folder Филологические науки

Документы

pdf АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ АҚЫЛ-ОЙ ЕТІСТІКТЕРІНІҢ МАҒЫНАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 255

Буранкулова Эльмира

Темирбаевна Тоқсанбаева

Тілектес Жанабергеновна

Қазақстан, Ақтөбе қаласы

Мақалада ақыл-ой етістіктерінің мағыналық ерекшеліктерін қарастырамыз. Біріншіден ақыл-ойдың ойлау функциясы және интеллектуалды процесс екенін айтқымыз келеді. Ойлау – іс-әрекеттің бір түрі. Адамның атқаратын іс-әрекеті актив және пассив әрекеттер екені баршамызға белгілі. Бұл туралы жоғарыда ескеріп кеткенбіз. Ойлау (мышление – mentality, mode of thinking) дегеніміз – өзінің даму үстінде зор кәмілдікке жеткен материяның жемісі.

pdf БАДИИЙ АСАРЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ЛАҚАБЛАРНИНГ ЛЕКСИК ХУСУСИЯТЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 223

Мансур Хамидов Термиз

давлат университети магистранти

Тил тараққиётида, ривожланиши ва бойишида турли омиллар сабаб бўлиб хизмат қилади. Жумладан, бадиий асарларда ёзувчи тил хазинасини бойитувчи кашшофдир. Бу бевосита асар ижодкорининг тилдан қай йўсинда фойдаланишига боғлиқ узлуксиз жараёндир. Чунки ҳар бир яратилган янги бадиий асарда тилнинг биз илғамаган ноёб нодирликлари бунёд этилади. Барча ватандошларимизнинг дилида эл-юртга эътибор билан бирга она тилимизга ихтиёр ҳам пайдо бўлиши учун ўзбек тилида яратилган ўлмас асарлар жозибасини тил орқали бутун халқимиз дилига етказиб беришимиз керак . Тил – бадиий адабиётнинг миллий шакли экан, тилнинг қудрати, жозибаси бадиий асарларда бўй кўрсатади.

pdf БАДИЯТНИ ЯРАТИШДА ИФОДА УСУЛИНИНГ РОЛИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 258

Абдумалик Ҳамидов

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Шоҳсанам Абдураимова

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

“Сўз бизнинг онгимизга ҳеч қачон ёлғиз ҳолда кирмайди. Ҳатто фақат бир сўз бир маъноси билан бизнинг онгимизда иштирок этганда ҳам, бу сўз билан нозик иплар билан боғланган, аммо сояда қолаётган бошқа жуда кўплаб тушунча ва эмоциолар ҳар дақиқада онгимизга бостириб киришга тайёр ҳолда туради, Онгимиз орқали ўтадиган сўзлар бизнинг ақлий ва ҳиссий ҳаётимиз билан узвий боғлиқ бўлади” [1, 27]. Бадиий асар қаҳрамоннинг сўзи орқали, шунингдек, унинг олдин бўлиб ўтган воқеаларни ўйлаши асосида фикр баён этилган матнларда шахснинг ўз сўзи орқали ички оламини очиб бериш мақсади қўйилди. Бу усулларнинг биринчиси бадиий асарларда кўп учрайдиган аньанавий ифода усулидир.

pdf ВЕРНОСТЬ В ПРАВДУ ИСТОРИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 254

к.ф.н. Ю. Каримова, ДжГПИ имени А. Кадыри,

Джизак, Узбекистан

В узбекской литературе ХХ века затронуть тему истории требует от творца большую смелость. В плену бесчисленных идеологических ограничений существующего режима не было возможности показывать, как есть, реально историю узбекского народа. Как подчеркивает академик Матякуб Кушжанов: «Появляющиеся иногда в некоторых исторических произведениях далекое и близкое прошлое нашего народа истолковано словно в искривленном зеркале. События, личности, являющиеся гордостью нашего народа, омрачено, обесцвечено» .

pdf ДАВЛАТ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 228

Урзия Жаксимова

Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри

Ўзбекистон Республикаси Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг иккинчи босқичида «ўқув-тарбиявий жараённи илғор педагогик технологиялар билан таъминлаш» алоҳида кўрсатиб ўтилган. Юртбошимиз И.А.Каримовнинг: «Янги дарсликларни, замонавий педагогик ва ахборот технологияларини ўз вақтида ишлаб чиқиш ва жорий этишни таъминлашни алоҳида назорат остига олиш зарур» деб таъкидлаганидек, олий ўқув юртлари таълим тизимида таълим мазмунини ўзлаштиришда талабаларнинг билим савияси, ўзлаштириш даражаси, таълим манбаи, дидактик вазифаларга мувофиқ ва муносиб равишда интерфаол методлар қўлланилади.

pdf ДИСКУРС ТАХЛИЛНИНГ ТИЛ МАТЕРИАЛЛАРИНИ МУСТАХКАМЛАШДАГИ САМАРАСИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 237

Мустафаева Н.У. Шойназарова В.Х.

Термез,Узбекистан

Ҳозирги кунда таълим жараёнида интерактив методлар, инновацион технологиялар, педагогик ва ахборот технологияларини қўллашга бўлган эътибор кундан-кунга кучайиб бормоқда.Чет тилларни ўқитишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш маълум даражада дарс услубини ўзгартиради, дарс жараёнида ижобий натижалар беради. Айниқса чет тилларини ўқитишда педагогик технологиянинг тадбиқи стандарт тизимга нисбатан ўкув жараёнини жадаллаштириб, талабада илмга қизиқишни оширади. Бундан ташқари педагогик технология ўқитувчи ва талабаларнинг биргаликдаги фаолиятига асосланган ҳолда талабаларни мустақил фикрлашга ўргатади, ўқув материалини ўзлаштиришда уларнинг фаол иштирокини таъминлайди ва ўқитиш натижасини кафолатлайди.

pdf ДОСТОНЧИЛИК ПОЭТИК МАКТАБЛАРИ АЛОҚАСИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 221

Доцент Бобожонов Шариф Худошукирович

Ўзбекистон Республикаси, Қарши шаҳри

Мустақиллик туфайли халқимиз узоқ асрлар давомида яратган ва бизгача етиб келган моддий ва номоддий маданий меросни асраб-авайлаш, ёшларни миллий қадриятлар руҳида баркамол инсон қилиб камол топтиришга хизмат қилдириш ҳамда келгуси авлодларга мерос қолдириш маънавиятимизнинг устувор вазифаларидан бири сифатида кун тартибига қўйилган. Республикамиз Президенти Ислом Каримов истиқлолнинг илк кунларидан бошлаб тарихимизни холисона чуқур ўрганиш, моддий ва номоддий маданий меросни асраш, халқчил анъаналарни давом эттириш ва ривожлантириш тўғрисида мақолаларида, асарларида изчил йўл-йўриқ кўрсатиб, шу соҳада ўнлаб фармонлар, қарорлар чиқарди.

default ЖАНРОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СЕРИИ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ

Владелец

Харюк Инна

Черновицкий торгово-экономический институт КНТЭУ

(Черновцы, Украина)

Аннотация. Статья посвящена жанру спецификации романов о Гарри Поттере. Исследование призвано выявить и проанализировать формулу жанра фэнтези, который можно найти в серии Гарри Поттера. Это исследование использует теорию жанра как подход для выполнения своей цели. Теория жанра обычно используется для анализа популярной фантастики, и особенно жанра фанфикшн. Большинство из этих формул регулярно появляются в фантастической литературе, и фанфикшн в частности.

Ключевые слова: жанр, художественная литература, фанфикшн, детская литература, формула анализа, протагонизм, массовая литература.

pdf ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА КАНАДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXIX ВЕКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 239

Акрамова Т.К., Бегбудиева П.Ш.

(Самарканд, Узбекистан)

Канада - страна, состоящая из двух разноязычных территорий - французской и английской. Однако, нельзя исключить из процесса мировой литературы известных англоязычных канадских писателей, сыгравших большую роль в её развитии и хорошо представленных в русских переводах. При написании своих литературных произведений писатели используют разные литературные жанры, которые позволяют отнести литературное произведение к роду эпоса, лирики или драмы. Жанры никто не придумывал. Они существовали и продолжают существовать в самой природе человеческого мышления. Это отвлеченный образец, по которому строится текст литературного произведения.

pdf ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ВА “БОБУРНОМА” ҲАҚИДА Популярные

Владелец Число скачиваний: 232

Илхом Фармонов, преподаватель ДжГПИ имени А.Кадыри,

Джизак, Узбекистан

Заҳириддин Муҳаммад Бобур атоқли давлат арбоби, саркарда,табиатан туғма ва истеъдодли шоир,адиб, донишманд тарихчи,заковатли олим ва таржимондир. Бобур адабиёт,санъат, тарих ва илм-фаннинг турли соҳаларида жуда қимматли асарлар ёзиб қолдирган. Унинг лирик асарлари,,”Бобурнома”си, арузга доир “Рисолаи Аруз” номи билан машҳур бўлган “Мухтасар”и, “Хатти Бобурий”,” Ҳарб иши” ,”Мусиқа илми”, Хожа Ахрор Валийнинг “Волидия” асарининг шеърий таржимаси ҳақида жуда завқ билан,илҳом билан сўз юритиш, уларнинг ҳар бирининг ўзига хос томонлари ҳақида гапириш мумкин.

pdf ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛИДА’’ВАҚТ’’ КОНЦЕПТИНИ ИФОДАЛОВЧИ ФРАЗЕОЛОГИК ВОСИТАЛАР ТАХЛИЛИ ВА ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 232

Хайдарова Сарвиноз Зухриддиновна

Узбекистон Республикаси Наманган шахри

Яхши таржимага эришиш учун таржимон яхши адабиётчи хам бўлиши керак. У адабиёт назариясини билиши билан бирга адабий жанр турларини хам идрок эта олиши зарур. Биз бадиий адабиётдаги жанрлар ичида, халқ оғзаки ижодида етакчи ўрин тутган мақол ва маталлар хақида сўз юритмоқчимиз. Аввало мақол нима? деган саволга аниқлик киритиб олсак. Фольклёршунос олимлар Тимофеев ва Венгеровларнинг таърифлашларича, «мақол - шеърий тарзда хаётда содир бўлмиш воқеликка нисбатан халқ томонидан айтилган хулоса» [1]. Кўп холларда мақоллар икки қисмдан иборат бўлади. Содир бўлмиш воқеликни рамзий маъноларда ифодалаш билан бирга инсонни хушёрликка чорлайди. "Яхшининг сўзи - қаймок, Ёмоннинг сўзи - тўқмок. Эшикли бўлдинг - бешикли булдинг.Чумчуқ сўйса хам қассоб сўйсин. С

pdf ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АССОЦИАЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 222

Артикова Зилола

Фергана, Узбекистан

Одним из способов развития долговременной памяти всегда являлся ассоциативный метод. В разный возрастной период у человека на первый план выходит один из видов мышления. Память учащихся в возрасте 11-13 лет характеризуется нестабильностью. Подросток может с легкостью запоминать большие тексты и сложные формулы, мелкие детали и штрихи, цифры, слова, картинки, стихи. Это происходит благодаря развитию в подростковый период абстрактного мышления. Ребенок с радостью обобщает, рассуждает на глобальные, вселенские темы. Для такого рода рассуждений, как известно, нужна «пища». Пищу эту и должна поставлять сильная память. Количество информации, которую подросток может запомнить непроизвольно, непосредственно, т. е. без применения каких-либо способов запоминания, может достигать 7-8 единиц.

pdf ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСНИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 229

Давлятова Э.М., Каримова Н.М., Каримова К. В.

Термез, Узбекистан

На пороге нового 21 века мы уверенно интегрируемся в сообщество развитых демократических государств, международное экономическое пространство, единую систему коммуникаций и информации [1, c. 128]. Общение на иностранных языках включено в ряд ключевых компетенций, необходимых сегодня каждому человеку для самореализации и развития в стремительно меняющемся мире. Следовательно, одной из приоритетных задач современной школы является улучшение качества преподавания иностранных языков до уровня свободного общения на нём выпускников школ. Зачастую, учащиеся, обладая достаточно высоким уровнем знаний иностранного языка, к сожалению, не всегда готовы и способны применить эти знания на практике, т.е. в устно- речевом общении.

pdf КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА КАК ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА Популярные

Владелец Число скачиваний: 238

Каримова Н.М.

Термез, Узбекистан

Образование является приоритетным в сфере общественного развития Республики Узбекистан и направлено на формирование активной самостоятельной, целеустремлённой и ответственной личности способной успешно выполнять разнообразные жизненные роли в меняющемся мире [2, c. 26]. Существенным шагом на пути модернизации отечественной системы образования стало принятие в2013 году дополнения в государственный закон «Об образовании», где зафиксированы новые государственные требования к структурегосударственных образовательных стандартов, определяющие основу объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования.

pdf КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИДЕОМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 217

Буранова Л.У., Хайдарова Д.А.

Термез, Узбекистан

Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем накопилось большое количество выражений, которые люди нашли удачными, меткими и красивыми. Так и возник особый слой языка - фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих самостоятельное значение. Фразеологизм, или фразеологическая единица – устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание, выполняющее функцию отдельной лексемы (словарной единицы). Основное назначение фразеологизмов – придание речи особой выразительности, неповторимого своеобразия, меткости и образности.

pdf ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 256

Кущанова Айнур Нурасловна

Баядилова-Алтыбаева

Айнура Бактыгалиевна

Турлан Жанар Сайлыбаевна

город Актобе, Республика Казахстан

Так как основная цель деловой речи — это достигнуть договоренности между двумя заинтересованными сторонами, эта наиболее общая функция деловой речи в значительной степени предопределила и их характерные особенности языка этого стиля. Прежде всего, в нем так же, как и в стиле научной прозы вырабатывается специфическая терминология и фразеология. Например: I beg to inform you; I beg to move; the above mentioned; hereinafter named; on behalf of; to constitute a basis.

pdf ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 236

Дарвишова Гулчехра Кенжабаевна

Джизак, Узбекистан

Хорижий тил лексикасини ўқитишнинг лингвистик асослари. Аннотация: Ушбу мақолада тил кўникмаларини оширишда лексика (сўзлар)нинг муҳим ўрин эгаллаши ғояси илгари сурилган бўлиб, лексикани ўқитиш – сўзни ўқитиш демакдир, бу жараёнда “сўз” бу бино қурилишидаги “ғишт”га қиёсланса, ўзлаштириш – яъни тилни ўрганиш, бу қурилишга ўхшатилган.

pdf ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 247

Хайдарова Дилором Акрамовна

Буранова Лола Уктамовна

Термез, Узбекистан

На современном этапе развития общества резко возрастает культурообразующая функция образования, которое из способа просвещения должно превратиться в механизм развития культуры, формирования образа мира и человека в нём. Методика обучения иностранному языку "впитывает" все актуальные тенденции. В российской науке выделяют следующие области исследования, основанные на идее взаимосвязи языка и культуры (подробные анализ см. Маслова 2004, с. 9-12):

pdf ЛИСОНИЙ БЕЛГИНИНГ АСИММЕТРИК ДУАЛИЗМИ С.О.КАРЦЕВСКИЙ ТАЛҚИНИДА Популярные

Владелец Число скачиваний: 225

Бегашева Ш., Хайдарова

Р. O`zbekiston Respublikasi, Termiz shahri, Termiz Davlat Universiteti

Кишилар ўзаро алоқа-аралашув жараёнини йўлга қўйиш учун турли восита- лар, имо-ишора, кўча ҳаракати қоидалари, темир йўл, денгиз транспорти белги- лари ва шу каби рамзлардан, фан «тиллари» (кимёвий реакциялар, математик амалларни ёзишда қўлланиладиган рамзлар ва ҳ.к) тизимидан ва табиийки, тилдан кенг фойдаланадилар. Ҳатто, ахборот узатишнинг энг самарали усуллари кашф этилган бизнинг давримизда хам тил бу жараёнда ўзининг етакчи мавқеини саклаб қолмоқда. Бунинг сабаби шундаки, тил ҳар қандай фикрни ифодалаш ва узатиш учун лозим бўлган барча имконият ва қулай- ликларга эга бўлиши баробарида, фикрнинг ўзини шакллантириш қуроли ҳам ҳисобланади. Бинобарин, тил ҳақида фун-кционал асимметрия (номутаносиблик) нуқтаи назаридан гапирадиган бўлсак, у алоқа-аралашувнинг бирламчи, асосий, юқорида кайд этилган бошқа воситалар эса иккиламчи, нутқ вазияти талабига кўра юзага келган қуролларидир.

default МОВНА ЕКОНОМІЯ ЯК ОЗНАКА МАЙСТЕРНОСТІ ЖУРНАЛІСТА

Владелец

Конюхова Любов Іванівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

(Львів, Україна)

Проаналізовано журналістський текст з погляду економії мовних засобів. Акцентовано увагу на тому, що основним способом компресії є професійне використання словотвірних ресурсів. Вказано, що вміння правильно дібрати містке слово є важливою рисою журналістської майстерності.

Ключові слова: економія мови, процес компресії, словотвірні засоби, префікси, суфікси, словоскладання.