індивідуальну роботу з кожним студентом, на розробку інтегрованих курсів, що передбачають комплексний підхід до опанування базових умінь і навичок, підготовку до професійно-мовленнєвої діяльності з дітьми дошкільного віку. Головним компонентом професійної підготовки майбутніх вихователів є формування їхньої професійно-мовленнєвої компетентності, одним із показників якої розвиток виразного мовлення...

archive ДИЗАЙННАН КӘСІБИ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ

Педагогика ғылымдарының кандидаты Құдабаева Клара Ильясовна,

техника ғылымдарының кандидаты Айтмуханова Перизат Мейрамовна

Алматы, Қазақстан

Бүгінгі таңда әр мемлекеттерде ғасырлар бойы қоғамды техникалық эстетика тұрғысынан дамыту жолдары алға қойылған. Техникалық эстетика-ол, дизайн. Дизайнның негіздері кибернетика, бионика, семиотика, эстетика-барлық ғылым дизайн әлемінде қарастыруды талап етеді. Дизайнның практикасында адамның өлшемін антропометрия көрсетеді. Антропометрия көбіне киімді көркем құрылымдауда қолданылады. Дизайн туралы белгіліден белгісіздіктер өте көп.

archive ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЗАСІБ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Пустовойченко Д.В.

м. Миколаїв, Україна

В статті розглядаються концепт емоційного інтелекту і поняття емоційної компетентності. Виявлено рівень емоційного інтелекту в процесі становлення успішної особистості...

archive Жамоат ташкилотларида ўқувчи ёшларнинг фаоллигини оширишнинг педогогик аҳамияти

Алауатдинов Сахабатдин Иниятдинович

Нукус, Республика Узбекистан

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейинги сиёсатида ёшларни сиёсий-ижтимоий жараёнларга жалб қилиш, уларнинг ислоҳотлардаги фаол иштирокини таъминлаш орқали уларнинг демократик янгиланиш жараёнларининг иштирокчиси сифатидаги роли янада ортди...

archive Инновацион технологиялар - таълим самарадорлигининг омили

Бектурсынова Лолахан Хожаназаровна

Нукус, Республика Узбекистан

Ҳар бир жамиятнинг келажаги унинг ажралмас қисми ва ҳаётий зарурати бўлган таълим тизимининг қай даражада ривожланганлиги билан белгиланади. Бугунги кунда мустақил тараққиёт йўлидан бораётган мамлакатимизнинг узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилиш ва янги сифат босқичига кўтариш, унга илғор педагогик ва ахборот технологияларини жорий қилиш ҳамда таълим самарадорлигини ошириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди...

archive ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Голишев В.И.

Москва, Россия

Современная педагогическая теория рассматривает обучение и воспитание в единстве (см. Закон «Об образовании» от 01.09.2013 г). Это предполагает не отрицание специфики обучения и воспитания, а глубокое познание сущности, функций, организации, средств, форм и методов обучения и воспитания. В дидактическом аспекте единство обучения и воспитания проявляется в общности цели развития личности, в реальной взаимосвязи обучающей, развивающей и воспитательной функций. Этот дидактический аспект и послужил условием для накопления представляемого опыта разработки интерактивных технологий формирования исследовательской компетенции студентов бакалавриата.

archive К СОДЕРЖАНИЮ МОДЕЛИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ

Геворкян М.М.

Ереван, Армения

В условиях современного меняющегося мира особо актуальным становится формирование активной, мобильной, динамичной, коммуникабельной личности, готовой к взаимодействию в многоэтнической поликультурной среде. Эта проблема далеко не нова для педагогики России и зарубежа, и многочисленные исследования и научные труды российских, европейских и американских ученых подтверждают этот факт. В Армении же проблема только начинает развиваться, исследоваться, разрабатываться, что также диктовано требованиями времени.

archive МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Кутепова О.С.

Россия, г. Москва

Профессиональная подготовка учителя на сегодняшний день предполагает наличие комплекса определенных навыков и умений, профессиональных знаний, а также личностных качеств. Важно понимать, что профессиональная подготовка педагога иностранного языка должна иметь набор определенных специализированных черт, связанных с особенностями предмета. К таким навыкам можно отнести моделирование учебного процесса согласно современным требованиями, при этом учитывая личные, психологические, социальные и межкультурные аспекты общества и личности в частности.

archive МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-ВОСПИТАТЕЛЯ

Михайлова Д.И.

Белгород, Россия

Современная система профессионального образования направлена на подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями общества и государства. Особого внимания заслуживает профессиональное воспитание будущего педагога, так как оно не только создает условия для саморазвития студента, но и ориентирует его на будущую профессиональную деятельность, способствует становлению студента как педагога, воспитателя, классного руководителя (Е.П. Белозерцев, Б.З. Вульфов, В.Ф. Гревцева, И.Ф. Исаев, В.Н. Мезинов, А.Г. Пашков, A.B. Репринцев, В.А. Сластенин и др.).

pdf МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ИНТЕРАКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» Популярные

Число скачиваний: 340

Шехирева Н.А.

Москва, Россия

Процесс и содержание обучения иностранному языку студентов бакалавриата по направлению подготовки «Музыкальное образование» предлагается оптимизировать за счёт внедрения мультимедийных презентаций, являющимися эффективным средством продукт-ориентированного обучения иностранному языку для специальных целей. Н.М. Громова определяет презентацию как жанр устного делового общения в форме высказывания монологического характера о том или ином предмете коммуникации, представляющем интерес для определенной группы реципиентов [1, с. 123].

pdf МУҲАНДИСЛИК ТАЪЛИМ СОҲАЛАРИДА ФАНЛАРАРО ИНТЕГРАЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ Популярные

Число скачиваний: 346

Дадамирзаев Гуломкодир ХХХ,
Файзуллаев Кахрамон Махмуджанович,
Юсупов Одил Якибович
Наманган, Узбекистан

Фанлар ўртасидаги боғланиш таълим дидактикасининг асосий муаммоларидан бири ҳисобланади. Умумий, политехник ва касбий (профессионал) таълимнинг узвийлиги, узлуксизлиги ва ўзаро алоқаси аввало фанлараро боғланиш орқали таъминланади...

archive ОБ ИСТИННОМ И ЛОЖНОМ АВТОРИТЕТЕ УЧИТЕЛЯ-ВОСПИТАТЕЛЯ

Мусабекова Г.Т., Мырзабек Л.А.

г.Туркестан, г.Жетысай, Казахстан

"Совершенно понятно, что воспитатель, не имеющий авторитета, не может быть воспитателем", - говорил А.С.Макаренко[1, с.298].

В организации учебно-воспитательного процесса нельзя пройти мимо такого мощного педагогического фактора, как характер воспитателя, свойства и качества его личности. У одного педагога слишком твердый характер и крепкая воля, большая общественная активность. Он стремится все сделать сам, подавляет спонтанность детей, оставляет их непричастными и равнодушными зрителями. У другого – мягкий, он не способен потребовать от учащихся элементарного порядка...

archive Принципы и компоненты формирования слушательской компетенции бакалавров в процессе музыкально-педагогического образования

Геворгян Анаит Маратовна

г. Ереван, Армения

Формирование слушательской компетенции бакалавров является одной из центральных проблем музыкально-педагогического образования, которая объединяет профессиональные и личностные качества и способствует развитию гармонически сочетающихся музыкальных способностей, потребностей, творческого воображения, вкуса, чувства целого, эмоционально-эстетического опыта через диалог с произведением искусства.

archive ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

Сороковых Галина Викторовна

Москва, Россия

Профессионализм и мастерство учителя невозможны без высокого уровня сформированности проектировочной компетенции, которая является основой создания инновационной образовательной среды школы, так как для осуществления профессиональной деятельности педагогу необходимо постоянно проектировать свои действия, владеть приемами профессионального, проектировочного мышления: планированием, анализом, прогнозированием, моделированием и многими другими.

archive РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Шапран Наталія Григорівна

м. Богуслав, Україна

Провідним напрямом удосконалення фахової підготовки студентів мистецько-педагогічного відділу має стати формування високого професіоналізму вчителя музики в умовах сучасності, розвитку його ерудиції. Адже основою творчої активності вчителя музики є не лише творча уява, а й професійно розвинена виконавська майстерність, музична комунікація, активно-творча інтерпретація та створення власних творів, що є наслідком вивчення низки прикладних наук: теорії музики, гармонії, музичної літератури, історії мистецтв та ін...

archive РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Карасёв Алексей Геннадьевич

г. Гродно, Республика Беларусь

В условиях современного развития общества, требуются грамотные высокопрофессиональные специалисты, которых отличает широта и глубина знаний, владение новейшими технологиями, высокая степень самостоятельности и инициативы, ответственность, умение адаптироваться, способность к быстрой переквалификации, к овладению смежными профессиями, готовность к непрерывному обучению, саморазвитию, самообразованию. Развитию этих качеств у современного специалиста способствуют интерактивные методы обучения, внедряемые в учебный процесс ВУЗа.