folder Педагогика

Документы

pdf AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI ATAMALARINI CHET TILIGA O’QITISH MASALALARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 385

Авезова Дилдора Давлатовна

Ташкент,Узбекистан

Yigirma birinchi asr ilg’or texnologiyalar, hamda fan ta’lim rivoji asri deb yuritilayotgan davrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, shu bilan birga chet tillarini bilish shu davrda yashayotgan har bir yosh avlodni zamon talablariga mos kadr bo’lib yetishishishlari uchun zaruriy omil hisoblanadi. Yurtboshimiz tomonidan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni hayotimizning barcha jabhalariga kengroq joriy etish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish bo’yicha aniq vazifalar belgilab berildi va shu sohada yuqori natijalarga erishish oldimizga maqsad qilib quyildi. Albatta, bu maqsadlarga erishishda ya’ni, davr talablariga javob beruvchi kadrlar tayyorlashda birinchi navbatda barcha ta’lim muassasalari fan o’qituvchilarining roli g’oyatda muhim.

pdf СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 375

Мансурова ГулбахорМахдиевна

(Карши, Узбекистан)

Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с помощью которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны собразования,способствующейсамоактуализации и самореализации личности. В самом общем виде технология — это продуманная система, «как» и «каким образом» цель воплощается в «конкретный вид продукции или её составную часть». Из научной и методической литературы назовём некоторые варианты определения технологии:

pdf 4-СИНФ ОНА ТИЛИ ДАРСЛАРИДА “ОТЛАРНИНГ КЕЛИШИК ҚЎШИМЧАЛАРИ БИЛАН ҚЎЛЛАНИШИ” МАВЗУСИНИ ЎРГАТИШ МЕТОДИКАСИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 496

Узоқова Ирода Ҳусановна

(Фергана, Узбекистан)

Бугунги кунда педагоглар, айниқса, бошланғич синф ўқитувчилари зиммасига улкан вазифалар юкланган. Бундай вазифаларни амалга ошириш чуқур билим, катта маҳоратни талаб қилади. Ҳозирги кунда таълим тизимига янгиликларни олиб кириш, уни таълим жараёнига жорий этиш асосий вазифаларимиздандир. Бошланғич синфларда ўқитувчининг маҳорати, унинг замонавий педагогик технологияларни моҳирона тадбиқ эта олишига боғлиқдир.

pdf BARKAMOL SHAXS TARBIYASI MASALALARINING SHARQ MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDA O’RGANILISHI Популярные

Владелец Число скачиваний: 1349

UrDU, o’qituvchi, M.B.Kalandarova

UrDU, talaba, R.R.Ibragimova

UrDU, talaba, N.O.Djumaniyozova

Barkamol shaxsni tarbiyalash hamma davrda ham dolzarb masala bo’lib kelgan. Zero, shaxs barkamolligi jamiyat kelajagini ta’minlaydigan asosiy mezonlardan biridir. Barkamol avlodni tarbiyalash g’oyasi ham milliy, ham umumbashariy mazmun-mohiyatga ega, u insoniyatni ma’naviyat va ma’rifatga, yuksak barkamollikka, ezgulikka olib boruvchi olijanob g’oyadir. Shu sababli ham barkamol avlod va uni tarbiyalash muammosining yechimlari azal-azaldan xalqimizning ezgu-orzusi bo’lib kelgan.

pdf HORIJIY TILLARNI O’QITILAYOTGAN MASHG’ULOTLARDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 404

Erkayeva Soliha Asqar qizi O’zDJTU magistranti

(O’zbekiston)

Bizga ma’lumki, asrlar davomida o’qitish deganda, ma’lum bilimlar yig’indisini egallash ko’zda tutilgan. Hozirda esa dunyo taraqqiyoti davrida inson tafakkuri ham shu darajada taraqqiy etmoqdaki, kompyuterlashtirish jarayoni nafaqat ishlab chiqarish sohasida, yangi til o’qitilishiga ham kiritilishi zamon talabi bo’lib qolmoqda. Chet tilini mukammal o’rganishda dars jarayonida kompyuter texnologiyalari, shuningdek barcha boshqa yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish yuqori natija va samara bermoqda. Hozirda talabalarga chet tilini o’rgatishning turli xil yangi pedagogik uslublari mavjud bo’lib, bular talabalarni kelajakda barkamol yetuk kadr bo’lib yetishishlarida yaqindan yordam beradi.

pdf INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES Популярные

Владелец Число скачиваний: 407

Hasanova K., Muhitdinova N.

Jizzakh, Uzbekistan (JDPI)

In the twenty-first century, the intensification and modernization of education requires the introduction of innovative technologies, which are aimed at the creative education of the individual in the intellectual and emotional dimension. These innovative technologies are developing training, design, problem-based learning, level differentiation, the test system, the game training, as well as - research, information and communication, and personality-oriented technologies.

pdf MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY TOOLS FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGES Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

MajidovaFeruzaHamidovna

(Karshi Engineering-Economic Institute, a teacher of Inglish language)

An important condition for the development of professional and pedagogical competence of students, the development of their mental activity, cognitive activity is an independent work, the organization of which is an essential part of the educational process at the university. Independent work of students is one of the most important components of the training process, during which the formation of knowledge and skills in the future provided by the assimilation of student cognitive activity methods, the development of interest in the creative work, the ability to solve teaching and educational tasks. According to I.A. Winter, the implementation of independent work requires a fairly high level of consciousness, reflexivity, self-discipline, personal responsibility, delivers student satisfaction as a process of self-improvement and self-knowledge [Winter I.A. M., 1980.].

pdf ON SOME REASONS FOR ERRORS OCCURRING IN TEACHING-LEARNING PROCESS Популярные

Владелец Число скачиваний: 367

Grigoryan Shushik

Yerevan, Armenia

Teaching and learning are the two sides of the coin. The most accepted criterion for measuring good teaching is the amount of student learning that occurs. But here we face with the reasons that come to hinder the teaching-learning process especially at the beginning of the 21st century when the process has developed from the grammar-transitional method approach to the communicative approach as means of communication both at academic and non- academic levels.

pdf O’QITUVCHI MAHORATI MAS’ULIYATLI VAZIFA Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

O’zbekistonRespublikasiSurxondaryoviloyati

Termizdavlatuniversitetikattao’qituvchisi

 BibixolKarimova.

Termizdavlatuniversitetio’qituvchisi

BegaliJumayev 

Mustaqilyurtningertangikuniuchunxizmatqilaoladiganbarkamolavlodnivoyagayetkazishbugungio’qituvchilarioldidamas’uliyatlivazifalarnibelgilabberdi.Anashuboradaolibboriladiganishlartalaygina.Bulardanko’rinibturibdikita’lim-tarbiyagamutasaddibo’lganpedagoglarbilimvasalohiyategalaribo’lmog’izarur.O’zo’rnidapedagogiksalohiyategalaribirnechapedagoggahosxususiyatlaregasibo’lmog’imuhimdir.Bularningzaminidao’qituvchimahoratituradi.

pdf SOMEPROBLEMSTEXTBOOKWRITERSDEALWITH Популярные

Владелец Число скачиваний: 577

Григорян Астгик Оганесовна

Ереван, Армения

Writing a textbook is not an easy task. There are a lot of requirements a textbook compiler has to meet. First of all writing a textbook requires from the author good knowledge of the material, energy, responsibility, diligence and patience. Then a strong, clear writing style as well as excellent research skills are needed. Reading, understanding, and writing about many subjects is the imperative of this kind of a difficult and responsible task. Another step is to find the items corresponding to the chosen theme. A clear, concise writing style is essential, as well as excellent grammar and spelling skills. It’s very important to keep the text simple, interesting and informative. The author must set up teaching goals and define the skills for the learners to attain by the completion of the course.The author should also take into consideration who the textbook is addressed to as well as the level of the students.

pdf TALABALARDA MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 587

UrDU, o’qituvchi, M.B.Kalandarova

UrDU o’qituvchi, Sh.I.Jumaniyzova

UrDU, talaba, M.A.Otaboyeva

UrDU, talaba, S.A.Ro’zimova

Fikrlash yoki fikr yuritish talaba aqliy faoliyatining, aql zakovatining, muomala maromining, ongli xulq-atvorining yuksak shakli bo’lib hisoblanadi. Mustaqil fikrlash tevarak-atrofni, ijtimoiy muhitni hamda voqelikni bilish quroli, shuningdek, talabaning keng ko’lamli aqliy faoliyatini oqilona, omilkorlik bilan amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi.

pdf TASVIRIY SAN’AT DARSLARINI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY USULLARDAN FOYDALANISHNING UMUMIY TAVSIFI Популярные

Владелец Число скачиваний: 372

Istamov Zavqiddin Sa’dullayevich

Musurmonova Madina Toxirovna

Samarqand, O’zbekiston

Pedagogikada o’qitish va tarbiya berish metodlari insonni to’g’ri shakllanishiga va barcha dunyoviy bilimlarni olib jamiyatda o’z o’rnini topa oladigan mustaqil bo’lib yetishishiga qaratilgan. Bu komillik sari borish yo’li bugungi istiqlolga erishgan O’zbekiston farzandlarini tayyorlashda asosiydir. Shuningdek, farzandlarimiz bilimli, axloqli, vatanparvar jahonda rivojlangan davlatlar talablariga javob beradigan bo’lishligi lozim. Bunga hamma fanlarning ma’lum xissasi bor. Shu jumladan tasviriy san’at fanining ta’lim va tarbiya berish jarayonlari ham bunga xizmat qiladi.

pdf TEACHER AND LEARNER POSITIONING IN THE ADULT ESL LITERACY CLASSROOM Популярные

Владелец Число скачиваний: 375

Ibragimova Shakhnoza Turgunovna

Tashkent University of Information Technologies

Abstract This paper analyzed the influence of a teacher’s self-positioning on learners in an adult English classroom. It is argued that this factor plays an important role in determining the learners’ levels of engagement and participation in classroom learning activities

pdf TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE MODERN WORLD Популярные

Владелец Число скачиваний: 368

Muhitdinova N., Hasanova K.

Jizzakh, Uzbekistan (JDPI)

In recent years, teachers have received considerable independence in choosing the means of learning, creative thinking about the content and ways of implementing the program requirements. However, the newfound freedom to impose obligations on a deep knowledge of learning theory, history and development of teaching methods, flexible ownership methodical arsenal of techniques, methods, forms and means of instruction, depending on the material being studied, the characteristics of student and staff used textbook.

pdf TEACHING VOCABULARY WITH THE HELP OF ICT Популярные

Владелец Число скачиваний: 370

Diana Alikulova

(Methodology) Tashkent,Uzbekistan

Vocabulary - is the basic building material of our speech, its content side. Possession of vocabulary is an important prerequisite for the development of speech skills. Therefore, learning the lexical aspects of speech - not an end in itself but a means of training for all kinds of speech activity. Whether speaking (listening, speaking) or writing (reading and writing), the basis of everything is a word. Speech perspective, in turn, leads to motivation and success of mastering vocabulary.

pdf THE COMMUNICATIVE METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES Популярные

Владелец Число скачиваний: 374

Mahammadiyeva D., Fayzullayeva U.

Jizzakh, Uzbekistan (JDPI)

Learning objectives of a foreign language focused on the development of foreign language communicative competence (speech, language, socio-cultural, and compensatory educational and cognitive); on the development and education of schoolboys by means of a foreign language.

pdf THE IMPORTANCE OF GAMES IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE Популярные

Владелец Число скачиваний: 389

SAGDULLAEVA LAURA XAKIMJANOVNA

ASSISTENT TEACHER OF TUIT

As we know, lesson is like a stage in theatre where teacher is a dramaturge. To make a performance more impressive and unmissable, dramaturge needs to choose meaningful play for performers. As for ESL and EFL class, teacher is the only person who chooses app appropriate ways of teaching for language learners. Adopting games is one of the prominent strategies to teach efficiently within a language class. The aim of using any kind of game is to make learning atmosphere easier and fascinating. They create motivation for learners of English to get involved and participate actively in the learning process.Games play a range of roles in the language teaching. Basically, they are adopted as:

pdf THE IMPORTANCE OF VIDEO LESSONS IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

Сагдуллаева Лаура Хакимжановна

Ташкент, Узбекистан

Today,technologyhasoccupiedalmosteachsphereof our society. Furthermore, itiswidely employedinteaching foreign language as well .Infact, toimplementitinto teachingprocessisoneof themaindemandsoftoday’sinformation century. Opportunitiesoftechnology, mainlymeansof mediahavealready takenplacefromthelistof teacher’saides. Oneoftheeffectiveand productivelessensdesignedwithmeansoftechnologyis“Videolesson”.Itprovideslanguagelearnersaswellasteacherswithgreatopportunitiesoflearningandteaching. Generally,itisanexcellentwayofimprovinglearner’sbothreceptive(listeningandreading)andproductive(speakingandwriting) skills. Moreover, theyarecomprehensivelyusedtopresentnewvocabularyortopracticegrammar.

pdf THE PROBLEM OF FORMATION CITIZENSHIP THE HISTORY OF EDUCATION Популярные

Владелец Число скачиваний: 367

ZhenisovaGulmiraZhenisovna-senior Lecturer.

Atyrau State University H. Dosmukhamedov,city Atyrau.

 ЖенисоваГульмираЖенисовна-старший преподователь.

Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова

Город Атырау

Considering the problem of formation of civilization in its historical aspect, it should be noted that civil personality traits are determined by the values that have been adopted in a particular historical period of social development.Reassessment of values led to changes in the relationship between man and the surrounding social environment. Mearsure of value, and values- social category, have targeted people who act in their social and universally valid form. Every major era has its own set of basic values, the content of which depends on the prevailing worldview.

pdf THE PROCESS OF FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE Популярные

Владелец Число скачиваний: 382

Fayzullayeva U., Mahammadiyeva D.

Jizzakh, Uzbekistan (JDPI)

Currently, the methods of teaching foreign languages accepted classification of skills in vocabulary, phonetics, grammar, spelling, and further on language and speech, as well as receptive and productive. The practical goal of training is to develop intercultural competence, i.e., ability to carry out speech activity and interaction in situations of intercultural communication.