folder Педагогические науки

Документы

default ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦІЙНІЙ ОСВІТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 392

УДК 371.48

Кір’ян Марина Михайлівна

Донбаський інститут техніки та менеджменту міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

(Краматорськ, Україна)

Анотація. Оновлена сучасна освіта передбачає підвищення рівня культури особистості, її духовноморальне збагачення. Саме через систему вищої освіти кожне покоління мусить постійно переходити на більш високі щаблі культури, корелюючи з базовими загальнолюдськими вічними цінностями. Мета даної статті - розкрити значення культурологізації освіти і виховання, визначити освітні духовно-світоглядні розвиваючі технології навчання, розкрити зміст новітніх соціальних проектів у навчанні різних верств населення без вікових обмежень.

Ключові слова: інноваційні технології. система виховання, акмеологічні підходи у навчанні, освітні напрямки.

default ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 401

УДК [371/ 134 + 6 (07)] (477)

Ящук Сергій

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. В статті розкривається проблема формування професійно- педагогічної компетентності майбутнього викладача загальнотехнічних дисциплін та методики навчання технологій у вищій школі. Розкриваються етапи формування професійно-педагогічної компетентності магістра технологічної освіти та особливості їх реалізації у практиці вищих педагогічних навчальних закладів.

Ключові слова: магістр, викладач, професійна підготовка, професійно-педагогічна компетентність, етапи формування.

default КРИТЕРІАЛЬНИЙ СКЛАД ПІЗНАВАЛЬНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ Популярные

Владелец Число скачиваний: 391

УДК [371.134+37(07)](043.3)

Дзюбенко Ірина Анатоліївна

УДПУ імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Аннотація. Структуру пізнавально-інтелектуальної компетентності розглядаємо в єдності пізнавально-мотиваційного, інтелектуального і діяльнісно-творчого критеріїв. Пізнавальномотиваційний критерій втілюється у пізнавальній мотивації майбутнього вчителя. Інтелектуальний критерій реалізує інтелектуальну, рефлексивну та інтеграційну функції. Діяльнісно-творчий критерій забезпечує готовність вирішувати педагогічні задачі, творчо перетворювати їх, аналізуючи власну пізнавально-інтелектуальну діяльність.

Ключові слова: компетентність, пізнавально-інтелектуальна, критерії, діяльність, творчість.

default О РОЛИ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 415

УДК 378.147:81’243

Копжасарова Умит Ибжановна, Изливанова Ольга Витальевна

Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова

(Караганда, Казахстан)

Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «лингвострановедческий подход»; а также дается анализ роли лингвострановедческих знаний в обучении учащихся иностранному языку и культуре, в развитии их межкультурной и социокультурной компетенций.

Ключевые слова: лингвострановедение, межкультурная коммуникация, языковой материал, преподавание, социокультурная компетенция.

default ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА Популярные

Владелец Число скачиваний: 389

Мусабекова Г.Т., Ортаева А.С., Исабай Сабина

(г.Шымкент, Казахстан)

Инклюзивное обучение детей - инвалидов - это  новое явление в казахстанской системе образования. Данная проблема, несомненно, является актуальной и требующей к себе должного внимания, поскольку количество детей с врожденными и приобретенными пороками развития с каждым годом неумолимо растет.  Государство ставит задачи ранней диагностики отклонений в развитии у детей и ранней коррекции этих отклонений за счет компенсаторных функций организма. Система образования, в свою очередь должна по возможности включить данную категорию детей в процесс обучения в массовых детских садах, школах, профлицеях и вузах.

default ОҚУ ӘРЕКЕТІ БАРЫСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫ ӨЗІН - ӨЗІ ТАНУ ЖӘНЕ ТАНЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 411

Қантарбай Сембай Ерғалиұлы

Актюбинский государственный региональный педагогический институт им. Қ.Жұбанова,

Ақтөбе, Қазақстан

Аннотация. Мақалада оқу әрекетінің мазмұны оқу тапсырмалары түрінде құрылатындығы туралы баяндалады. Оқу тапсырмалары түрлеріне сипаттама беріледі. Тапсырма, есеп, жаттығу ұғымдарына түсінік беріледі.

Ключевые слова: оқу әрекеті, өзін-өзі тану, өзін таныту, тапсырма, есеп, жаттығу, талдау, сұрақ, мәтін, шарт.

default ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 393

УДК 378.147

Донченко Любов Іванівна, Мкртічян Оксана Альбертівна

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

(Харків, Україна)

Анотація. У статті йдеться про визначення пріоритетних напрямів підготовки фахівців дошкільної ланки освіти до соціалізації особистості. На основі вивчення науково-педагогічної та навчально-методичної літератури, зазначено, що в сучасних дослідженнях не повно представлено питання, якими конкретно знаннями та вміннями повинен опанувати вихователь і організатор-методист дошкільної освіти для педагогічно грамотного керівництва конкретною діяльністю дітей, як формувати цю систему знань і умінь у майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Ключові слова: соціалізація, особистість, дошкільники, освіта, складники, функції, підходи.

default ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН Популярные

Владелец Число скачиваний: 405

Абдуназаров Саидахмад Абдумаликович, Цой Марина Петровна, Гафуров Азиз Турабович

Джизакский политехнический институт,

Республика Узбекистан

В данной статье рассматривается роль и значение государственной поддержки и практической поддержке в целях реализации эффективной системы непрерывного обучения, направления реформирования и совершенствования системы образования. Отмечены недостатки и преимущества образовательного процесса на опыте зарубежных стран

Ключевые слова: сфера образования, система непрерывного образования, «узбекская модель» развития, Национальная программа по подготовке кадров

default ALISHER NAVOIYNING ESTETIK TARBIYAGA OID QARASHLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 904

Yaratov Hamid Muxtorovich

Qashqadaryo VXTXQTMOI Pedagogika, psixologiya va ta’lim

menejmenti kafedrasi o’qituvchisi (O’zbekiston)

Аннотация Изложены взгляды А.Навои об эстетическом воспитании. А также, показан как отражено в его произведениях эстетическое воспитание.

Ключевые слова: Эстетическое воспитание, красота, поэмы, внутренняя и внешняя красоти труд, черты характера, некрасивый способ.

default BOSHLANG’ICH TA’LIM O’QITUVCHISINING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISH YO’LLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 405

To’qliyeva Matluba Boqiyevna Qashqadaryo

VXTXQTMOI Maktabgacha, boshlang’ich

va maxsus ta’lim kafedrasi o’qituvchisi (O’zbekiston)

Аннотация Изложены требования к учителю, деятельность учителя в процессе обучения, пути повыщения и усоверщенствования педагогического профессионализма учителя начальных классов. Ключевые слова: Обучение, учитель, профессионализм, педагогический профессионализм, общение, психика, современные технологии, деятельность.

default DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI (TABIATSHUNOSLIK DARSLARI MISOLIDA) Популярные

Владелец Число скачиваний: 419

Otamurodova Robiya Xo’jamqulovna

Qashqadaryo viloyati G’uzor tumani 2-son

Davlat MTM uslubchisi (O’zbekiston)

Аннотация Для повешения качества урока огромную роль играет интерактивный метод. В том числе на уроках природаведения умеет использование этого метода. В статье показано использование методов “Кластер”, “Мельница”.

Ключевые слова: Урок, интерактивные методы, кластер, мелтница, природаведение, инновация педагогическая технология, эффективность.

default KAYKOVUSNING “QOBUSNOMA” ASARIDA FARZAND TARBIYASI HAQIDA Популярные

Владелец Число скачиваний: 630

Berdiyeva Lobar Norqobulovna

Qashqadaryo VXTXQTMOI Pedagogika, psixologiya

va ta’lim menejmenti kafedrasi o’qituvchisi (O’zbekiston)

Аннотация В произведении Кайковусе “Кобуснамэ” говорится о воспитании ребёнка и о способах его применения.

Ключевые слова: Ребёнок, родители, поведение, самоотверженность, профессия, название, девочка, мальчик.

default MALAKA OSHIRISH TIZIMI VA UNING O`QUV-USLUBIY TA`MINOTINI YARATISH TEXNOLOGIYASI TAJRIBASIGA TAHLILIY YONDASHUV Популярные

Владелец Число скачиваний: 404

Shodiyeva Matluba Jo’rayevna

Qashqadaryo VXTXQTMOI Maktabgacha,

boshlang’ich va maxsus ta’lim kafedrasi mudiri (O’zbekiston)

Аннотация В данной статье изложен научно-педагогический анализ научно-исследовательских работ, проведённых по системе повыщения квалификации. Дано определение по созданию учебно-методического обеспечения, основанного на инновационном подходе системы повышения, факторов усовершенствования повышения квалификации. А также даны мысли, рассуждения о составных частях и об учебно-методическом обеспечении повышения квалификации.

Ключевые слова: Система повышения квалификации, учебно-методическое обеспечение, модернизация, инновационная деятельность, учебно-нормативные документы, государственные требования, учебный план, учебная программа, учебно-методические комплексы, ресурсы мультимедии.

default ІДЕЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 416

УДК 371.3 (477)(09)

Безлюдна Наталія Валентинівна, Макарчук Вікторія Вікторівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація: У статті висвітлено теоретичні основи розвивального підходу в навчанні. Вивчено еволюцію авторських систем розвивального навчання, встановлено їхні теоретичні засади. Узагальнено досвід роботи педагогів щодо умов організації розвивального навчання учнів. Проаналізовано розвиток педагогічних ідей з розвивального навчання школярів українською дидактичною школою.

Ключові слова: розвиток особистості, розвивальне навчання, процес навчання, учні, мислення, дидактична система.

default ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 401

УДК 371.3

Соснова Мирослава Андріївна

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

(Кіровоград, Україна)

Анотація. Інноваційні технології підвищують мотивацію студентів до вивчення фахових дисциплін, сприяють інтенсифікації навчального процесу, вдале застосування дозволяє максимально наблизитися до ситуацій спілкування, що можуть виникати у професійній діяльності чи у повсякденному житті. Ключові слова: ключова компетентність, інтерактивні технології, інтерактивне навчання, комп‟ютерні програми, методи медіа-освіти.

default АНАЛІЗ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ І ПСИХІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА ЇХНЄ СТАНОВЛЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 418

УДК 37.091.33+373.3

Коломієць Наталія Андріївна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. Стаття присвячена аналізу психофізіологічних та психічних особливостей дітей молодшого шкільного віку. Автор акцентує увагу на необхідності збагачення арсеналу методів вчителів інтерактивними методами, творчими завданнями, які створюватимуть психологічно сприятливі умови для вивчення української та іноземної мов.

Ключові слова: молодші школярі, психофізіологічні та психічні особливості, інтерактивні методи, пізнавальна діяльність, сприймання, мислення, пам'ять, увага.

default ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 408

УДК 37.034+371.671

Житнухіна Катерина Павлівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. Стаття присвячена аналізу проблеми виховання моральних цінностей молодших школярів засобами навчальної книги. Автор акцентує увагу на аналізі стану розробленості проблеми виховання моральних цінностей молодших школярів засобами навчальної книги. У роботі проаналізовано сутність терміну «навчальна книга». Узагальнено досвід роботи педагогів щодо умов формування моральних цінностей молодших школярів.

Ключові слова: моральне виховання, навчальна книга, молодші школярі, моральні цінності.

default ВПЛИВ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ НА ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 404

УДК 16(07)

Ящук Олена Миколаївна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. У статті висвітлюється психолого-педагогічний аспект проблеми розвитку логічного мислення учнів початкових класів, вивчається вплив логіки на формування логічних умінь школярів. Молодший шкільний вік розглядається як активний пропедевтичний період розвитку логічного мислення, в ході якого закладаються основи освоєння логічних операцій: аналізу, синтезу, узагальнення, обмеження, абстрагування, оперування з поняттями, судженнями, побудови умовиводів, що становлять основу успішної навчальної діяльності як в початковій школі, так і в подальшому. Проведено дослідження розвитку логічних умінь при розв‟язуванні завдань з логіки на позаурочних заняттях у школі.

Ключові слова: логіка, логічне мислення, формування логічних умінь, дослідження, поняття, судження, узагальнення, обмеження, початкова школа.

default ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 397

УДК 658. 512. 23

Қайым Талғат Тотышұлы, Құдабаева Клара Ильясовна, Айтмуханова Перизат Мейрамовна Қ.И. Сәтпаев атындағы

Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

(Алматы, Қазақстан)

Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы эффективного использования методов начертательной геометрии и инженерной графики в дизайне. Приемственность начертательной геометрии и инженерной графики в дизайне. Практическоя значимость начертательной геометрии и инженерной графики в дизайне.

Ключевые слова: дизайн, протодизайн, этнодизайн, технология, план, чертеж, конструкция, эскиз, рисунок, инженерная графика, композиция, туынды, искусство, начертательная геометрия

default ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 371

Касимова З.С.

ассистент,ТУИТ,

В условиях формирования информационного общества и его глобализации судьбоносное значение для человеческой цивилизации приобретает проблема нации и национального самосознания. Изучение проблем глобализации в современных условиях, влияния национальных ценностей и национально- ценностноориентированного сознания на общие процессы глобализации является на сегодняшний день наиболее актуальным. Национальное самосознание в условиях глобализации испытывает на себе мощное воздействие сложного комплекса разнородных связей, отношений, пластов – культурных, цивилизационных, идеологических, находящихся в постоянном движении.