folder Психологические науки

Документы

pdf МУЛОҚОТДА ПЕДАГОГНИНГ ИЖОДИЙЛИК ҲИССИ ВА УНИ БОШҚАРИШ ЙЎЛЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 340

Малохат Бахтиёровна Саидмуратова

УрДУ Узбекистон

Дилбар Юсупбаевна Матчанова

УрДУ Узбекистон

Аннация:Маскур мақола Мулоқотда педагогнинг ижодийлик ҳисси ва уни бошқариш йўлларига каратилган. Калит сўзлар: педагогик мулоқот, ўқитувчи ва ўқувчи мулоқоти, ижодийлик фаолияти, ижодийлик ҳисси, мулоқот услублари

pdf BO’LAJAK O’QITUVCHINING O’Z-O’ZINI AXLOQIY TARBIYALASH XUSUSIYATLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 342

Adamova.O`.K

UrDU.Uzbekiston Qazaqova.F, Tajiyazova.G

UrDU.Uzbekiston

Annotation: Maskur maqola Bo’lajak o’qituvchining o’z-o’zini axloqiy tarbiyalash xususiyatlariga ta`rif beradi.

Key words: O`qituvchi ,ahloq, pedogogika , ijtimоiy burch.

pdf İNTERAKTİV OQITIWDI SHO’LKEMLESTİRİW METODİKASI Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

A. Arıslanbaeva,

E.Jaqsımuratova

NMPİ Ulıuma pedagogika h’a’m

psixologiya kafedrası assistent oqıtıwshıları

(Namangan, Uzbekistan)

Jan’a pedagogikalıq ha’m ma’limleme texnologiyaların, ta’limnin’ ilim ha’m o’ndiris penen a’meliy integratsiyalaw mexanizmin a’meliyatqa engiziw - joqarı bilimlendiriwdin’ en’ baslı wazıypalarınan biri. Usıg’an baylanıslı biz joqarı mekteplerdin’ ha’m barlıq oqıw orınlarının’ bilimlendiriw sistemasına interaktiv oqıtıw usılların qollanıwdı engiziw ma’selesin a’hmiyetli ha’m aktual dep esaplaymız.

pdf O`QUVCHILARIJTIMOIYLASHUVIDA YANGI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARNING NAZARIY ASOSLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 333

Тажиева Нодира Юсупжоновна

Ургенчский музыкальный коллеж Ургенч,

Узбекистан Социальная психология.

Аннотация В данной статье проанализированы социально-психологические и педагогические факторыадаптации учащихся к образовательному процессу в начальной стадии обучения

Кеу words:Psihology. pedagogical of nationality, method, encourage, educate, penalize.

pdf O`QUVCHILARNI AXLOQIY SIFAT VA FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISHDA RIVOYATLARNI O‘RNI Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

N.Kutlimuratova.– UrDU“Pedagogika va psixologiya”

kafedrasi katta o`qituvchisi

M.Dusmetova.–UrDU “Pedagogika va psixologiya”

kafedrasi katta o`qituvchisi

Annotasiya.- Ushbu maqolada o`quvchilarni axloqiy sifat va fazilatlarni shakllantirishda rivoyatlarni o‘rni xaqida ma`lumotlar o`z aksini topgan .

Keys Word: pedagogical of nationality, educate, mif, verbal work

pdf O’QUVCHILARNING KASB TANLASHIDA PEDAGOGLIK KASBIGA QIZIQISHLARINI O’STIRISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 329

Adamova O`.K

UrDU.Uzbekiston

Рахимова.Э.,Рахимова.А

UrDU.Uzbekiston

Annotation: Maskur maqola O’quvchilarning kasb tanlashida pedagoglik kasbiga qiziqishlarini o’stirish haqida fikr yuritiladi.

Key words: O`qituvchi ,kasb.hunar, qobiliyat, pedogogika , ijtimоiy -hayot.

pdf O’SMIRLIK YOSH MUAMMOLARINING ILMIY TAHLILI Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Urazbayeva D. A.

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Qurbaniyazova N. M.

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Annotation: Ushbu maqola o`smirlik yosh davrida uchraydigan bazi muammolarni tadqiq qilishga qaratilgan

Key words: Psihology,ontogenez.krizis,pubertat.

pdf PSIXIKA VA SARATON BOG’LIQLIGI Популярные

Владелец Число скачиваний: 319

Urazbayeva D.A.

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Masharipova I.

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Annotasiya: Mazkur maqolada psixika va saraton kasalligining bog’liqligi bayon qilingan.

Key words: oncology, psychology, personality, psychological method

pdf QO’RQUV VA FOBIYALARNING PSIXOLOGIK TAHLILI Популярные

Владелец Число скачиваний: 375

Urazbayeva D. A.

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Sapayeva U. R.

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Saidmuradova.M.B

(Urganch shahar, Uzbekiston

Annotation: Usbu maqola qo`rquv va fobiylarni psihologik jihatdan o`rganishga qaratilgan. Key words: Psihika. Fobiya, ontogenez.emotion.

pdf SHAXS ANOMAL HOLATLARINI EKSPERIMENTAL O’RGANISH XUSUSIYATLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 373

Urazbayeva D.A.

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Qodirova Sarvinoz Ikromovna

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Annotasiya: Mazkur maqolada shaxs anomal holatlarining eksperimental o’rganilishi va tahlil qilinishi bayon qilingan. Key words: psychology, somatica, personality, psychological method

pdf SOCIAL WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES: RELATIONSHIP, COMMUNICATION, ETHICS Популярные

Владелец Число скачиваний: 326

Makhmudova Maqsuda Makhmudovna

Head of "Social Work" department in the National

Centre of Social Adaptation of children

Kamilov Farhad Oblakulovich

Lead Specialist of "Social Work" department in the National

Centre of Social Adaptation of children

Abstract: The article describes ongoing reforms in the field of social protection of children with disabilities since the independence of Uzbekistan. It also provides practical recommendations and suggestions to parents of children with disabilities on principles of ethical rules in the communication with children with disabilities. The article deals with issues of social protection of children with disabilities, which have been implemented since the day of independence of the Republic of Uzbekistan. It also provides guidance to parents of children with disabilities on the basics of education and rules in the field of communication with children with disabilities.

Key words: children with disabilities, children with special needs, social policy, social protection, social work, communication ethics, culture of communication, social rehabilitation, integration, advice.

pdf SOG’LOM BOLA- SOG’LOM AVLOD ORZUSI“ Популярные

Владелец Число скачиваний: 336

Dusmetova Maksuda

UrDU Uzbekiston

Annotatsiya: Oilalarda farzand tarbiyasi, ayniqsa qiz bola tarbiyasiga katta ahamiyat beriladi.

Key words: family, educate, nationality, parents, girls educate

pdf TALABALARINING KASBIY KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 320

Adamova.O’.K.,Raximova.E

UrDU. Uzbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada Talabalarining kasbiy ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan fikrlar haqida so’z boradi.

Keys word- psiхоlоgiya,malaka,ko’nikma,munоsabat;

pdf TIBBIYOT VA PSIXOLOGIYA FANLARINING O’ZARO BOG’LIQLIGI Популярные

Владелец Число скачиваний: 353

Urazbayeva D.A.

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Ruzmetov R.T

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Djabbarova N..B

(Urganch shahar, Uzbekiston)

Annotation: Maskur maqola psihologiya va tibbiyot fanlarining o`zaro integrasiya masalalariga bag`ishlanadi

Key words:Psihika,tibbiyot,psihosomatika,anomal holat.

pdf XALQ PEDAGOGIKASIDA YOSHLARNI TARBIYALASH METODLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 536

N.Kutlimuratova.–UrDU “Pedagogika va psixologiya”

kafedrasi katta o`qituvchisi

M.Kalandarova.– UrDU “Pedagogika va psixologiya”

kafedrasi o`qituvchisi

Annotasiya.- Ushbu maqolada xalq pedagogikasida yoshlarni tarbiyalash metodlari xaqida ma`lumotlar o`z aksini topgan .

Keys Word: pedagogical of nationality, method, encourage, educate, penalize.

pdf YOSHLARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA MAKTAB,OILA VA MAXALLA XAMKORLIGI Популярные

Владелец Число скачиваний: 329

N.Kutlimuratova.– UrDU“Pedagogika va psixologiya”

kafedrasi katta o`qituvchisi

A.Raximova - UrDU“Pedagogika va psixologiya”

kafedrasi o`qituvchisi

Annotasiya- Ushbu maqolada yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishda maktab,oila va maxalla xamkorligi xaqida ma`lumotlar o`z aksini topgan .

Keys Word:ecology, ecologicai training, ecological culture, family, school

pdf АЖДОДЛАРИМИЗ ТАЖРИБАСИНИНГ ТАРБИЯВИЙ – ПСИХОЛОГИК АҲАМИЯТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 326

Ж. Жабборов, Ш. Адилова, С. Эргашева

Қарши давлат университети,

(Қарши, Узбекистан)

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы социально – психологического значение воспитательных средств, широко используемых в учебное – воспитательном процессе в старых школах древних времён Опорные слова: Опыт предков, старые школы, наставник, урок виновник, наказание, послушание, народные пословицы, народная мудрость, воспитательное влияние, человеческие качества.

pdf АХБОРОТ ГЛОБАЛЛАШУВИ ЖАРАЁНИДА ЎСПИРИН ЁШЛАР ДУНЁҚАРАШИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН САЛБИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 354

Ж.Ж. Облоқулов, И.А. Жабборов

Қарши давлат университети,

(Қарши, Ўзбекистон)

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы психологических особенностей отрицательных изменений в мировоззрении молодёжи в процессе информационной глобализации.

Опорные слова: Информация, процесс глобализация, юношеский возраст, негативное влияние, мировоззрения духовная угроза, душа и сердца молодёжи, политические силы, идеологические полигоны, воспитательный механизм.

pdf БОЛАЛАР ПСИХОЛОГИЯСИ ВА УЛАРНИ НУТҚИДАГИ НУҚСОНЛАРНИ ТУЗАТИШ УСУЛЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 391

Оқилова Камола Саъдуллоевна

Якубжанова Мухайё Кадиржановна

(Ўзбекистон,Самарқанд

) Аннотатция В данной статье говорится о психологии детей и её характерных особенностях. По мнению автора следует изучать психологию детей с дефектом в речи и систематически организовывать индивидуальные занятия , а также в качестве примера предлагается несколько показательных практических занятий. Указываются на необходимые для развития ребёнка умения и навыки, которыми должны овладеть каждый психолог и родитель для полноценного развития личности ребёнка.

Ключевые слова: воспитание, наука, преподаватель, специалист, общение, занятие, дете, речь, зуб, губа, родители, логопед, звук, здравый смысл.

pdf ИЖТИМОИЙЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ЎСМИР ХУЛҚИДА УЧРАЙДИГАН АЙРИМ САЛБИЙ АЛОМАТЛАР ВА УНИ БАРТАРАФ ЭТИШ Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

НамМПИ, катта ўқитувчи И.И.Тошпўлатов

НамДУ, катта ўқитувчи С.Ю.Акбаров

город Наманган республика Узбекистан

Аждодларимиз комил инсон тарбиясининг негизи сифатида ахлоқий учлик: эзгу ўй, эзгу ният, эзгу сўз ва иш бирлигини назарда тутишган. Зардуштийликнинг муқаддас китоби “Авесто”даги битиклар, яъни “эзгу ният”, “эзгу сўз”, “эзгу амал” жамият ҳаётининг устувор ғояси сифатида талқин этилгани, бизнинг бугунги миллий маънавий қадриятларимиз билан нақадар узвий боғлиқ, нечоғлиқ мустаҳкам ҳаётий асосга эга эканлиги билан айниқса эътиборга лойиқдир.