folder Экономические науки

Документы

pdf ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCE THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Dilmonov Kudrat Bakhtiyorovich,

Hasanov Shakhboz Shuhratovich

Bukhara, Uzbekistan

Activity of enterprises is a complex of interconnected business processes that depend on a lot of numerical factors. If any factor drops out of consideration of the chain, the assessment of the influence of other factors taken into account, as well as the risk of being wrong conclusions [3, p. 13]. But not only the conclusions may be wrong, but also in question could be further activities of the organization. In particular, if acquainted with the statistics on the number of bankrupt companies, we can understand how well do their business or another enterprise. It is important to say about the fact that those organizations which calculate almost all of its steps have pretty good results. This fact can be observed in the rate of production growth.

pdf АМОРТИЗАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Либаева С.

г.Алматы, Республика Казахстан

Kазахская Академия Труда и Социальных Отношений

Весомую долю издержек производства и обращения составляют издержки, связанные с затратами капитальных ресурсов – машин и оборудования. Использование в производстве этого вида ресурсов, а значит, и формирование соответствующих издержек имеют ряд особенностей. В отличие от таких материальных ресурсов, как топливо, энергия, материалы, капитальные ресурсы не расходуются за один цикл производства; они служат годами и подвергаются износу. Износ – это постепенная утрата капитальными благами своей ценности. Различают два вида износа основных фондов – физический и моральный.

pdf АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 317

Ковальова Ганна, Лісаченко Євгенія

м. Харків, Україна

У сучасних умовах стрімкого розвитку новітніх технологій інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення прогресивних структур-них перетворень в економіці, покращення якісних показників діяльності під-приємств. Чим більш масштабні обсяги інвестицій і вище їх ефективність, тим скоріше відбувається технологічний цикл виробничого процесу, здійснюють-ся позитивні ринкові перетворення тощо. Інвестиційна діяльність розуміється як сукупна діяльність щодо вкладання грошових коштів та інших цінностей у сучасні проекти, а також забезпечення віддачі вкладень, з одного боку, і як важливий елемент розвитку економіки регіону, – з іншого. Вдала інвестицій-на політика сприяє ефективному розвитку господарства, збільшенню бюдже-ту регіону, підвищенню прибутку підприємств, а також покращення добро-буту населення тощо. Усе це обґрунтовує актуальність даного дослідження.

pdf БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ: ДИНАМІКА ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 325

Маршук Ліна Миколаївна, Панченко Юлія Юріївна

Вінниця, Україна

Розглянуто дефіцит бюджету як економічне явище, досліджено джерела його фінансування, визначені бюджетним законодавством, проаналізовано основні показники виконання Державного бюджету України за 2010-2015рр. запропоновано напрями зменшення дефіциту державного бюджету.

pdf ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ОПТИМІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 312

Ярова Валентина,

Швець Олена,

Гузенко Людмила

м. Харків, Україна

На розвиток агропромислового комплексу і економіки України впливають вирішення питань гармонізації та рівноваги структури економічних систем різних рівнів організації, забезпечення переході від спеціалізованого до диверсифікованого типу господарської діяльності. Диверсифікація діяльності аграрних підприємств передбачає збалансування існуючих напрямків виробництва продукції, збільшення видів сільськогосподарської продукції, що виробляється, розвиток нових, не пов’язаних одна з одною сфер діяльності в межах одного господарства, поширення підприємництва на неосновні види діяльності підприємства, переорієнтацію ринків реалізації продукції.

pdf ЕКОНОМІКО-ПРОСВІТНІ ОСЕРЕДКИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) ТА ЇХ ПОШТОВХ ДО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 315

Голубка Михайло

Викладач вищої категорії

Львівського кооперативного коледжу економіки і права м.Львів,Україна

Освіта є великою цінністю, яка сприяє зростанню у свідомості українця духовної зрілості, високої моральності, сприяє реалізації морально-етичних цінностей, виховує так-званого особистісного українця, котрий уже готовий брати участь у національному житті України та відповідати за долю свого народу. Дивлячись з іншого боку, освіта є також і носієм аксіологічних домінант [7, с. 279] (свободи, свідомості, любові, гідності).

pdf КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 304

Бозгулова Н.А.

г.Алматы, Республика Казахстан

Правильная и четко разграниченная классификация доходов важна для организации. Она является базой уже обоснованного определения чистого результата деятельности организации за определенный период.

pdf МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ: СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 320

Ануфрієва А. Ю., Стороженко І. А.

Науковий керівник – ст. викл. Чубак А.Ю.

м. Дніпропетровськ, Україна

Демократичний розвиток країни та становлення в державі інституту місцевого самоврядування передбачає ефективне функціонування територіальних громад, здатних вирішувати питання самоврядного розвитку. Це потребує відповідного фінансового забезпечення, що реалізується через формування місцевих бюджетів. Місцеві бюджети – це балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються й витрачаються на відповідній території. Мicцeвий бюджeт є ocнoвним фiнaнcoвим планом peгioну [1].

pdf ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 320

Бадяєв Олександр, Боднар Катерина

м. Харків, Україна

Економіка країни працює завдяки домогосподарствам і заради домого-сподарств. Останні виступають основними споживачами кінцевої продукції, саме для них виготовляються предмети споживання, які задовольняють пот-реби людини. Усе це обґрунтовує доцільність проведення даного досліджен-ня.

pdf СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КРИЗИС Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Бойша М.В., Мурашко А.С.

Минск, Беларусь

Сбыт продукции – это один из аспектов коммерческой деятельности промышленного предприятия. Сбыт является средством достижения поставленных целей предприятия и завершающим этапом выявления вкусов и предпочтений покупателей.

pdf СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

Яшина Ірина

Херсон, Україна

Товарна політика є однією із складових успішного управління підприємством, яке прагне здійснювати свою діяльність на засадах маркетингу та бути конкурентоспроможним на ринку. Являючись одним із інструментів маркетингу, товар здатний впливати на потреби споживача значно швидше, ніж інші елементи комплексу маркетингу. Адже це той елемент маркетингу, який споживач може побачити, поторгати, відчути і т. д. Вдале управління маркетинговою товарною політикою сільськогосподарського підприємства малого бізнесу дає змогу краще задовольнити потреби споживачів, сформувавши оптимальний асортимент товарів, ефективно контролюючи етапи життєвого циклу товарів, впроваджуючи продуктові інновації та підвищуючи конкурентоспроможність як товару так і самого підприємства.

pdf ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В СФЕРІ МАЛОГО БІЗНЕСУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 320

Колєснік Яна, Пінчук Наталія,

м. Харків, Україна

Малий бізнес України в сучасні роки активно розвивається. Україна знаходиться на шляху до вдосконалення даного виду діяльності. Важливим моментом є те, що частка малого бізнесу в ВВП України складає приблизно 8 % (якщо не брати до уваги тіньової економіки). Для збільшення даного по-казника необхідно покращити систему функціонування малого бізнесу, що зможе залучити додаткове фінансування зі сторони іноземних інвесторів. Ро-звиток малого бізнесу зменшує так званий «тіньовий сектор» економіки. То-му дослідження проблем тіньової економіки у сфері малого бізнесу є особли-во актуальним.

pdf ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 311

Лаврікова Ангеліна, Селезень Кристина,

м. Харків, Україна

Інфраструктура ринку, як і сам фінансовий ринок є динамічною систе-мою, функції і завдання якої безперервно розширяються і змінюються відпо-відно до основних тенденцій розвитку світових та національних фінансових ринків, змін настроїв і побажань основних суб’єктів ринку – споживачів ка-піталу та інвесторів. Значна різноманітність функцій ринкової інфраструкту-ри та правильне їх тлумачення, призводить до найбільш повного розуміння її суті і ролі в ринковій економіці. Усе вищезазначене обґрунтовує актуаль-ність даного дослідження.

pdf ТРЕНДОВАЯ И СЕЗОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВВП КЫРГЫЗСТАНА ЗА 2000-2013 ГОДЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 324

Асанов Темир Усенович., к.ф.-м.н., ассоциированный профессор, Американский Университет в Центральной Азии.

Урмамбетов Бактыбек Молдогазиевич., к.ф.-м.н., профессор, Американский Университет в

Центральной Азии.aaa Бишкек, Кыргызстан

Задачей настоящей статьи является выявление трендовой и сезонной составляющих ВВП Кыргызстана за 2000-2013 годы. Мы взяли данные ВВП по кварталам. Таким образом, наши данные представляют временной ряд, состоящий из 56 элементов. Мы предполагаем, что ВВП имеет мультипликативную структуру. Нашей задачей является выявление компонент в разложении ВВП в мультипликативной форме:

pdf УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ВОРОНКИ ПРОДАЖ Популярные

Владелец Число скачиваний: 309

Бойша М.В., Мурашко А.С.

Минск, Беларусь

Для большинства компаний последние изменения в экономической сфе-ре создали неблагоприятную атмосферу для ведения бизнеса. Многие незна-чительные и давние проблемы в планировании и организации работы отдела продаж, которые не доставляли существенных забот и не требовали большо-го количества внимания во время подъема компании, в настоящее время ста-ли вопросом выживания бизнеса в новых условиях.

pdf ФАКТОРЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 295

Иминов Ю.

г.Алматы, Республика Казахстан

Понятие эффективности управления во многом совпадает с понятием эффективности производственной деятельности организации. Однако управление производством имеет свои специфические экономические характеристики. В качестве главного критерия результативности управления выступает уровень эффективности управляемого объекта. Проблема эффективности управления - составная часть экономики управления, которая включает рассмотрение:

pdf Ծախսերի և ինքնարժեքի ձևավորման առանձնահատկությունները գինեգործության ոլորտում Популярные

Владелец Число скачиваний: 388

Խաչատրյան Քնարիկ

 ՀՀ, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Ֆինանսական ֆակուլտետ,

Կառավարչական հաշվառում և աուդիտ ամբիոն,

ասպիրանտուրա 2-րդ կուրս,

 Գիտական ղեկավար՝ տ.գ.դ. Սարգսյան Աղասի Զալիբեկի

Բանալի բառեր: Հաստատուն և փոփոխուն ծախսումներ, ուղղակի և անուղղակի ծախսումներ, իրացման ծախսեր, տեխնոլոգիական և մասնակի ինքնարժեք, փոփոխուն և լրիվ ինքնարժեք: Ծախսերի հաշվառումը ինչպես յուրաքանչյուր ոլորտում, այնպես էլ գինեգործության ոլորտում կառավարման առաջնահերթ նպատակն է, որն ուղղված է կալկուլյացիայի կատարելագործմանը և յուրաքանչյուր արտադրատեսակի գծով ծախսումների և ծախսերի վերահսկողությանը: Ծախսերի հաշվարկման ողջ գործընթացը հիմք է հանդիսանում արժեքի որոշման համար: Այն ներկայացնում է կանոնների և սկզբունքների ամբողջություն, որի հիման վրա որոշվում է ինքնարժեքը:

pdf ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԻ ՄՇԱԿՈՒՄ Популярные

Владелец Число скачиваний: 326

Закарян Tenera

Дзорахпюр, Котайкский марз, Армения

Арутюнян Ани

Ереван, Армения

Նկարագրված է օպտիմալ ճանապարհի ընտրման համար մեկման և ժամանման քայլերը: Այսինքն ցույց տրված նկարագրված ցանցով օպտիմալ (կարճ) ճանապարհ մեկման և ժամանման համար, որը մի դեպքում մեկնում, մյուսի համար ժամանում է, ժամանումը մյուսի համար մեկնում է: Այս քաղաքների կարճ ճանապարհ մեկնելու համար: Այստեղ հաշվարկված է քաղաքների միջև օպտիմալ ձևով կարճ ճանապարհի գտնելու տարբերակը: