folder Педагогика

Документы

pdf AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI O’QITISHDA O’QITUVCHINING PEDAGOGIK MAHORATI Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

Eshmurodov Sherdil Ergashevich

Qashqadaryo VXTXQTMOI (O’zbekiston)

XXI asr kompyuter, axborot kommunikativ texnologiyalari asridir. Bu asrda har bir о‘qituvchi axborot texnologiya savodxonligiga ega bо‘lishi, davr texnikasi va uning ishlash texnologiyasidan xabardor bо‘lishi, о‘qitish jarayoniga texnika va axborot-kommunikativ texnologiyalarini qо‘llay olishi talab etiladi. Bu esa о‘z navbatida dars samaradorligini oshirishga, о‘qish-о‘qitish sifatini ta’minlashga xizmat qiluvchi didaktik hodisa hisobdanadi. Bundan tashqari kompyuter, yordamida olingan ma’lumotlar mashg‘ulot mazmunini boyitish bilan birga о‘qituvchining ilmiy-nazariy saviyasini oshirishga, savodxonligini kо‘tarishga yordam kо‘rsatadi, fanlararo integratsiya yо‘lga qо‘yiladi, о‘quv topshiriqlarining amaliy yо‘nalishi kuchaytiriladi, о‘qituvchining pedagogik mahorati takomillashadi.

pdf BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RO‘YOBGA CHIQARISHDA O‘QITUVCHI MAHORATINING O‘RNI Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

Shoniyozova Dilafro‘z Sobirovna

Qashqadaryo VXTXQTMOI Pedagogika, psixologiya va ta’lim menejmenti

kafedrasi katta o‘qituvchisi

Yurtboshisi maktabga, o‘qituvchi va murabbiylarga e'tibori, g'amxo‘rligi yuksak bo‘lgan xalqning tolei baland, kelajagi farovon, hayoti go‘zal bo‘ladi. Chindanda, yurtboshimizning o‘qituvchilarga chuqur minnatdorchilik va yuksak e'tibor ila 1 oktyabrni “O‘qituvchilar va Murabbiylar kuni” deb e'lon qilishi har bir pedagogning o‘z kasbining fidoyisi bo‘lishiga yana bir bor turtki bo‘ladi.

pdf BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARI MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYASIDA 4-SINF “O’QISH” DARSLIGINING IMKONIYATLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 372

Nazarov Geldiyor Qashqadaryo

VXTXQTMOI (O’zbekiston)

Ro’ziboyev Ro’zimurod

Kasbi tumani 52-maktab boshlang’ich sinf o’qituvchisi (O’zbekiston)

Boshlang’ich sinf o’quvchilari ma’naviy axloqiy tarbiyasida “O’qish” darsliklarining imkoniyatlari ochib berilgan. O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan kundan boshlab o’tgan vaqt mobaynida o’zbek xalqi siyosiy – ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda katta yutuqlarga erishdi. Ba’zan tezlik bilan o’zgarayotgan dunyo qiyofasini oldindan bashorat qilish mumkin bo’lgan bir davrda, xalqimiz ertangi kuniga ishonch bilan intilayotgan, to’g’ri tanlangan taraqqiyot yo’li ilk samarasini ko’rsatayotgan, yangicha tafakkur, g’ayrat va shijoat bilan yangi avlod vakillari maydonga kirib kelayotgan O’zbekiston zaminida mustaqillikni mustahkamlash, barqaror taraqqiyotni ta’minlash, tinchlik va barqarorlikni asrab – avaylashga ma’naviy tarbiyaning ahamiyati yanada kuchaymoqda.

pdf JADALLASHIB BORAYOTGAN BUGUNGI DAVRDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITALARINING О‘RNI Популярные

Владелец Число скачиваний: 352

Umarov Lutfullo Murodullayevich

Qashqadaryo VXTXQTMOI (O’zbekiston)

Bugungi faravon hayotimizda inson, uning har tomonlama kamol topishi va tinchligi, shaxs manfaatlarini rо‘yobga chiqarishning sharoitlarini va ta’sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarini о‘zgartirish respublikada amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi va harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Xalqimizning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalarning yutuqlari asosida yoshlarni о‘qitish, ularning axborot madaniyatini rivojlantirish, mustaqil hayotga tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.

pdf STRATEGIES AND BEST PRACTICES FOR TEACHING ENGLISH TO STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES Популярные

Владелец Число скачиваний: 362

Хусанова Саида Бурхановна

Узбекистан, Джизак

If you’re a teacher it is likely that you will have some students in your classes that have Learning Difficulties (LDs). Indeed, it is estimated that between five and ten per cent of any given population have some degree of learning difficulty. As an ESL teacher it is particularly important to consider the impact of this since language acquisition is one of the key areas most affected by learning difficulties. [1]Whilst LDs can make the already challenging task of learning a new language even more difficult, there are strategies that you can use to make it easier and more rewarding for your students.

pdf THE INFORMATION ENVIRONMENT OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS TO ACQUAINTANCE PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH ICT Популярные

Владелец Число скачиваний: 360

Lesia Dziuba

Poltava, Ukraine

Analysis of current trends in the field of vocational teacher education indicates a cardinal increase in requirements for teacher professionalism and personal qualities of the teacher. Qualitatively new requirements for professional competence of future teachers of primary school due to social need, the modernization of education and change in ideological paradigm. One way to improve the quality of specialist training is to develop its model, according to which should be organized educational activities of the university. Justification of the structural and functional model of formation of readiness of the future teachers of initial classes to acquaintance primary school students with ICT, according to which the system will be built methodical study subjects informatization directions aimed at improving the efficiency of the educational process and the level of professional competence of future professionals. The functioning of the proposed model of formation of readiness of the future teachers of initial classes to acquaintance students with ICT is influenced by the conditions of educational space, we have defined as «information-educational

pdf «E-LEARNING» ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ – ЗАМАН ТАЛАБЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 361

Базарбаева Айжан Инкарбековна,

Бекеева Жадыра Меиркуловна

г.Туркестан, Казахстан

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына арнаған кезекті жолдауының бірінде барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуына бағытталған негізгі басым бағыттар мен міндеттерді жүзеге асыру үшін білім мазмұнын жақсартумен қатар, оқытудың әдіс - тәсілдерін қолданудың тиімділігін арттыру қажеттігін атап көрсеткен еді. Демек, бүгінгі таңда педагогикалық ұжым мен сол ұжымды құрудағы педагог кадрлардың негізгі мақсаты мен міндеттері – сабақ сапасын көтеру, оның түрлерін жетілдірудің жолдарын іздеу, іздене отырып оқушылардың білімі мен қызығушылықтарын арттыру [2].

pdf «MOODLE» ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ОРТАСЫН БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ ДАМЫТУШЫ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

Бадекова К.Ж., Омаров А.М., Кудебекова А.Н.

г. Караганда, Казахстан

Қазіргі таңда Қазақстанда қашықтықтан білім беруді дамыту ұлттық білім беру жүйесінде маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Білім және ғылым министрлігі Жоғары оқу орындарымен ынтымақтаса отырып жаңа тұжырымдамалар мен бағдарламалар әзірлеуде. Қашықтықтан білім беру Қазақстанда ресми түрде 1999 жылы жарияланып, оның жобасы құрылды. Алғаш рет Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтының базасында таныстырылды[1]. Алайда, бұл жылдары қашықтықтан оқытуға арналған ақпараттық технологиялардың даму қарқыны бәсең болу әсерінен бұл жоба алға жылжуын баяулатты. Бірақ, қашықтан оқытудың білім беру саласындағы рөлі артып, соңғы он-он бес жылдан астам уақыт ішінде Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында пайдалану өрісі кеңеюде.

pdf ВИКОРИСТАННЯ ГУМАНІТАРНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Теплицька А.О.

викладач Вищого навчального закладу

„Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут „Бейт-Хана”

В содержании статьи представлена целесообразность использования гуманитарного подхода в профессиональной подготовке будущих учителей математиков. По мнению автора, такой подход является одним из основных компонентов методологии процесса формирования профессиональной культуры специалиста – учителя математики.

pdf ДИСЛЕКСИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ Популярные

Владелец Число скачиваний: 373

Андрющенко В.А. Маяцкая Н.К.

Российская Федерация, город Ставрополь

Дислексия является одним из специфических нарушений процесса чтения. Проблема изучения и преодоления нарушений чтения у младших школьников является очень актуальной. На этот счет существует ряд причин.

pdf ЗAДAЧИ, ФУНКЦИИ И НAПРAВЛEНИЯ CAМOOБРAЗOВAНИЯ БУДУЩИХ УЧИТEЛEЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 433

Бoрaнбaeвa Aктoлкын Рaиcбeкoвнa,

Муcaбeкoвa Гульнaр Тaжибaeвнa

(Туркестан,Казахстан)

В пeдaгoгичecкoй литeрaтурe caмooбрaзoвaниe oпрeдeляется кaк ocoбым oбрaзoм oргaнизoвaннoe приoбрeтeниe знaний и умeний, ocнoвaннoe нa cиcтeмaтичecкoй caмocтoятeльнoй рaбoтe. По мнениюученого П.И. Пидкacиcтого, caмooбрaзoвaниe - этo нeпрeрывный прoцecc рocтa и рaзвития знaний и coвeршeнcтвoвaния мeтoдoв пoзнaния нa ocнoвe cфoрмирoвaннoй у чeлoвeкa пoтрeбнocти в знaния[1].

pdf ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ – ТРЕБОВАНИЕ ВЕКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 370

Жумаева Мохира

Дильар Курбонова

Респ. Узбекистан, город Ташкент

На сегодняшний день 60% населения Узбекистана составляет молодёжь. В нашей республике внедрены все необходимые условияв целях гармоничного воспитания подрастающего поколения-физически здорового, умственно совершенного, не только знание многих наук, но и овладения профессионально-ремесленнической деятельностью, которое является самым важным требованием данного времени; умение самостоятельно и правильно мыслить. Глава нашей республики И.А.Каримов отметил:- «самые важные цели, стоящие перед нами – это будущее нашей страны связано с развитием нового подрастающего поколения, каким оно станет в будущем».

pdf Инглиз тилида “Сифат даражалари”ни ўрганишга “Бумeрaнг” тexнoлoгиясини қўллаш методикаси Популярные

Владелец Число скачиваний: 359

Нурмуродова К. Э.

Узбекистан г.Джизак

Фaн, тexникa, тexнoлoгиянинг жaдaл суръaтлaрдa ўсиши янги илмтaлaб ишлaб чиқaриш жaрaёнлaрини вужудгa кeлишигa вa узлуксиз ривoжлaнишигa, чиқaрилaдигaн мaҳсулoтлaр сифaтини тубдaн яxшилaнишигa вa ҳaжмини oшишигa oлиб кeлди. Тaбиийки, ишлaб чиқaриш усуллaрининг ўзгaриши тaълим сoҳaсидaги тeгишли ўзгaришлaрни тaқoзo этaди. Инсoният цивилизaциясининг қуйи бoсқичлaридa шaxсни тaрбиялaш, унгa тaълим бeришгa йўнaлтирилгaн фaoлият сoддa, жудa oддий тaлaблaр aсoсидa тaшкил этилгaн бўлсa, бугунгa кeлиб, тaълим жaрaёнини тaшкил этишгa нисбaтaн ўтa қaтъий ҳaмдa мурaккaб тaлaблaр қўйилмoқдa.

pdf ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА В КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 366

Енгалычева Асия Равильевна, Прилепко Юлия Владимировна

Россия, город Ставрополь

Проблема нарушений речи у детей с каждым годом увеличивается. В частности имеющих дизартрические расстройства. Массаж – это совокупность механических приемов, посредством которых массажист оказывает воздействие на поверхностные ткани организма и рефлекторным путем – на функциональные органы и системы с лечебной и профилактической целью. Механическое воздействие изменяет состояние мышц, создает положительную мышечную чувствительность. Массаж также необходим детям с нарушениями речи. Если ребенку ставят один из диагнозов: задержка речевого развития, дислалия, дизартрия, задержка психического развития, ринолалия, то в данных случаях можно воспользоваться данным методом коррекции.

pdf ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 352

Хаданович А. В., Петроченко Р. В., Казаченко Ю. А.

Гомель, Республика Беларусь

В настоящее время в педагогическую практику прочно вошло понятие педагогической технологии. Содержание школьной программы по химии в значительной степени способствует запоминанию изучаемого материала учащимися, однако не всегда развивает творческую мыслительную деятельность. Перед учителем химии на протяжении всего образовательного процесса встаёт проблема, как развивать творческие способности учащихся и формировать творческие компетентности. Наряду с использованием традиционных методов обучения в настоящее время встал вопрос о применении инновационных технологий, в том числе - модульной, ставшей ведущей идеей опыта «Образовательные технологии обучения химии»[1, с. 14].

pdf КОМПЬЮТЕР ВА КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДАГИ МАТЕМАТИКА ДАРСЛАРИДА ФОЙДАЛАНИШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 369

Утемисов Аскарбек Кувватова Муборак

Город Нукус Республика Каракалпакстан

Маълумки, барча таълим муассасаларида, шу жумладан бошланғич мактабларда ҳам сифат, яъни ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражаси биринчи ўринда туради. Компьютер технологияларидан эса ўқувчиларнинг билишга бўлган қизиқишларини ривожлантирувчи восита сифатида фойдаланиш мумкин. Бошланғич синф ўқитувчилари болаларни ўқишга ўргатиши, уларнинг билишга бўлган қобилиятлари, эҳтиёжлари ва қизиқишларини шакллантириши ва ривожлантириши ҳамда таълим жараёни ва фан асосларини чуқур ўзлаштириши учун зарур бўлган таълим воситалари билан таъминлаши лозим. Унинг асосий вазифаларидан бири–болаларнинг билишга бўлган харакатларини кучайтиришдан иборат.

pdf МАЪНАН ЕТУК, ВАТАНПАРВАР ЁШЛАРНИ ТАРБИЯЛАШ ДАВР ТАЛАБИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Ахмедов Бахтиёр Турсунович

Мардонов Эркин Хасанович

Респ. Узбекистан Сурхандарьинская область, город Термез

Ўзбекистон халқи мустақилликни қўлга киритгач, уни иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий маънавий жиҳатдан мустахкамлаш учун баркамол инсонларга бўлган эҳтиёж ниҳоятда кучайиб кетди. Шунинг учун хам мустақиллигимизнинг дастлабки йилларидан бошлаб Президент Ислом Каримов Олий Мажлисда қилган маърузалари, мухбирларнинг бу масалага доир берган саволларига жавоблари ҳамда бошқа асарларида соғлом авлод, баркамол авлод, комил инсон хақида ўз нуқтаий назарини баён этиб, ҳуқуқий демакратик давлат қуриш, фуқаролик жамиятини шакллантириш, бозор иқтисоди муносабатларига нисбатан беозорроқ ўтиб олиш кўп жихатдан комил инсонни тарбиялаш соҳасидаги ишларим самараси билан боғлайди.

pdf НАВЧАННЯ, РЕФЕРУВАННЯ ТА АНАТУВАННЯ – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 346

Шмир Марія

м. Кременець, Україна

Найбільш поширеною формою інформаційної діяльності є анотування і реферування текстів. Ця проблема розглядалася у статтях: „Робота с газетой“ [1, с. 81-83], „Реферирование как форма роботы над публицистическими и научно-популярными текстами“ [2, с. 40-45], „Обучение аннотированию научно-популярных и публицистических учебных текстов“ [3, с. 57-61] та ін. Виконання навчального реферування на заняттях з іноземної мови дозволяє наблизити педагогічний процес до потреб життя, а також є засобом навчання, який виробляє активний пошуковий характер відтворення мови, формує установку на змістовий аналіз тексту, допомагає подолати вербалізм навчання, прискорює темп читання.

pdf О РОЛИ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Култанова Ж.М., Байкен А.

Караганда, Казахстан

На сегодняшний день преподавание иностранных языков, особенно английского, в учебных заведениях становится все более разнообразным и актуальным. Хотя изучение иностранных языков популярно у людей всех возрастов. Прошло уже почти 25 лет, как упал «железный занавес», и перед населением многих стран открылись и появляются различные возможности. Это и наука, и образование,и бизнес. Владение иностранными языками априори повышает наши шансы на успех в любой сфере.

pdf ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЁННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 346

Понамарева Татьяна Павловна

г. Омск, Российская Федерация

Одаренный ребёнок в дошкольном возрасте может характеризоваться проявлением своеобразного индивидуального стиля поведения, который зачастую проявляется непослушанием, склонностью настаивать на своём, наличием индивидуальных способов выполнения действий. Эти факторы зачастую являются причиной различного рода конфликтных ситуаций с окружающими людьми, взрослыми и сверстниками.